3/2019/ZO Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na Wykonanie chodnika (łącznika) od parkingu do podjazdu dla osób niepełnosprawnych zlokalizowanego przy wejściu (strona północna) do budynku Centrum Edukacyjno – Szkoleniowego przy ulicy Osiedle II blok 6A, 16-400 Suwałki

Zamawiający –  Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach z siedzibą 16-400 Suwałki,  ul. Noniewicza 42A, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy  w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000051749, NIP 844-000-57-67,  REGON 005411883, Kapitał zakładowy 1.357.000 zł, opłacony w całości, strona internetowa: www.ares.suwalki.pl, e- mail: arrares@ares.suwalki.pl, tel/fax: (87) 5666106 / (87) 5667497 na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 15.04.2019