STARTER DLA MŁODYCH

Nabór wniosków o wsparcie pomostowe w ramach projektu „Starter dla młodych”

Nabór rozpoczyna się od 17 maja 2022r. i potrwa do 27 maja  2022r. do godz.15.00

Wnioski należy złożyć w Biurze Projektu Partnera:

Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna”, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki,
w godzinach  8:00 – 15:00:

  • osobiście bądź przez pełnomocnika,
  • za pośrednictwem operatora pocztowego – w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe,
  • drogą elektroniczną (w tym opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym) – w formie skanów dokumentów (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu).

Dokumenty, które wpłyną do Beneficjenta przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

Informujemy, iż warunkiem uzyskania wsparcia pomostowego jest złożenie przez Uczestnika projektu Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z następującymi załącznikami:

  1. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (zał. 5 do niniejszego Regulaminu) lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (zał. 4 do niniejszego Regulaminu),
  2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 5 do niniejszego Regulaminu),
  3. zestawienie planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne (zał. 8 do niniejszego Regulaminu).
  4. w przypadku osób z niepełnosprawnościami biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zał. 13 do niniejszego Regulaminu).

Więcej informacji znajduje się w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.

Loga Uni Europiejskiej