Oferta pracy na stanowisku Specjalisty ds. projektów.

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach poszukuje  kandydata / kandydatkę  na stanowisko Specjalista ds. projektów.

  1. Wymagania podstawowe:

1/  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

2/ niekaralność za przestępstwa, w tym przestępstwa skarbowe,

3/ stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

4/ wykształcenie wyższe  magisterskie,

5/ co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

6/ znajomość aktualnie obowiązujących przepisów, wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,

7/ dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, Internet),

8/ wysoka kultura osobista, umiejętności komunikacyjne i interpersonalne ukierunkowane na pracę w zespole oraz pracę z klientem, odpowiedzialność.

  1. Wymagania dodatkowe:

1/ znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

2/ znajomość ustawy – prawo zamówień publicznych,

3/ prawo jazdy kat. B.

 

  1. Główne obowiązki:

1/ wdrażanie działań powierzonych projektów;

2/ obsługa administracyjna biura projektu

3/ opracowywanie i monitoring dokumentacji uczestników projektu, w tym przygotowywanie, prowadzenie i przechowywanie korespondencji z uczestnikami projektów;

4/ przeprowadzanie działań informacyjno-promocyjnych projektu

5/ bieżące kontakty z beneficjentami, obsługa beneficjentów, informowanie beneficjentów na temat projektu;

6/ opracowywanie wzorników wizualizacyjnych projektu oraz oznaczanie dokumentacji projektu w sposób zgodny z wytycznymi w zakresie wizualizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;

7/ bieżący monitoring prawidłowości realizowanych działań w ramach projektu, w tym: monitorowanie realizacji harmonogramu, celu, rezultatów projektu;

8/ obsługa strony internetowej www projektu, w tym: aktualizowanie, archiwizowanie                       i zarządzanie informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej projektu;

9/ przygotowywanie wniosków o płatność oraz sprawozdań z realizacji projektu;

10/ obsługa SL2014 w zakresie rozliczania projektu, w szczególności w zakresie obsługi wniosków o płatność;

11/ przygotowywanie wymaganej dokumentacji związanej z procedurą udzielania zamówień, w tym przygotowywanie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, szacowanie wartości zamówienia

12/ archiwizacji i prawidłowego zabezpieczenia dokumentacji projektu;

13/ przygotowywania dokumentacji projektu do auditów kontrolnych.

 

  1. Miejsce pracy:   Suwałki.

 

  1. Wymagane dokumenty:

1/ list motywacyjny,

2/ życiorys (CV), który powinien zawierać w szczególności:

– informację nt. wykształcenia,

– informację nt. stażu pracy oraz doświadczenia zawodowego,

– informację nt. posiadanych kwalifikacji, umiejętności, przebytych kursach itp.,

– zgodę kandydata następującej treści: „zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji”

3/ oświadczenie o niekaralności,

4/ oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie                          o przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

5/ oświadczenie o posiadaniu  pełnej zdolności do czynności prawnych,

 

  1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1/ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S. A. z siedzibą ul. Noniewicza 42A, 16-400 Suwałki;

2/ kontakt z administratorem danych osobowych – inspektor@ares.suwalki.pl ;

3/ podane dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb rekrutacji:

– na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

– na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;

4/ Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 7 dni od zakończenia rekrutacji;

5/ posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych – dotyczy danych wymaganych Kodeksem Pracy, a w pozostałym zakresie posiada również Pani/Pan prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

6/ ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

7/ podanie danych osobowych w zakresie wymaganym Kodeksem Pracy jest obligatoryjne, w pozostałym zakresie jest dobrowolne;

8/ Pani/Pana dane nie będą profilowane.

 

  1. Oferujemy:

1/ zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

2/ możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie dokumentów, o których mowa w pkt. V,                 na adres:

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. W Suwałkach,

  1. Noniewicza 42, 16-400 Suwałki, Sekretariat Spółki

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Aplikacja na stanowisko Specjalisty ds. projektów”

 

Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub w odpisach poświadczonych przez kandydata / kandydatkę za zgodność z oryginałem.

 

Osoba do kontaktu: Renata Marcówka, tel.: (87) 566 61 06 wew. 111

Aplikacje należy dostarczyć do dnia 9 grudnia 2019 roku.

 

Kolejnym etapem rekrutacji będzie rozmowa kwalifikacyjna.

 

Ogłoszenie SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW 01,12,2019