Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka (Wiceprezesa) Zarządu Spółki Agencji Rozwoju Regionalnego “ARES” S.A. w Suwałkach

Rada Nadzorcza Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach siedziba: ul. Noniewicza  42A, 16–400 Suwałki, NIP 844-000-57-67, Regon 005411883, tel.(87)566-61-06, fax.(87)566-74-97, https://www.ares.suwalki.pl, adres e-mail: arrares@ares.suwalki.pl, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000051749, kapitał zakładowy: 1.357.000,- PLN w całości opłacony, ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka (Wiceprezesa) Zarządu Spółki Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach. 

 

1. Kandydat na funkcję Członka (Wiceprezesa) Zarządu Spółki Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach (zwany dalej kandydatem) musi spełniać łącznie następujące warunki:

a) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

b) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

c) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

d) spełniać inne niż wymienione w pkt. a – c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,

2. Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

e) aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

3. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt. 1. kandydat zobowiązany jest przedstawić w swoim zgłoszeniu następujące dokumenty:

a) dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z pkt. 1 lit. a);

b) dokumenty potwierdzające co najmniej 5 letni okres zatrudnienia, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS lub CEIDG bądź inne dokumenty potwierdzające staż pracy zgodnie z pkt. 1 lit. b);

c) dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie pracy zgodnie z pkt. 1 lit. c);

d) oświadczenie kandydata o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w tym nie naruszaniu ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych zgodnie z pkt. 1 lit. d);

e) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych zgodnie z pkt. 1 lit. e);

f) aktualne zaświadczenie o niekaralności (w przypadku zaświadczenia wydanego za pośrednictwem systemu e-KRK wersję elektroniczną na płycie CD lub DVD) z pkt. 1 lit. f),

g) oraz oświadczenie kandydata o braku wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych przeciw kandydatowi zgodnie z pkt. 1 lit. g).

4. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt. 2 kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu oświadczenie, iż w stosunku do niego nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w pkt. 2.

5. Oświadczenia, o których mowa w pkt. 3 lub w pkt. 4 kandydat zobowiązany jest złożyć w oryginale, natomiast dokumenty, o których mowa w pkt. 3 mogą być złożone w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kandydata – w takiej sytuacji kandydat, który spełnia wymogi formalne może być poproszony o przedstawienie oryginałów tych dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

6. Niezależnie od oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. 3-5, kandydat zobowiązany jest przedłożyć w zgłoszeniu:

a) list motywacyjny (w oryginale) wraz ze wskazaniem numeru telefonu i adresu e-mail do kontaktów dla celów postępowania kwalifikacyjnego;

b) własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego;

c) życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej;

d) oświadczenie o akceptacji zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach,

e) oświadczenie o zgodzie na powołanie do składu Zarządu

7. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 29 maja 2019 r. o godzinie 15:00 .

Zgłoszenia składa się w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Do Rady Nadzorczej ARR ”ARES” S.A. w Suwałkach – Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka (Wiceprezesa)  Zarządu w  ARR ”ARES” S.A. w Suwałkach”  w sekretariacie Spółki Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach z siedzibą w Suwałkach (ul. Noniewicza 42A, 16-400 Suwałki, SEKRETARIAT, piętro I, w godz. od 7:00 do 15:00). Zgłoszenia można też przesyłać na adres Spółki: Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A.  w Suwałkach, ul. Noniewicza 42A, 16-400 Suwałki .

8. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 29 maja 2019 r. o godz. 16:30

9. Oceny pod względem formalnym i merytorycznym przesłanych zgłoszeń dokona Rada Nadzorcza albo wyznaczeni jej członkowie.

10. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnej oceny i kwalifikacji zgłoszeń oraz swobodnego ograniczenia liczby kandydatów dopuszczonych do ewentualnego dalszego etapu postępowania.

11. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne i merytoryczne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami przeprowadzi Rada Nadzorcza. Kandydat zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej  o dacie i godzinie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

12. Zakresy zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej z każdym z kandydatów obejmować będą w szczególności:

a) znajomość zagadnień niezbędnych do wykonywania funkcji Członka Zarządu,

b) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

c) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania grup kapitałowych,

d) znajomość zagadnień z zakresu finansów przedsiębiorstwa, rachunkowości oraz oceny projektów inwestycyjnych,

e) proponowana przez kandydata koncepcja rozwoju Spółki.

13. Wyniki postępowania zostaną przekazane kandydatom telefonicznie lub elektronicznie na adres wskazany przez kandydata.

14. Postępowanie kwalifikacyjne może być zakończone bez wyłonienia kandydata, w każdym czasie, bez podania przyczyn.

15. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych przez Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym na funkcję Członka (Wiceprezesa) Zarządu spółki Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach :

1) Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kandydata na potrzeby przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Członka (Wiceprezesa) Zarządu spółki Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach  jest   Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach z siedzibą w Suwałkach, ul. Noniewicza 42A, 16-400 Suwałki.

2) Zebrane dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Członka (Wiceprezesa) Zarządu spółki Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach  oraz w celach archiwizacyjnych.

3) Dane osobowe mogą być udostępnione następującym podmiotom: członkowie Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach, akcjonariusze Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach, pracownicy Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach, podmioty świadczące usługi doręczania korespondencji i przesyłek, prawne, archiwizacyjne, podmioty świadczące obsługę informatyczną.

4) Podstawą prawną przetwarzania w stosunku do danych osobowych Kandydata wymienionych w zgłoszeniu Kandydata do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażenie zgody, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

5) Dane będą przetwarzane przez czas trwania postępowania kwalifikacyjnego oraz po jego zakończeniu w celach archiwizacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f ww. Rozporządzenia). Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do Kandydatów, którzy nie zostali wybrani przez Radę Nadzorczą Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach zostaną odesłane listem poleconym na adres wskazany przez Kandydata wszelkie przedłożone w trakcie postępowania kwalifikacyjnego przez niego dokumenty.

6) Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7) W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z Agencją Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach (dane kontaktowe wskazane powyżej w ppkt. 1).

8) Kandydat ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9) Podanie danych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

10) Informacje o Spółce dostępne są na stronie internetowej  https://ares.suwalki.pl/ .

 

OGŁOSZENIE o wszczęciu postepowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa