Protokół z wyboru partnera projektu w celu wspólnej realizacji projektu w ramach ogłoszonego konkursu nr RPPD.03.01.02-IZ.00-20-001/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III kompetencje i kwalifikacje działanie 3.1 Kształcenie i edukacja

Protokół z wyboru partnera projektu do pobrania

Protokół z wyboru Partnera dla wspólnej realizacji projektu