„Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług indywidualnego pośrednictwa pracy w projekcie pt. „Success” (WND-POWR.01.02.01-20-0039/17)”

                                                                                                              Suwałki, 28.02.2019 r.

                                               Nr 2/ 2019/S

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług indywidualnego pośrednictwa pracy w projekcie pt. „Success” (WND-POWR.01.02.01-20-0039/17)

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S. A. w Suwałkach w związku z realizacją projektu pt. „Success” (nr WND-POWR.01.02.01-20-0039/17) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług indywidualnego pośrednictwa pracy w projekcie „Success” (nr WND-POWR.01.02.01-20-0039/17) realizowanego na terenie powiatów: miasto Suwałki, suwalskiego, augustowskiego, sejneńskiego, grajewskiego i monieckiego.

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” w Suwałkach

 1. Noniewicza 42 A, 16-400 Suwałki

NIP: 844-000-57-67

 

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie publiczne o szacunkowej wartości zamówienia wyrażonej w złotych nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro, udziela się zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986)

III. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” w Suwałkach zastrzega sobie prawo wyboru Wykonawcy według kryteriów wyszczególnionych w punktach V,VI, VII, VIII lub unieważnienia postępowania w całości lub w części, bez podawania przyczyny.
 2. Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” w Suwałkach zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O dokonanych zmianach informuje się na stronie internetowej, na której zostało zmieszczone ogłoszenie.
 3. Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” w Suwałkach zastrzega sobie prawo w przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w zakresie:
 • terminu realizacji umowy;
 • zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom);
 1. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
 2. Forma zatrudnienia Wykonawcy: umowa cywilno-prawna.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji przedmiotu zamówienia od poniedziałku do niedzieli, w godzinach rannych/ popołudniowych/ wieczornych, zgodnie z opracowanym przez Zamawiającego harmonogramem indywidualnego i grupowego poradnictwa psychologicznego. Harmonogram dostosowany będzie do potrzeb i wymagań Uczestników/czek projektu.
 4. Zamawiający zapewni Wykonawcy nieodpłatny dostęp do sali, w której będą świadczone usługi.
 5. Zamawiający nie zapewnia zwrotu kosztów dojazdów.

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa indywidualnego pośrednictwa pracy dla 60 Uczestników/czek projektu  „Success” (nr WND-POWR.01.02.01-20-0039/17)  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Główny kod CPV: 79611000-0 – Usługi poszukiwania pracy

Usługa pośrednictwa pracy będzie polegała na indywidualnym pośrednictwie pracy, polegającym, na jak najtrafniejszym doborze odpowiedniego miejsca pracy dla osoby poszukującej. Pośrednik odpowiada za znalezienie miejsca pracy Uczestnikowi/czce projektu zgodnie z odbytym kursem/Indywidualnym Planem Działania na co najmniej nieprzerwanie 3 m-ce, z uwzględnieniem posiadanego stopnia niepełnosprawności Uczestnika/czki projektu, w wymiarze minimum 1/2 etatu lub umowa cywilnoprawna (miesięczne wynagrodzenie nie niższe niż najniższa krajowa), w miejscowości znajdującej się w pobliżu miejsca zamieszkania Uczestnika/czki projektu. Pośrednictwem pracy objętych zostanie 60 Uczestników/ czek Projektu pn. „Success” (nr WND-POWR.01.02.01-20-0039/17).

Liczba godzin indywidualnego pośrednictwa pracy – 60 godzin/ 60 UP (1 godzina/1UP). Jedna godzina jest liczona jako 60 minut.

Zamówienie podzielone jest na 2 części tj. 2 obszary:

 • OBSZAR I. Powiat M. Suwałki, powiat suwalski, powiat sejneński, augustowski – 40h/40UP
 • OBSZAR II. Powiat moniecki, grajewski – 20h/20UP

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Oferty dotyczące przedmiotu zamówienia można składać w odniesieniu do jednej lub dwóch części.

 

Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 31.07.2019r.(zgodnie z harmonogramem pośrednictwa).

Miejscem realizacji zamówienia

OBSZAR I –  Centrum Edukacyjno – Szkoleniowe Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S. A. w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Osiedle II 6A.

OBSZAR II –  Powiat moniecki oraz powiat grajewski.

Do zadań Wykonawcy należeć będzie:

 • prowadzenie usługi w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu, terminie;
 • udokumentowanie spotkań z Uczestnikami/ czkami Projektu „kartą pośrednictwa pracy”, „opinią pośrednika pracy”;
 • przekazanie Zamawiającemu wymaganej dokumentacji z przeprowadzonej usługi tj. „karty pośrednictwa pracy” i „opinii pośrednika pracy”

 

 1. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 

 1. Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeśli będzie:
  1. zgodna z przedmiotem i warunkami zamówienia w niniejszym zapytaniu,
  2. złożona w wyznaczonym terminie składania ofert.

 

 1. Wymagania konieczne do realizacji zamówienia – Osoby wyznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia powinny posiadać:
 1. Wykształcenie wyższe/ zawodowe lub certyfikat/ zaświadczenie/ inne dokumenty umożliwiające poprowadzenie pośrednictwa
 2. Posiadanie co najmniej 2 – letniego doświadczenia w pracy na stanowisku pośrednika pracy,
 3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

 

 1. Wymagania fakultatywne:
 2. prawo jazdy kat. B

 

 1. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:
 2. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy z przedstawioną ofertą cenową, wyrażoną w kwocie brutto (w przypadku zlecenia realizacji zamówienia podana kwota zostanie pomniejszona o potrącenia wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i zapisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych)
 3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
 5. Załącznik nr 4 – Oświadczenie, w którym wykonawca potwierdzi posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe
 6. Załącznik nr 5 – Wykaz osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz usług przez nich zrealizowanych.

Oferta niekompletna skutkować będzie odrzuceniem.

 

 • MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

 

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie (osobiście lub drogą pocztową – decyduje data wpływu) zatytułowanej: Oferta  na usługę pośrednictwa pracy w projekcie „Success”, z dopiskiem:  „nie otwierać do 08.03.2019r r. do godz. 9.30”.

Ofertę na załączonym wzorze wraz z innymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 08.03.2019r r. do godz. 9.00 w Biurze Projektu: Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach, ul. Osiedle II 6A, 16-400 Suwałki.

Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Projektu ul. Osiedle II 6A, 16-400 Suwałki dnia 08.03.2019r r. o godz. 9.30

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT:

 

 1. łączna cena ofertowa brutto:   80%
 2. doświadczenie w zawodzie pośrednika pracy 20%

 

Sposób oceny ofert:

 

 • CENA (WARTOŚĆ BRUTTO) WYKONANIA ZAMÓWIENIA: oferta z najniższą ceną otrzymuje 80% tj. 80 pkt, kolejne proporcjonalnie mniej, wg wzoru:

 

 • DOŚWIADCZENIE W ZAWODZIE POŚREDNIKA PRACY –  20%,  tj. 20 punktów
doświadczenie zgodne z przedmiotem zamówienia punktacja
Powyżej 36 miesięcy 20
24-36 miesiące 10
poniżej 24 miesięcy 0

 

W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów źródłowych.

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.ares.suwalki.

 

 1. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIENIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCEGO Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI:

Wszelkich informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela:

Renata Motulewicz, Emilia Truszkowska

tel.: (87) 567 73 74

e-mail: renata.motulewicz@ares.suwalki.pl ; emilia.truszkowska@ares.suwalki.pl

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań prosimy o kontakt.

 

Załączniki:

Załącznik 1 – Formularz-ofertowy

Załącznik 2 – Oświadczenie wykonawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowycho przetwarzaniu danych

Załącznik 3 – Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

Załącznik 4 – Oświadczenie o posiadaniu wykształcenia i doświadczenia zawodowego

Załącznik 5 – Wykaz osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz usług przez nich zrealizowanych

OGŁOSZENIE – Zaproszenie do złożenia oferty cenowej pośrednictwo pracy