Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług w projekcie pt. „Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość!” (Nr WND-POWR.01.02.01-20-0015/18)

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług w projekcie pt. „Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość!” (Nr WND-POWR.01.02.01-20-0015/18) w zakresie:

1.       identyfikacji potrzeb i diagnozy możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy – przez opracowanie lub aktualizację IPD

2.      poradnictwa zawodowego w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu  i pomocy w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, w tym  podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych

w projekcie pt. „Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość!” (Nr WND-POWR.01.02.01-20-0015/18)

 

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S. A. w Suwałkach w związku z realizacją projektu pt. „Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość!” (Nr WND-POWR.01.02.01-20-0015/18) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług w zakresie:

1. identyfikacji potrzeb i diagnozy możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy – przez opracowanie lub aktualizację IPD

2. poradnictwa zawodowego w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu i pomocy w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych realizowanego dla 80 UP zamieszkałych powiaty – miasto Suwałki, suwalski, augustowski, sejneński, grajewski, moniecki.

Więcej w załącznikach

Zaproszenienie do złożenia oferty cenowej

Załącznik 1 Formularz-ofertowy

Załącznik 2 Oświadczenie o przetwarzaniu danych

Załącznik 3 Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych

Załącznik 4 Oświadczenie o doświadczeniu

Załącznik 5 Wykaz osób

Załącznik 6 Standaryzacja usługi Indywidualny Plan Działaniadokument pełniący analogiczną funkcję

Załącznik 7 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych