Postępowanie 3/2019 – Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne na potrzeby Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach

znak postępowania: 3/2019

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne na potrzeby Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający – Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach (siedziba: ul. Noniewicza  42A, 16–400 Suwałki, NIP 844-000-57-67, Regon 005411883, tel.(87)566-61-06, fax. (87)566-74-97, https://www.ares.suwalki.pl, adres e-mail: arrares@ares.suwalki.pl, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Białymstoku,  XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000051749, kapitał zakładowy: 1.357.000,- PLN w całości opłacony), działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”, informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne na potrzeby Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach.

 

Wygrała oferta nr 2 Wykonawcy:

ELEKTRA S.A.

Ul. Skierniewicka 10 A,

01-230 Warszawa

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 07.11.2019