Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykładowcę szkolenia/kursu „ECDL Base (podstawowy)”

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach w związku z realizacją projektu „Aktywna integracja szansą na przyszłość” Nr RPPD.07.01.00-20-0140/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Priorytetu VII Poprawa spójności społecznej Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji

zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykładowcę szkolenia podnoszącego kompetencje zawodowe „ECDL Base (podstawowy)” – 2 edycje/18UP (tj. 2 x 60 godzin/9UP) w Suwałkach

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykładowcy, który przeprowadzi szkolenia podnoszącego kompetencje zawodowe „ECDL Base (podstawowy)” 60 godzin (2 edycje x 60 godzin).

 1. Usługa polega na:
  a) Przeprowadzeniu szkolenia podnoszącego kompetencje zawodowe „ECDL BASE” – 60 godzin/1 edycja dla 9 UP, łącznie 2 edycje x 60 godzin/1 edycja/9UP.
  b) Przeprowadzeniu szkolenia w oparciu o program/ moduły:

– podstawy pracy z komputerem(B1) – 15 h

– podstawy pracy w sieci (B2) – 15 h

-przetwarzanie tekstów (B3) – 15 h

– arkusze kalkulacyjne (B4) – 15 h
c) Przygotowaniu UP do 4 egzaminów – 1 moduł/ 1 egzamin (egzamin przeprowadzony zostanie przez niezależną certyfikowaną instytucję zewnętrzną)
d) Opracowaniu i dostarczeniu programu szkolenia, materiałów dydaktycznych.

3. Miejsce realizacji szkolenia: Suwałki, ul. Osiedle II bl. 6A,

4. Termin realizacji szkolenia: od dnia podpisania umowy do 20.05.2018r. (zgodnie z utworzonym harmonogramem szkoleń).

Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji szkolenia w godzinach rannych, popołudniowych i wieczornych, od poniedziałku do niedzieli. Harmonogram dostosowany będzie do potrzeb i wymagań UP.

Ofertę można składać w odniesieniu do jednej lub dwóch edycji szkolenia „ECDL BASE”-60h.

Zleceniodawca nie zapewnia zwrotu kosztów dojazdów.

5. Usługa szkoleniowa świadczona będzie dla 18 UP w 2 edycjach (9UP/1edycja/60h)
a)
1 edycja – 9 UP/60h
b) 2 edycja – 9 UP/60h

6. Wymagania konieczne do realizacji zamówienia:
a)
wykształcenie wyższe informatyczne,
b) minimum 2 – letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/kursów informatycznych, w tym szkoleń ECDL BASE
c) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

W przypadku nie spełniania wymienionych wyżej kryteriów oferta zostanie odrzucona.

 

 1. Oferta dotycząca przeprowadzenia kursu „ECDL Base (podstawowy)” powinna zawierać:
  a) CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.)”
  b) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  c) Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
  d) Kopie innych dokumentów wg uznania kandydata,
  e) Oświadczenia o spełnianiu pozostałych wymagań określonych w ofercie
  f) formularz ofertowy z przedstawioną ofertą cenową, wyrażoną w kwocie brutto (w przypadku zlecenia realizacji zamówienia podana kwota zostanie pomniejszona o potrącenia wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i zapisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych)

Nie dostarczenie wymaganych dokumentów skutkować będzie dyskwalifikacją  oferty.

 1. Sposób, termin i miejsce złożenia dokumentów:

Komplet dokumentów należy złożyć w zaklejonej kopercie zatytułowanej: Oferta  na przeprowadzenie szkolenia podnoszącego kompetencje zawodowe „ECDL Base (podstawowy)”, z dopiskiem:  „nie otwierać do 30.04.18r. do godz. 9.00”.

Ofertę na załączonym wzorze  wraz z innymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 30.04.18r.,  do godz. 9.00. w Biurze projektu, ul. Osiedle II 6A, 16-400 Suwałki

Otwarcie ofert nastąpi w Biurze projektu „Aktywna integracja szansą na przyszłość”,  ul. Osiedle II 6A, Suwałki.  dnia 04.05.18r. o godz. 9.00.

 

 1. Kryteria oceny ofert:
  a)
  łączna cena ofertowa brutto 80%
  b) doświadczenie zgodne z przedmiotem zamówienia 20%

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryterium:

Łączna cena ofertowa brutto  –  80 %,  tj. 80 punktów

 

najniższa zaoferowana łączna cena ofertowa brutto

KC  =      łączna cena ofertowa brutto badanej oferty           x 80 (maksymalna liczba punktów w ocenianej pozycji)

 

doświadczenie zgodne z przedmiotem zamówienia –  20%,  tj. 20 punków

 

doświadczenie zgodne z przedmiotem zamówienia Punktacja
Powyżej 6 szkoleń 20
4-6 szkoleń 15
2 do 4 szkoleń 10
Mniej niż 2 szkolenia 0

 

Gdzie:

KC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy

 

Przyjmuje się, że 1% = 1pkt., w ten sposób zostanie naliczona liczba punktów w/w kryteriach. Zamawiający udzieli zamówienia, Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny i wyboru ofert.  Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

Wszelkich informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela  Renata Motulewicz, tel./fax (87) 566 20 55,  email renata.motulewicz@ares.suwalki.pl. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt.

Pliki do pobrania

Załącznik 1 Formularz ofertowy