Ustawienia

Projekty unijne

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Aktywnie pozyskuje środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów regionalnych, krajowych i transgranicznych. Zrealizowano 45 projektów na ponad 36 mln z

Zrealizowane projekty dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej (udział w %)

Obecnie Agencja realizuje 3 projekty na łączną kwotę około 29 mln zł.

Są to projekty skierowane zarówno do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, jak również do osób pracujących i niepracujących, które mogą skorzystać ze szkoleń/ kursów oraz staży zawodowych.

Agencja prowadzi Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach, którego zadaniem jest wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym subregionu suwalskiego poprzez działania wspierające podmioty ekonomii społecznej oraz tworzenie miejsc pracy m.in. w przedsiębiorstwach społecznych. W ramach projektu prowadzone są działania w zakresie animacji lokalnej, usług inkubacyjnych, biznesowych oraz wsparcia merytorycznego i finansowego na założenie przedsiębiorstwa społecznego lub zatrudnienie pracowników w przedsiębiorstwach społecznych poprzez udzielenie bezzwrotnej dotacji. Skierowany jest do przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, osób fizycznych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatów: augustowskiego, monieckiego, sejneńskiego, sokólskiego, suwalskiego i Miasta Suwałki.

Realizowany jest również projekt zintegrowany tzw. „Bon na szkolenie” z którego mogą skorzystać osoby dorosłe zamieszkujące powiaty: miasto Suwałki, powiat suwalski, powiat sejneński, powiat augustowski, miasto Grajewo, powiat grajewski oraz powiat moniecki. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji 1365  mieszkańców subregionu suwalskiego, poprzez ich udział w szkoleniach językowych, szkoleniach z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK), kursach kompetencji ogólnych, studiach podyplomowych, szkoleniach i kursach zawodowych w ramach pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb oraz wsparcie w zakresie wyboru ścieżki kształcenia poprzez udział w doradztwie edukacyjno-zawodowym.