Starter 3 - Aktualności

Rozliczenie dotacji inwestycyjnej w ramach projektu „Starter 3”

Zgodnie z § 4 ust. 16 pkt. c Regulaminu Przyznawania Wsparcia Bezzwrotnego Na Rozwój Przedsiębiorczości oraz § 4 pkt. 5 Umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego Przedsiębiorca zobowiązany jest do rozliczenia otrzymanych środków w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym nastąpiło zakończenie rzeczowo-finansowe realizacji inwestycji.

Rozliczenie środków następuje poprzez złożenie sprawozdania wraz z oświadczeniem o dokonaniu zakupów towarów lub usług zgodnie z biznesplanem oraz przedstawienie szczegółowego zestawienia towarów lub usług, których zakup został dokonany ze środków na rozwój przedsiębiorczości wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych.

Przedsiębiorca, który zadeklarował wniesienie wkładu własnego, zobowiązany jest do jego rozliczenia. Udokumentowanie wartości wkładu własnego może nastąpić np. poprzez przedstawienie faktur/rachunków lub wyceny rzeczoznawcy.

Rozliczenie środków następuje poprzez złożenie  sprawozdania wraz z oświadczeniem o dokonaniu zakupów towarów lub usług zgodnie z biznesplanem oraz poprzez przedstawienie szczegółowego zestawienia towarów lub usług, których zakup został dokonany ze środków na rozwój przedsiębiorczości wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych (Wzór sprawozdania wraz z oświadczeniem znajduje się poniżej).

 

Załączniki: