Ustawienia

loga pl ue

HARMONOGRAM
SZKOLENIA KWALIFIKACYJNEGO Z 
JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE TELC A1

w ramach projektu  „Nauka i praca naszą przyszłością”
nr WND.POWR.01.02.01-20-0006/17
realizowanego w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy,
Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe,
Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Miejsce realizacji szkolenia: Radziłów, ul. Karwowska 48

Lp.Data szkoleniaGodzina*Liczba godzin dydaktycznych
1 16.04.2018 15:00 – 19:45 6
2 19.04.2018 12:00 – 16:45 6
3 21.04.2018 9:00 – 13:45 6
4 22.04.2018 10:00 – 14:45 6
5 27.04.2018 14:30 – 19:00 6
6 28.04.2018 9:00 – 13:45 6
7 29.04.2018 10:00 – 14:45 6
8 30.04.2018 9:00 – 13:45 6
9 02.05.2018 9:00 – 13:45 6
10 04.05.2018 9:00 – 13:45 6
11 05.05.2018 9:00 – 13:45 6
12 06.05.2018 10:00 – 14:45 6
13 11.05.2018 14:30 – 19:00 6
14 12.05.2018 9:00 – 13:45 6
15 13.05.2018 10:00 – 14:45 6
16 16.05.2018 14:30 – 19:00 6
17 21.05.2018 14:30 – 19:00 6
18 25.05.2018 14:30 – 19:00 6
19 26.05.2018 14:00 –18:45 6
20 27.05.2018 9:00 – 13:45 6
OGÓŁEM 120