Starter 3 - Aktualności

Zaktualizowana Lista rankingowa Wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „Starter 3” Nr RPPD.02.03.00-20-0099/16

Szanowni Państwo,

W związku z powstałymi oszczędnościami w ramach projektu „Starter 3” Nr RPPD.02.03.00-20-0099/16 Wnioskodawca, za zgodą Instytucji Zarządzającej, podjął decyzję o przyznaniu środków na rozwój przedsiębiorczości dla 2 osób, których Wnioski otrzymały najwyższą liczbę punktów spośród Wniosków ocenionych pozytywnie, ale niewybranych do dofinansowania.

 

Załączniki: