Ustawienia

Bon Na Badania

logo1

 

Bon na badania

Nr FEDP.01.01-IZ.00-001/23

 

Celem projektu jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii poprzez dofinansowanie zakupu usług badawczych na rzecz MŚP, szczególnie tych nieuczestniczących dotychczas w procesach podnoszenia innowacyjności.

Okres realizacji: 29.11.2023 r. – 31.12.2025 r.

Grupa docelowa

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, posiadające siedzibę i/lub prowadzące działalność w granicach administracyjnych województwa podlaskiego.

W projekcie przewidziano dofinansowanie co najmniej 49 przedsięwzięć B+R (bony na badania) o maksymalnej wartości dofinansowania 150 000,00 zł. Każdy grantobiorca będzie musiał wnieść wkład własny w wysokości min. 15% wartości usługi rozwojowej.

Wsparcie w postaci bonu przeznaczone będzie na zakup usług badawczych polegających na opracowaniu dla MŚP nowych lub ulepszonych produktów (wyrobów, usług) lub zmian procesowych. Może zostać przeznaczony w szczególności na przeprowadzenie badań, audyt technologiczny, nabycie licencji, wsparcie w zakresie przejścia procedury ochrony patentowej. Nabycie wyników prac B+R może obejmować prawa własności intelektualnej, w tym patenty, licencji, know-how lub inną nieopatentowaną wiedzę techniczną związaną z wdrażanym produktem lub usługą (z wyłączeniem kosztów procesowych/sądowych).

Uzupełnieniem może być podnoszenie kompetencji pracowników i osób zarządzających, w szczególności z zakresu: prac B+R, komercjalizacji wyników prac B+R, transferu technologii, ochrony własności intelektualnej oraz obszarów powiązanych z tematyką badań i innowacji.

W efekcie realizacji projektu zostaną zgłoszone co najmniej 3 wnioski patentowe, 3 wnioski w zakresie znaków towarowych oraz wzorów, 3 wzory przemysłowe do Urzędu Patentowego RP, 2 wzory użytkowe do Urzędu Patentowego RP. Co najmniej 15 dofinansowanych przedsięwzięć będzie miała charakter proekologiczny.

Wartość projektu: 9 475 301,21 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 7 969 879,52 zł

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie