Ustawienia

Pozostałe

Od początku działalności zrealizowaliśmy 35 projektów regionalnych, krajowych i transgranicznych opiewających na kwotę 28 287 426,81 zł.

Stażysta pracownik

(Program Operacyjny Kapitał Ludzki, PRIORYTET VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy)
Okres realizacji:  I 2014 r. – VI 2015 r.
Wartość projektu:  1 539 730,00 PLN

Praca na start

(Program Operacyjny Kapitał Ludzki, PRIORYTET VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym)
Okres realizacji:  I 2014 r. – IV 2015 r.
Wartość projektu:  1 256 000,00 PLN

Starter 2

(Program Operacyjny Kapitał Ludzki, PRIORYTET VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia)
Okres realizacji: IX 2013 r. – VI 2015 r.
Wartość projektu: 3 999 971,85 PLN

mobilny Klub Integracji Społecznej II

(Program Operacyjny Kapitał Ludzki PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym)
Okres realizacji: II 2013 r. – IV 2015 r.
Wartość projektu: 1 531 077,14 PLN

Mam wybór – stawiam na rozwój

(Program Operacyjny Kapitał Ludzki, PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6 Upowszechnianie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji)
Okres realizacji projektu: III 2013 r. – VI 2015 r.
Wartość projektu 821 237,89 PLN

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach

(Program Operacyjny Kapitał Ludzki, PRIORYTET VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej)
Okres realizacji: X 2012 r. – VI 2015 r.
Wartość projektu:  4 474 137,12 PLN

NOVA – program wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych na Suwalszczyźnie

(Program Operacyjny Kapitał Ludzki, PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie)
Okres realizacji: IX 2012 r. – II 2014 r.
Wartość projektu: 1 358 246,40 PLN

Inkubator wiedzy dla biznesu

(Program Operacyjny Kapitał Ludzki, PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw)
Okres realizacji: IV 2012 r. – VI 2013 r.
Wartość projektu: 385 539,30 PLN

Aktywny 50-latek

(Program Operacyjny Kapitał Ludzki, PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw)
Okres realizacji: II 2011 r. – IX 2011 r.
Wartość projektu:  143 000,00 PLN

Aktywni 50+

(Program Operacyjny Kapitał Ludzki, PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw)
Okres realizacji: II 2012 r. – XII 2013 r.
Wartość projektu:  478 000,00 PLN

Kreatywni.pl
(Program Operacyjny Kapitał Ludzki, PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw)
Okres realizacji: II 2012 – I 2013 r.
Wartość projektu: 257 044,07 PLN

Ja – profesjonalista

(Program Operacyjny Kapitał Ludzki, PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji i doradztwo dla przedsiębiorstw)
Okres realizacji: XI 2011 – IX 2012 r.
Wartość projektu: 243 529,46 PLN

Pracownik profesjonalista – profesjonalna firma

(Program Operacyjny Kapitał Ludzki, PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw)
Okres realizacji: II 2012 r. – I 2013 r.
Wartość projektu: 361 520,30 PLN

mobilny Klub Integracji Społecznej

(Program Operacyjny Kapitał Ludzki, PRIORYTET VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym)
Okres realizacji: X 2010 r. – IX 2012 r.
Wartość projektu: 992 923,05 PLN

STARTER – nowa firma, nowe możliwości

(Program Operacyjny Kapitał Ludzki, PRIORYTET VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia)
Okres realizacji: XI 2009 r. – X 2011 r.
Wartość projektu: 3 948 631,89 PLN

Studencka przedsiębiorczość – II edycja

(Program Operacyjny Kapitał Ludzki, PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 – Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw)
Okres realizacji: XI 2009 r. – III 2010 r.
Wartość projektu: 269 930,68 PLN

Cudze chwalicie, swego nie znacie

(Program Operacyjny Kapitał Ludzki, PRIORYTET VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji)
Okres realizacji: IX 2009 r. – I 2010 r.
Wartość projektu: 49 628,60 PLN

CKP i ARES – Rozwój współpracy i umiejętności młodych przedsiębiorców i stworzenie warunków dla międzynarodowego biznesu w strefie pogranicza

(Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013, Fundusz Małych Projektów, PRIORYTET I Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego, Działanie 1.2 Promocja otoczenia biznesowego)
Okres realizacji: X 2009 r. – X 2010 r.
Wartość projektu: 236 831,52 PLN

