Ustawienia

Uchwała o wyborze podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru Akcjonariuszy

Uchwała Nr 2/2020

    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach

z dnia 29 września 2020 r.

 

w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy na rzecz Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach.

Działając na podstawie art. 3281  § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach uchwala, co następuje:

  • § 1

Dokonuje się wyboru Domu Maklerskiego BDM S.A. z siedzibą w Bielsko – Białej woj. Śląskie, ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko – Biała (Numer KRS: 0000008665)   jako podmiotu świadczącego na rzecz spółki pod firmą Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach z siedzibą w Suwałkach usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy, w rozumieniu art. 3281 oraz 3283 Kodeksu spółek handlowych, w brzmieniu określonym ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 z późn. zm.).

  • § 2

Upoważnia się Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach do zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki z podmiotem, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.

  • § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.