Ustawienia

Bon Na Cyfryzację

Logotypy

Bon na cyfryzację

Nr FEPD.01.02-IZ.00-0001/23

Celem projektu jest czerpanie korzyści z cyfryzacji dla przedsiębiorstw poprzez dofinansowanie wdrożenia technologii cyfrowych w MŚP, szczególnie tych nie uczestniczących dotychczas w procesach podnoszenia innowacyjności.

Okres realizacji: 01.01.2024 r. – 31.12.2025 r.

Grupa docelowa

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, posiadające siedzibę i/lub prowadzące działalność w granicach administracyjnych województwa podlaskiego.

W projekcie przewidziano dofinansowanie co najmniej 49 przedsięwzięć (bony na cyfryzację) o maksymalnej wartości dofinansowania 150 000,00 zł. Każdy grantobiorca będzie musiał wnieść wkład własny w wysokości min. 15% wartości usługi rozwojowej.

Wsparcie w postaci bonu przeznaczone będzie na zakup oprogramowania branżowego i zaawansowanego, usług niezbędnych do wdrożenia rozwiązania cyfrowego oraz w ograniczonym zakresie środków trwałych, niezbędnych do cyfryzacji przedsiębiorstw w obszarze produkcji, procesów, produktów, usług oraz modelu biznesowego (B2B, B2C, B2E). Wspierane będą projekty polegające na wdrożeniu przez MŚP innowacyjnych procesów biznesowych lub dodatkowo innowacyjnych produktów lub usług oraz podniesieniu poziomu cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwach.

W efekcie realizacji projektu 30 małych i średnich przedsiębiorstwa (MŚP) wprowadzi innowacje produktowe lub procesowe.

Wartość projektu: 9 475 301,20 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 7 969 879,51 zł

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie