Projekty unijne

Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Aktywnie pozyskuje środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów regionalnych, krajowych i transgranicznych. Zrealizowane zostało 36 projektów na ponad 30 mln zł.

Zrealizowane projekty dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej
(udział w %)

  • Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
  • Aktywizacja zawodowa i społeczna
  • Ekonomia społeczna
  • Wsparcie procesów adaptacyjnych w regionie
  • Współpraca nauki i przedsiębiorstw
  • Rozwój kwalifikacji zawodowych
  • Inne

Obecnie Agencja realizuje 5 projektów na łączną kwotę ponad 5 mln zł. Są to projekty skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które mogą skorzystać ze szkoleń, kursów i staży zawodowych.

Realizowany jest również projekt, z którego mogą skorzystać osoby bezrobotne. Wspiera on powstawanie i rozwój nowych podmiotów gospodarczych poprzez: dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, szkolenia oraz wsparcie pomostowe.