Ustawienia

„Bon na szkolenie”

aktywna integracja logo

Projekt zintegrowany tzw. „Bon na szkolenie”
Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach – Lider projektu
wraz z Partnerami:
Miasto Suwałki, Powiat Suwalski, Powiat Sejneński, Powiat Grajewski, Powiat Moniecki i Miasto Grajewo
w okresie od 01.06.2020 r. do 30.11.2022 r. realizuje projekt

Projekt 1"Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego” o nr RPPD.03.02.01-20-0006/20

w  ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki

Projekt 2„Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu Suwalskiego - szkolenie i kursy zawodowe” o nr RPPD.03.02.02-20-0006/20

w  ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych

Cel główny projektu (Poddziałanie 3.2.1): Podniesienie kompetencji i/lub kwalifikacji przez nie mniej niż 60% z 1039 osób dorosłych (582K, 457M), mieszkańców subregionu suwalskiego tj. powiatów miasta Suwałki, powiat suwalski, powiat sejneński, augustowski, miasto Grajewo, powiat grajewski oraz powiat moniecki poprzez ich udział w szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb oraz wsparcie w zakresie wyboru ścieżki kształcenia poprzez udział w doradztwie edukacyjno-zawodowym, w okresie od 01.06.2020 r. do 30.11.2022 r.

Cel główny projektu (Poddziałanie 3.2.2): Podniesienie kompetencji i/lub kwalifikacji przez  nie mniej niż 60% z 326 osób dorosłych (183K, 143M), mieszkańców subregionu suwalskiego tj. powiatów miasta Suwałki, suwalskiego, sejneńskiego, augustowskiego, miasta Grajewo, grajewskiego oraz monieckiego poprzez ich udział w szkoleniach i kursach zawodowych w ramach pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb i wsparcie w zakresie wyboru ścieżki kształcenia poprzez udział w doradztwie edukacyjno-zawodowym okresie od 01.06.2020 r. do 30.11.2022 r.

Grupę docelową projektu (Poddziałanie 3.2.1) stanowi co najmniej 1039 osób dorosłych (582K, 457M), zamieszkujących obszar subregionu suwalskiego (powiatów: M. Suwałki, suwalski, sejneński, augustowski, M. Grajewo, grajewski, moniecki) z poniższych grup:

 • Osoby dorosłe uczestniczące z własnej inicjatywy w kształceniu ustawicznym, w szczególności osoby o niskich kwalifikacjach oraz osoby powyżej 50 r.ż.
 • Osoby o niskich kwalifikacjach oraz osoby starsze będą stanowiły co najmniej 80 % osób objętych wsparciem, w tym:
 • Ø 70 % to osoby w wieku 25 lat i więcej,
 • Ø 80 % to osoby w wieku 50 lat i więcej i/lub o niskich kwalifikacjach,
 • Ø Min 20 % to osoby zamieszkujące obszary wiejskie

Grupę docelową projektu (Poddziałanie 3.2.2) stanowi co najmniej 326 osób (183K, 143M) zamieszkujących obszar subregionu suwalskiego (powiatów: M. Suwałki, suwalski, sejneński, augustowski, M. Grajewo, grajewski, moniecki) z poniższych grup:

 • Osoby dorosłe w wieku 18 lat i więcej, które z własnej inicjatywy zainteresowane są uzyskaniem kwalifikacji lub nabyciem kompetencji zawodowych w ramach pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego
 • Min 20 % będą stanowiły osoby zamieszkujące obszary wiejskie.

Planowane efekty (Poddziałanie 3.2.1): Podniesienie kompetencji i/lub kwalifikacji przez nie mniej niż 60 % z 1039 osób dorosłych (582K, 457M), mieszkańców subregionu suwalskiego.

Planowane efekty (Poddziałanie 3.2.2): Podniesienie kompetencji i/lub kwalifikacji przez nie mniej niż 60 % z 326 osób dorosłych (183K, 143M), mieszkańców subregionu suwalskiego.

Wartość projektu (Poddziałanie 3.2.1): 11.829.015,00 zł, w tym:

 • Wkład Funduszy Europejskich: 10.054.662,74 zł
 • Budżet państwa: 231.437,26 zł
 • Wkład własny: 1.542.915,00 zł

Wartość projektu (Poddziałanie 3.2.2): 6.194.097,00 zł, w tym:

 • Wkład Funduszy Europejskich: 5.264.983,10 zł
 • Budżet państwa: 106.470,00 zł
 • Wkład własny: 822.643,90 zł

Formy wsparcia w ramach projektu (Poddziałanie 3.2.1):

 • Indywidualne doradztwo edukacyjno – zawodowe
 • „Bon na szkolenie”:
 • Szkolenia rozwijające kompetencje w zakresie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK)
 • Szkolenia rozwijające kompetencje językowe
 • Kursy Kompetencji Ogólnych
 • Studia podyplomowe
 • Szkolenia i kursy umożliwiające uzyskanie i uzupełnianie wiedzy nieuwzględnione w ww. formach

(Kwota dofinansowania udzielona jednemu uczestnikowi projektu w trakcie trwania całego okresu realizacji projektu nie może przekroczyć kwoty 9 tys. zł)

Formy wsparcia w ramach projektu (Poddziałanie 3.2.2):

 • Indywidualne doradztwo edukacyjno – zawodowe
 • „Bon na szkolenie”:
 • Kursy i szkolenia zawodowe w ramach pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego pozwalające na uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych.

(Kwota dofinansowania udzielona jednemu uczestnikowi projektu w trakcie trwania całego okresu realizacji projektu nie może przekroczyć kwoty 15 tys. zł)

Bon na szkolenie pokrywa 85% kosztu udziału uczestnika w np. szkoleniu, kursie. Jednocześnie Uczestnik zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości 15 % wartości bonu.

Herby powiatów