Przedsiębiorcza wieś – oddolna inicjatywa w gminie Bakałarzewo

(Program Operacyjny Kapitał Ludzki, PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich)
Okres realizacji: VI 2009 r. – XI 2009 r.
Wartość projektu: 50 000,00 PLN

Tęczowy most – między szkołą i domem

(Program Operacyjny Kapitał Ludzki, PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich)
Okres realizacji: IX 2009 r. – I 2010 r.
Wartość projektu: 50 000 PLN

Studencka przedsiębiorczość

(Program Operacyjny Kapitał Ludzki, PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw)
Okres realizacji: II 2009 r. – I 2010 r.
Wartość projektu: 177 708,13 PLN

Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych w Łomży i w Białymstoku

(Program Operacyjny Kapitał Ludzki, PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności)
Okres realizacji: V 2009 r. – VI 2011 r.
Wartość projektu: 832 000 PLN

Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych, Punkt Konsultacyjny w Suwałkach

(Program Operacyjny Kapitał Ludzki, PRIORYTET II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności)
Okres realizacji: IX 2008 r. – III 2011 r.
Wartość projektu: 496 000 PLN

Sz@nsa 45+ – technologia informacyjna w aktywizacji zawodowej

(Program Operacyjny Kapitał Ludzki, PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw)
Okres realizacji: IV 2008 r. – I 2009 r.
Wartość projektu: 107 704,32 PLN

e-Senior – technologia informatyczna w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ – edycja II

(Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, PRIORYTET II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie)
Okres realizacji: VI 2006 r. – I 2007 r.
Wartość projektu: 74 796,30 PLN

Automatyzacja prac biurowych  – Sz@nsa na nowe umiejętności  – szkolenia dla IT

(Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, PRIORYTET II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi)
Okres realizacji: III 2006 r. – X 2006 r.
Wartość projektu: 136 597,34 PLN

OPEN GATE – wejście w obszar przedsiębiorczości na terenie województwa podlaskiego, edycja II

(Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, PRIORYTET II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości)
Okres realizacji: I 2006 r. – XII 2007 r.
Wartość projektu: 1 429 540 PLN

OPEN GATE – wejście w obszar przedsiębiorczości na terenie województwa podlaskiego, edycja I

(Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, PRIORYTET II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości)
Okres realizacji: VI 2005 r. – IX 2009 r.
Wartość projektu: 1 389 120 PLN

Usługi informacyjne i doradcze świadczone na rzecz sektora MŚP – Punkt Konsultacyjny w Białymstoku

(Sektorowy Program Operacyjny „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”, Działanie 1.1: Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu zrzeszonych w sieci KSU)
Okres realizacji: X 2005 r. – VIII 2008 r.
Wartość projektu: 249 480,97 PLN

Usługi informacyjne i doradcze świadczone na rzecz sektora MŚP – Punkty Konsultacyjne w Suwałkach, Augustowie

(Sektorowy Program Operacyjny „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”, Działanie 1.1: Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu zrzeszonych w sieci KSU)
Okres realizacji: VII 2005 r. – V 2006 r.
Wartość projektu: 588 725,65 PLN

Od możliwości do działań

(Program PHARE 2003)
Okres realizacji: VI 2005 r. V 2006 r.
Wartość projektu: 172 806,19 PLN

Monitoring programów Phare Rapid

(Program Rozwoju Infrastruktury na Terenach Wiejskich), Phare Struder 2 (Program Strukturalnego Rozwoju Wybranych Regionów; Program PHARE 2003)
Okres realizacji: I 2005 r. – XII 2005 r.
Wartość projektu: 41 000 PLN

Monitoring programów Phare Rapid

(Program Rozwoju Infrastruktury na Terenach Wiejskich), Phare Struder 2 (Program Strukturalnego Rozwoju Wybranych Regionów; Program PHARE 2003)
Okres realizacji: I 2004 r. – XII 2004 r.
Wartość projektu: 16 000 PLN

Młody Biznes
(Inicjatywa Wspierająca Rozwój Przedsiębiorczości)
Okres realizacji: XII 2003 r. – VII 2004 r.
Wartość projektu: 16 836 PLN

Regionalna Inicjatywa Turystyczna

(Program inicjatywy Współpracy Polsko – Amerykańsko – Ukraińskiej)
Okres realizacji: VI 2004 r. – III 2005 r.
Wartość projektu: 112 132,64 PLN

Od początku działalności zrealizowaliśmy 35 projektów regionalnych, krajowych i transgranicznych opiewających na kwotę 28 287 426,81 zł.

Stażysta pracownik

(Program Operacyjny Kapitał Ludzki, PRIORYTET VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy)
Okres realizacji:  I 2014 r. – VI 2015 r.
Wartość projektu:  1 539 730,00 PLN

Praca na start

(Program Operacyjny Kapitał Ludzki, PRIORYTET VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym)
Okres realizacji:  I 2014 r. – IV 2015 r.
Wartość projektu:  1 256 000,00 PLN

Starter 2

(Program Operacyjny Kapitał Ludzki, PRIORYTET VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia)
Okres realizacji: IX 2013 r. – VI 2015 r.
Wartość projektu: 3 999 971,85 PLN

mobilny Klub Integracji Społecznej II

(Program Operacyjny Kapitał Ludzki PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym)
Okres realizacji: II 2013 r. – IV 2015 r.
Wartość projektu: 1 531 077,14 PLN

Mam wybór – stawiam na rozwój

(Program Operacyjny Kapitał Ludzki, PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6 Upowszechnianie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji)
Okres realizacji projektu: III 2013 r. – VI 2015 r.
Wartość projektu 821 237,89 PLN

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach

(Program Operacyjny Kapitał Ludzki, PRIORYTET VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej)
Okres realizacji: X 2012 r. – VI 2015 r.
Wartość projektu:  4 474 137,12 PLN

NOVA – program wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych na Suwalszczyźnie

(Program Operacyjny Kapitał Ludzki, PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie)
Okres realizacji: IX 2012 r. – II 2014 r.
Wartość projektu: 1 358 246,40 PLN

Inkubator wiedzy dla biznesu

(Program Operacyjny Kapitał Ludzki, PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw)
Okres realizacji: IV 2012 r. – VI 2013 r.
Wartość projektu: 385 539,30 PLN

Aktywny 50-latek

(Program Operacyjny Kapitał Ludzki, PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw)
Okres realizacji: II 2011 r. – IX 2011 r.
Wartość projektu:  143 000,00 PLN

Aktywni 50+

(Program Operacyjny Kapitał Ludzki, PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw)
Okres realizacji: II 2012 r. – XII 2013 r.
Wartość projektu:  478 000,00 PLN

Kreatywni.pl
(Program Operacyjny Kapitał Ludzki, PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw)
Okres realizacji: II 2012 – I 2013 r.
Wartość projektu: 257 044,07 PLN

Ja – profesjonalista

(Program Operacyjny Kapitał Ludzki, PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji i doradztwo dla przedsiębiorstw)
Okres realizacji: XI 2011 – IX 2012 r.
Wartość projektu: 243 529,46 PLN

Pracownik profesjonalista – profesjonalna firma

(Program Operacyjny Kapitał Ludzki, PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw)
Okres realizacji: II 2012 r. – I 2013 r.
Wartość projektu: 361 520,30 PLN

mobilny Klub Integracji Społecznej

(Program Operacyjny Kapitał Ludzki, PRIORYTET VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym)
Okres realizacji: X 2010 r. – IX 2012 r.
Wartość projektu: 992 923,05 PLN

STARTER – nowa firma, nowe możliwości

(Program Operacyjny Kapitał Ludzki, PRIORYTET VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia)
Okres realizacji: XI 2009 r. – X 2011 r.
Wartość projektu: 3 948 631,89 PLN

Studencka przedsiębiorczość – II edycja

(Program Operacyjny Kapitał Ludzki, PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 – Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw)
Okres realizacji: XI 2009 r. – III 2010 r.
Wartość projektu: 269 930,68 PLN

Cudze chwalicie, swego nie znacie

(Program Operacyjny Kapitał Ludzki, PRIORYTET VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji)
Okres realizacji: IX 2009 r. – I 2010 r.
Wartość projektu: 49 628,60 PLN

CKP i ARES – Rozwój współpracy i umiejętności młodych przedsiębiorców i stworzenie warunków dla międzynarodowego biznesu w strefie pogranicza

(Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013, Fundusz Małych Projektów, PRIORYTET I Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego, Działanie 1.2 Promocja otoczenia biznesowego)
Okres realizacji: X 2009 r. – X 2010 r.
Wartość projektu: 236 831,52 PLN

Przedsiębiorcza wieś – oddolna inicjatywa w gminie Bakałarzewo

(Program Operacyjny Kapitał Ludzki, PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich)
Okres realizacji: VI 2009 r. – XI 2009 r.
Wartość projektu: 50 000,00 PLN

Tęczowy most – między szkołą i domem

(Program Operacyjny Kapitał Ludzki, PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich)
Okres realizacji: IX 2009 r. – I 2010 r.
Wartość projektu: 50 000 PLN

Studencka przedsiębiorczość

(Program Operacyjny Kapitał Ludzki, PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw)
Okres realizacji: II 2009 r. – I 2010 r.
Wartość projektu: 177 708,13 PLN

Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych w Łomży i w Białymstoku

(Program Operacyjny Kapitał Ludzki, PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności)
Okres realizacji: V 2009 r. – VI 2011 r.
Wartość projektu: 832 000 PLN

Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych, Punkt Konsultacyjny w Suwałkach

(Program Operacyjny Kapitał Ludzki, PRIORYTET II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności)
Okres realizacji: IX 2008 r. – III 2011 r.
Wartość projektu: 496 000 PLN

Sz@nsa 45+ – technologia informacyjna w aktywizacji zawodowej

(Program Operacyjny Kapitał Ludzki, PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw)
Okres realizacji: IV 2008 r. – I 2009 r.
Wartość projektu: 107 704,32 PLN

e-Senior – technologia informatyczna w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ – edycja II

(Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, PRIORYTET II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie)
Okres realizacji: VI 2006 r. – I 2007 r.
Wartość projektu: 74 796,30 PLN

Automatyzacja prac biurowych  – Sz@nsa na nowe umiejętności  – szkolenia dla IT

(Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, PRIORYTET II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi)
Okres realizacji: III 2006 r. – X 2006 r.
Wartość projektu: 136 597,34 PLN

OPEN GATE – wejście w obszar przedsiębiorczości na terenie województwa podlaskiego, edycja II

(Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, PRIORYTET II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości)
Okres realizacji: I 2006 r. – XII 2007 r.
Wartość projektu: 1 429 540 PLN

OPEN GATE – wejście w obszar przedsiębiorczości na terenie województwa podlaskiego, edycja I

(Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, PRIORYTET II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości)
Okres realizacji: VI 2005 r. – IX 2009 r.
Wartość projektu: 1 389 120 PLN

Usługi informacyjne i doradcze świadczone na rzecz sektora MŚP – Punkt Konsultacyjny w Białymstoku

(Sektorowy Program Operacyjny „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”, Działanie 1.1: Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu zrzeszonych w sieci KSU)
Okres realizacji: X 2005 r. – VIII 2008 r.
Wartość projektu: 249 480,97 PLN

Usługi informacyjne i doradcze świadczone na rzecz sektora MŚP – Punkty Konsultacyjne w Suwałkach, Augustowie

(Sektorowy Program Operacyjny „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”, Działanie 1.1: Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu zrzeszonych w sieci KSU)
Okres realizacji: VII 2005 r. – V 2006 r.
Wartość projektu: 588 725,65 PLN

Od możliwości do działań

(Program PHARE 2003)
Okres realizacji: VI 2005 r. V 2006 r.
Wartość projektu: 172 806,19 PLN

Monitoring programów Phare Rapid

(Program Rozwoju Infrastruktury na Terenach Wiejskich), Phare Struder 2 (Program Strukturalnego Rozwoju Wybranych Regionów; Program PHARE 2003)
Okres realizacji: I 2005 r. – XII 2005 r.
Wartość projektu: 41 000 PLN

Monitoring programów Phare Rapid

(Program Rozwoju Infrastruktury na Terenach Wiejskich), Phare Struder 2 (Program Strukturalnego Rozwoju Wybranych Regionów; Program PHARE 2003)
Okres realizacji: I 2004 r. – XII 2004 r.
Wartość projektu: 16 000 PLN

Młody Biznes
(Inicjatywa Wspierająca Rozwój Przedsiębiorczości)
Okres realizacji: XII 2003 r. – VII 2004 r.
Wartość projektu: 16 836 PLN

Regionalna Inicjatywa Turystyczna

(Program inicjatywy Współpracy Polsko – Amerykańsko – Ukraińskiej)
Okres realizacji: VI 2004 r. – III 2005 r.
Wartość projektu: 112 132,64 PLN