Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług indywidualnego i grupowego poradnictwa psychologicznego

Suwałki, 07.11.2018 r.
Nr 2/A/2018/S

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług indywidualnego i grupowego poradnictwa psychologicznego  w projekcie pt. „Success” (WND-POWR.01.02.01-20-0039/17)

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S. A. w Suwałkach w związku z realizacją projektu pt. „Success” (Nr WND-POWR.01.02.01-20-0039/17) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług indywidualnego i grupowego poradnictwa psychologicznego w projekcie „Success” (WND-POWR.01.02.01-20-0039/17) realizowanego dla 60 UP zamieszkałych powiaty – miasto Suwałki, suwalski, augustowski, sejneński, grajewski, moniecki.

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” w Suwałkach

 1. Noniewicza 42 A, 16-400 Suwałki

NIP: 844-000-57-67

 

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie publiczne o szacunkowej wartości zamówienia wyrażonej w złotych nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro, udziela się zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 r. z poźn. zm.).

 

III. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” w Suwałkach zastrzega sobie prawo wyboru Wykonawcy według kryteriów wyszczególnionych w punktach V,VI, VII, VIII lub unieważnienia postępowania w całości lub w części, bez podawania przyczyny.
 2. Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” w Suwałkach zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O dokonanych zmianach informuje się na stronie internetowej, na której zostało zmieszczone ogłoszenie.
 3. Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” w Suwałkach zastrzega sobie prawo w przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w zakresie:
 • terminu realizacji umowy;
 • zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom);
 1. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
 2. Forma zatrudnienia Wykonawcy: umowa cywilno-prawna.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji przedmiotu zamówienia od poniedziałku do niedzieli, w godzinach rannych/ popołudniowych/ wieczornych, zgodnie z opracowanym przez Zamawiającego harmonogramem indywidualnego i grupowego poradnictwa psychologicznego. Harmonogram dostosowany będzie do potrzeb i wymagań Uczestników/czek projektu.
 4. Zamawiający zapewni Wykonawcy nieodpłatny dostęp do sali, w której będą świadczone usługi.
 5. Zamawiający nie zapewnia zwrotu kosztów dojazdów.

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa indywidualnego i grupowego poradnictwa psychologicznego dla 60 Uczestników/ czek projektu „Success” (WND-POWR.01.02.01-20-0039/17) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zamieszkałych powiaty – miasto Suwałki, suwalski, augustowski, sejneński, grajewski, moniecki..

Główny kod CPV: 85121270-6 – Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

Usługa poradnictwa psychologicznego będzie polegała na:

 • indywidualnym poradnictwie psychologicznym dla każdego Uczestnika/ czki projektu,
 • grupowym poradnictwie psychologicznym.

Liczba godzin indywidualnego i grupowego poradnictwa psychologicznego – 216 godzin (jedna godzina jest liczona jako 60 min), w tym:

 • indywidualne poradnictwo psychologiczne (180h/60UP, 1UP min. 1h – w zależności od potrzeb UP),
 • grupowe poradnictwo psychologiczne (6 gr./36h/60UP tj. 1 gr./6h/10UP – 2 spot.x3h).

Zamówienie podzielone jest na4 części tj. 4 obszary:

 • OBSZAR I. Powiat M. Suwałki, powiat suwalski, powiat sejneński – 108 godzin tj. 30UPx3h (90h łącznie), 3 gr. x 6h ( 18h łącznie – 2 dni x 3h/spot./1 grupa),
 • OBSZAR II. Powiat augustowski – 36 godzin tj. 10UPx3h (30h łącznie), 1 gr. x 6h (2 dni x 3h/spot.),
 • OBSZAR III. Powiat moniecki – 36 godzin tj.10UPx3h (30h łącznie), 1 gr. x 6h (2 dni x 3h/spot.),
 • OBSZAR IV. Powiat grajewski – 36 godzin tj.10UPx3h (30h łącznie), 1 gr. x 6h (2 dni x 3h/spot.),

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Oferty dotyczące przedmiotu zamówienia można składać w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części z tym, że jeden psycholog może realizować indywidualne i grupowe poradnictwo psychologiczne tylko w jednej części.

Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 31.12.2018r. (zgodnie z harmonogramem indywidualnego i grupowego poradnictwa psychologicznego), przy czym, w przypadku przedłużenia procesu rekrutacji Uczestników/czek do projektu „Success” Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu realizacji przedmiotu zamówienia

Miejscem realizacji zamówienia będzie:

 • OBSZAR I – Centrum Edukacyjno – Szkoleniowe Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S. A. w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Osiedle II 6A.
 • OBSZAR II – Centrum Edukacyjno – Szkoleniowe Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S. A. w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Osiedle II 6A.
 • OBSZAR III – Powiat moniecki
 • OBSZAR IV – Powiat grajewski

 

Do zadań Wykonawcy należeć będzie:

 • prowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu, terminie;
 • prowadzenie grupowego poradnictwa psychologicznego w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu, terminie;
 • opracowaniu i dostarczeniu wzorów dokumentów na których specjalista będzie pracował z UP (indywidualnego i grupowego)
 • dostarczeniu dokumentów potwierdzających wykonanie usługi tj. Indywidualna Karta Spotkań z Psychologiem, lista obecności UP na potwierdzenie udziału w grupowym poradnictwie psychologicznym.

 

 1. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 

 1. Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeśli będzie:
  1. zgodna z przedmiotem i warunkami zamówienia w niniejszym zapytaniu,
  2. złożona w wyznaczonym terminie składania ofert.
  3. Wymagania konieczne do realizacji zamówienia :

Osoby wyznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia powinny posiadać:

 1. Wykształcenie wyższe psychologiczne,
 2. co najmniej 2 – letniego doświadczenie związane z diagnostyką psychologiczną osób dorosłych, w tym doradztwem zawodowym, coachingiem,
 3. pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Wymagania fakultatywne:
 5. prawo jazdy kat. B
 6. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:
 7. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy z przedstawioną ofertą cenową, wyrażoną w kwocie brutto (w przypadku zlecenia realizacji zamówienia podana kwota zostanie pomniejszona o potrącenia wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i zapisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych)
 8. Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
 10. Załącznik nr 4 – Oświadczenie, w którym wykonawca potwierdzi posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe
 11. Załącznik nr 5 – Wykaz osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz usług przez nich zrealizowanych.

Oferta niekompletna skutkować będzie odrzuceniem.

 

VII. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie (osobiście lub drogą pocztową – decyduje data wpływu) zatytułowanej: Oferta  na świadczenie usług indywidualnego i grupowego poradnictwa psychologicznego w projekcie „Success”, z dopiskiem:  „nie otwierać do 15.11.2018 r. do godz. 9.30”.

Ofertę na załączonym wzorze wraz z innymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 15.11.2018r. do godz. 9.00, w Biurze Projektu: Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach, ul. Osiedle II 6A, 16-400 Suwałki.

Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Projektu „Success”,  ul. Osiedle II 6A, 16-400 Suwałki dnia 15.11.2018r. do godz. 9.30

VIII.  KRYTERIA OCENY OFERT:

 

 1. łączna cena ofertowa brutto: 80%
 2. doświadczenie w zawodzie doradcy zawodowego 20%

Sposób oceny ofert:

 

 • CENA (WARTOŚĆ BRUTTO) WYKONANIA ZAMÓWIENIA: oferta z najniższą ceną otrzymuje 80% tj. 80 pkt, kolejne proporcjonalnie mniej, wg wzoru:

 • DOŚWIADCZENIE W ZAWODZIE PSYCHOLOGA –  20%,  tj. 20 punktów
doświadczenie zgodne z przedmiotem zamówienia punktacja
powyżej 30 miesięcy 20
24-30 miesięcy 10
poniżej 24 miesięcy 0 – nie spełnia wymogów

 

W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów źródłowych.

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.ares.suwalki.pl

 

 1. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIENIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCEGO Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI:

Wszelkich informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela:

Renata Motulewicz, Emilia Truszkowska

tel.: (87) 567 73 74

e-mail: renata.motulewicz@ares.suwalki.pl ; emilia.truszkowska@ares.suwalki.pl

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań prosimy o kontakt.

 

Załączniki:

Załącznik 1 Formularz ofertowy
Załącznik 2 Oświadczenie o przetwarzaniu danych
Załącznik 3 Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych
Załącznik 4 Oświadczenie o doświadczeniu
Załącznik 5 Wykaz osób

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poradnictwo psychologiczne