Ustawienia

Starter 3

aktywna integracja logo

„Starter 3”
Nr RPPD.02.03.00-20-0099/16

Zapraszamy do udziału w projekcie

realizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu: wzrost samozatrudnienia i przedsiębiorczości wśród 120 osób (66K, 54M) niepracujących po 30 roku życia zamieszkujących powiaty: miasto Suwałki, suwalski, augustowski, sejneński, moniecki, sokólski poprzez realizację działań wspierających prowadzących do zarejestrowania 45 przedsiębiorstw i samozatrudnienia 45 osób w okresie od 01.01.2018 r. do 31.10.2019 r.

Planowane efekty: samozatrudnienie 45 osób

Wartość projektu: 2 074 267,20 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 720 863,42 zł

Budżet państwa: 303 681,78 zł

Wkład własny: 49 722,00 zł

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. – 31.10.2019 r.

Projekt skierowany jest do osób niepracujących (bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, poszukujących pracy) po 30 roku życia, które nie prowadziły działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających moment przystąpienia do projektu, zamieszkujących jeden z powiatów:

 • m. Suwałki
 • suwalski
 • augustowski
 • moniecki
 • sejneński
 • sokólski

oraz należących do co najmniej jednej z poniższych grup:

 • kobiety
 • osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności
 • osoby po 50 roku życia
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby o niskich kwalifikacjach

Dokumenty rekrutacyjne pojawią się na stronie internetowej na początku lutego 2018 r. Nabór formularzy przewidziany jest od połowy lutego do połowy marca.

Planowane działania w ramach projektu:

 1. Rekrutacja – nabór i ocena formularzy rekrutacyjnych.
 2. Doradztwo zawodowe – osoby, których formularze rekrutacyjne otrzymają największą liczbę punktów zostaną skierowane na etap doradczy, w którym doradcy zawodowi zdiagnozują ich predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej.
 3. Szkolenie „Mój biznes” – celem szkolenia będą działania informacyjne nt. prowadzenia działalności gospodarczej.
 4. Złożenie i ocena biznesplanów – na podstawie oceny biznesplanów przez niezależną Komisja Oceny Wniosków 45 uczestników projektu otrzyma wsparcie inwestycyjne do wysokości maksymalnie 24 000,00 zł oraz wsparcie pomostowe do wysokości 12 600,00 zł na okres 12 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności. Uczestnicy projektu skorzystają również z indywidualnego oraz grupowego doradztwa specjalistycznego.
 5. Forum wymiany doświadczeń – podczas spotkań na forum uczestnicy będą mogli zadawać pytania, dzielić się własnym doświadczeniem związanym z funkcjonowaniem przedsiębiorstw, dyskutować nt. efektywnego wykorzystywania środków otrzymanych w ramach dotacji czy też dalszego rozwoju przedsiębiorstw.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!


Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w terminie i w sposób zgodny z informacjami zawartymi w Regulaminie Rekrutacji Uczestników Projektu. Nabór formularzy rozpocznie się 08 marca 2018 r. i zakończy 30 marca 2018 r. Formularz rekrutacyjny należy składać w zamkniętej kopercie za pośrednictwem poczty/kuriera lub dostarczyć osobiście do biura Beneficjenta: Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach – Centrum Edukacyjno – Szkoleniowe ul. Osiedle II 6A, 16-400 Suwałki, w godzinach od 8:00 do 15:00. Koperta zawierająca dokumenty rekrutacyjne powinna być opatrzona następującym sformułowaniem: „Dokumenty rekrutacyjne do projektu Starter 3 RPOWP 2014-2020”, zawierać dane adresowe osoby ubiegającej się o udział w projekcie oraz być zaadresowana do Beneficjenta: Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach, ul. Osiedle II 6A, 16-400 Suwałki.


Pliki do pobrania:


Osoby zainteresowane zapraszamy do Biura Projektu:

Centrum Edukacyjno – Szkoleniowe
Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach
ul. Osiedle II 6A, 16–400 Suwałki
M: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.ares.suwalki.pl
tel./fax.: 87 566 20 55 (wew. 2, 3, 4)