Ustawienia

O Firmie

Agencja Rozwoju Regionalnego “ARES” S.A. w Suwałkach jest najstarszą agencją rozwoju regionalnego w Polsce. Swoją działalność rozpoczęła 16 stycznia 1991 roku. Głównymi założycielami byli Wojewoda Suwalski oraz Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie. Terenem działania Agencji jest województwo podlaskie i część byłego województwa suwalskiego przynależną obecnie do województwa warmińsko-mazurskiego.

Misją Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach jest inspirowanie oraz aktywny udział w przemianach gospodarczych i społecznych regionu poprzez jego promocję, wspieranie small biznesu, realizację programów sprzyjających tworzeniu nowych miejsc pracy oraz organizację systemu edukacji ekonomicznej i zawodowej.

Agencja wspiera rozwój regionalny w różnych jego obszarach i jest ukierunkowana przede wszystkim na realizację inicjatyw gospodarczych w regionie Podlasia i Suwalszczyzny, a w szczególności:

 • współdziała w opracowaniu programów rozwoju regionu,
 • przygotowuje i wdraża projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej,
 • aktywnie wspiera biznes poprzez funkcjonujące fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, oraz prowadzone doradztwo ekonomiczne i informacyjne,
 • promuje region suwalski,
 • tworzy i realizuje projekty mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu oraz wzmocnienie sektora ekonomii społecznej poprzez aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem,
 • tworzy nowe podmioty gospodarcze,
 • wspiera oraz promuje przedsiębiorczość i samozatrudnienie,
 • działa na rzecz rozwoju wykształcenia i kompetencji oraz upowszechniania uczenia się dorosłych poprzez m.in. doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji
 • organizuje kształcenie dorosłych i młodzieży, w ramach prowadzonej działalności szkoleniowej.

Agencja Rozwoju Regionalnego “ARES” S.A. w Suwałkach jest członkiem:

 • Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych (PZPF)
 • Izby Przemysłowo – Gospodarczej w Suwałkach (IPG)

Agencja Rozwoju Regionalnego “ARES” S.A. w Suwałkach wpisana jest do Bazy Usług Rozwojowych (bazy szkoleń prowadzonej na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości) jako podmiot świadczący usługi rozwojowe.

W 2017 r. Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach pozytywnie przeszła proces certyfikacji w zakresie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015-10. Funkcjonujący w Spółce Systemem Zarządzania Jakością swoim zakresem obejmuje świadczenie usług szkoleniowych. Dla skutecznego funkcjonowania procesów określono i zapewniono niezbędne zasoby i wyposażenie, oraz dołożono wszelkich starań w celu zapewnienia kultury organizacyjnej, uczciwości oraz świadomości pracowników na wszystkich szczeblach organizacji. W realizacji procesów biorą udział pracownicy przestrzegający wartości etyczne i posiadający stosowną wiedzę, kwalifikacje i kompetencje. Funkcjonowanie procesów odbywa się zgodnie z najlepszymi praktykami obejmującymi wdrożenie, monitorowanie oraz doskonalenie. W odniesieniu do funkcjonujących procesów, systematycznie określa się ryzyka i szanse związane z ich realizacją oraz poddaje analizie, zgodnie z przyjętą metodyką.