Przedmiot działalności i kompetencje Spółki

Przedmiot działalności jest określony w rozdziale II § 7 Statutu Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach.

ROZDZIAŁ II
Przedmiot działalności Spółki

§7.

Przedmiotem działalności jest:

 1. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
 2. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)
 3. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
 4. Licea ogólnokształcące (PKD 85.31.B)
 5. Licea profilowane (PKD 85.31.C)
 6. Szkoły policealne (PKD 85.41.Z)
 7. Technika (PKD 85.32.A)
 8. Zasadnicze szkoły zawodowe (PKD 85.32.B)
 9. Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych (PKD 85.42.A)
 10. Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5)
 11. Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z).
 12. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z)
 13. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z)
 14. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z)
 15. Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z)
 16. Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z)
 17. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z)
 18. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z)
 19. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z)
 20. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)
 21. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z)
 22. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z)
 23. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z)
 24. Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.20.Z)
 25. Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)
 26. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z)
 27. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z)
 28. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z).