Ustawienia

Oświadczenie w sprawie dostępności

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A w Suwałkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://ares.suwalki.pl

Data publikacji: 2001-02-29

Data aktualizacji: 2020-02-03

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 2. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, pliki publikowane po 23.09.2020 r. są dostępne.
 3. Serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 4. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. wersję kontrastową,
 2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 3. widoczny fokus,
 4. wyróżnienie odnośników,
 5. odnośnik skocz do treści.

Data sporządzenia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Regucka, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 85 566 61 06. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO). Dane kontaktowe do RPO można znaleźć pod adresem: https://www.rpo.gov.pl/content/kontakt

Dostępność architektoniczna

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A w Suwałkach posiada dwie siedziby:

 1. Budynek Domu handlowego Arkadia ul. Teofila Noniewicza 42A, 16-400 Suwałki gdzie mieszczą się biura zarządu oraz księgowość.

  Budynek jest częściowo dostępny dostępny dla osób niepełnosprawnych. Wejście do biur znajduje się od Południowej strony budynku. Od strony zachodniej z chodnika prowadzi podjazd do wejścia. 

  Budynek jest dwukondygnacyjny i nie posiada windy. Biura zarządu ARES mieszczą się na pierwszym piętrze. W związku z powyższym kwestia załatwienia spraw przez osoby niepełnosprawne odbywa się poprzez zgłoszenie takiej potrzeby pracownikowi w ARES (np. poprzez kontakt telefoniczny bądź wiadomość elektroniczną). Informacja zostaje przekazana do odpowiedniego pracownika, po czym ów pracownik obsługuje interesanta w pomieszczeniu na parterze budynku.

 2. Budynek Centrum Edukacyjno-Szkoleniowego 16-400 Suwałki, Osiedle II 6A

  Budynek jest częściowo dostępny dostępny dla osób niepełnosprawnych. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Budynek nie posiada windy z tego powodu piętro budynku jest niedostępne. Osoby które nie mogą się dostać do biur na piętrze są obsługiwane w pomieszczeniach na parterze.

  Do budynku prowadzą 2 wejścia, główne od ul. Osiedle II oraz dodatkowe od ul. Ciesielskiej. Wejście główne jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach, przy schodach do wejścia znajduje się podjazd dla wózków. Wejście dodatkowe posiada barierę w postaci czterech schodów.

  Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, obok klatki schodowej.

  Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, wjazd jest od ul. Ciesielskiej.

  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  W Ośrodku nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych