Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na organizację i przeprowadzenie szkolenia komputerowego „ECDL BASE – podstawowy” – 60 h dla Uczestników projektu „SUCCESS” (nr WND-POWR.01.02.01-20-0039/17).

Suwałki, 02.01.2019 r.

Nr 1/ 2019/S

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia komputerowego „ECDL BASE podstawowy”  przygotowującego do egzaminu certyfikującego

w ramach projektu pt. „Success” (nr WND-POWR.01.02.01-20-0039/17)

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S. A. w Suwałkach w związku z realizacją projektu pt. „Success” (nr WND-POWR.01.02.01-20-0039/17) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

zaprasza do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia komputerowego  „ECDL BASE podstawowy” dla 13 UP

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie oraz przeprowadzenie szkolenia komputerowego „ECDL BASE podstawowy” dla 13 Uczestników projektu zamieszkałych powiaty – miasto Suwałki, suwalski, augustowski, sejneński, grajewski, moniecki.

Celem kuru jest nabycie kwalifikacji zawodowych zgodnie z ustalonymi standardami kształcenia oraz przygotowanie merytoryczne uczestników kursu do zdania egzaminu zewnętrznego ECDL.

Liczba godzin szkolenia 60 godzin (jedna godzina jest liczona jako 45 minut)

Liczba Uczestników szkolenia : 13 UP (może ulec zmianie).

Miejsce realizacji szkolenia:  Suwałki oraz Grajewo

Zamówienie podzielone jest na 2 części tj. 2 obszary:

 • OBSZAR I. M. Suwałki, powiat suwalski, powiat sejneński, augustowski – I grupa/ 12UP/60h szkolenia
 • OBSZAR II. Powiat grajewski – II grupa/1UP/60h szkolenia

Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji przedmiotu zamówienia od poniedziałku do niedzieli, w godzinach rannych/ popołudniowych/ wieczornych, zgodnie z opracowanym harmonogramem szkolenie, który dostosowany będzie do potrzeb i wymagań Uczestników/czek projektu.

I Tryb udzielenia zamówienia:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z:

 • Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
 • Zamówienie publiczne o szacunkowej wartości zamówienia wyrażonej w złotych nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro, udziela się zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986).

II Wymagania dotyczące realizacji szkolenia:

 1. Program nauczania powinien być tak opracowany, aby UP nabyli wiedzę i umiejętności niezbędne do zdobycia Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL, wydanego przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.
 2. Program szkolenia komputerowego powinien zawierać następujące bloki tematyczne:
 • podstawy pracy z komputerem(B1) – 15 h
 • podstawy pracy w sieci (B2) – 15 h
 • przetwarzanie tekstów (B3) – 15 h
 • arkusze kalkulacyjne (B4) – 15 h
 1. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) prowadzenia dziennika zajęć, 2) sporządzenia list potwierdzających obecność uczestników na zajęciach, 3) sporządzenia list potwierdzających odbiór materiałów szkoleniowych (podręczniki/skrypty), 4) sporządzenia listy potwierdzającej przystąpienie UP do egzaminu wewnętrznego 5) protokół z egzaminu wewnętrznego– dokumenty przygotowane zostaną na wzorach dostarczonych przez Zamawiającego.
 2. Kurs zakończy się egzaminem wewnętrznym (egzamin nie wlicza się w liczbę godzin kursu) na podstawie którego Instytucja Szkoleniowa wyda zaświadczenia o ukończeniu kursu – wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.1632 .) wraz z suplementem.
 3. Szkolenie komputerowe ECDL BASE zakończy się zewnętrznym egzaminem certyfikującym przeprowadzonym przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.

III Przedmiot zamówienia obejmuje:

 1. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu kursu komputerowego ECDL BASE podstawowy.
 2. Opracowanie programu i harmonogramu szkolenia komputerowego, które zostaną dołączone do formularza ofertowego (dokumenty przygotowane zostaną na wzorach Zamawiającego).
 3. Zamawiający wymaga, aby kurs prowadziła wykwalifikowana kadra dydaktyczna
  o kwalifikacjach i doświadczeniu zgodnym z przedmiotem zamówienia.
 4. Zapewnienie materiałów szkoleniowych (podręcznik/skrypty) oraz materiałów piśmienniczych (notatnik, długopis) – pomoce dydaktyczne powinny zostać dostarczone uczestnikom w chwili rozpoczęcia szkolenia.
 5. Po zakończeniu szkolenia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oryginały dokumentacji szkolenia tj.: dziennik zajęć, listy obecności, listę potwierdzającą odbiór materiałów szkoleniowych, listę potwierdzającą odbiór materiałów piśmienniczych, listę obecności potwierdzającą przystąpienie do egzaminu wewnętrznego wraz z protokołem z egzaminu wewnętrznego, kserokopie zaświadczeń o ukończeniu kursu wraz z potwierdzeniem ich odbioru.
 6. Cena kursu obejmuje: wykładowcę, wynajem Sali szkoleniowej, zakup materiałów dydaktycznych(podręcznik/ćwiczenia)oraz materiałów piśmienniczych dla UP (notatnik, długopis).

Zamawiający zapewni nieodpłatny dostęp do Sali szkoleniowej na terenie Suwałk.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby uczestników kursu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w całości lub w części, bez podawania przyczyny.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

 1. Wykonawca winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1000) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.)

IV Termin wykonania zamówienia:

Planowany termin realizacji usługi: od dnia podpisania umowy do 28.01.2019r.

V Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:

 1. Posiadają aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez WUP (ocena na podstawie oryginału lub kopii wpisu potwierdzona za zgodność z oryginałem).
 2. Dysponują sprzętem oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (Załącznika nr 2).
 3. Przeprowadzili w ostatnich dwóch latach minimum trzy szkolenia z zakresu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 3).
 4. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (Załącznik nr 5).

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy nie spełniający warunków udziału w postępowaniu.

VI Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert, oraz wyboru najkorzystniejszej oferty
w oparciu o następujące kryterium/kryteria:

 1. Cena – 80%  (80 pkt.)
 2. Doświadczenie – 20% (20 pkt.)

Ad. 1 Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium „cena” (cena brutto) otrzyma oferta z najniższą ceną tj. 80 pkt.                 kolejne proporcjonalnie mniej, wg wzoru:

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.

Ad. 2 W ramach kryterium „doświadczenie” Zamawiający będzie przyznawał punkty od 0 do 20 za liczbę szkoleń w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, w ciągu ostatnich 2 lat.

doświadczenie zgodne z przedmiotem zamówienia punktacja
5 i więcej 20
3 – 4 szkoleń 10
Poniżej trzech szkoleń 0

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria.

VII    Opis sposobu przygotowania ofert:

 1. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz ofertowy ” (Załącznik nr 1)

Do oferty należy dołączyć:

 • oryginał lub kopię wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez WUP (potwierdzona za zgodność z oryginałem),
 • Oświadczenie o dysponowaniu sprzętem oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (Załącznik nr 2).
 • Udokumentowane w okresie dwóch ostatnich lat doświadczenie z zakresu realizacji przedmiotowego zamówienia (Załącznik nr 3).
 • Program szkolenia (Załącznik nr 4).
 • Harmonogram szkolenia (Załącznik nr 5).
 • Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (Załącznik nr 6).
 1. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 2. Oferta wraz z załącznikami muszą być podpisane przez Wykonawcę.
 3. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę.
 4. Wykonawca nie może wprowadzać zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
 5. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

VIII Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zaklejonej kopercie zatytułowanej:

„Oferta  na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia komputerowego „ECDL BASE podstawowy” w ramach projektu pt. „Success” (nr WND-POWR.01.02.01-20-0039/17) z dopiskiem:  „nie otwierać do 10.01.2019r. do godz. 9.00. ”.

Ofertę na załączonym wzorze wraz z innymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 10.01.2019 r., do godz. 8:30 do Biura Projektu: Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach, ul. Osiedle II 6A, 16-400 Suwałki.

Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Projektu „Success”,  ul. Osiedle II 6A, 16-400 Suwałki dnia 10.01.2018 r. o godz. 9.00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

IX  Osoby do kontaktu:

Renata Motulewicz – Kierownik projektu, Emilia Truszkowska – specjalista ds. projektu

Tel.: (87) 566 20 55, e-mail: renata.motulewicz@ares.suwalki.pl, emilia.truszkowska@ares.suwalki.pl

X Wykaz załączników

 1. Wypełniony formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego
 2. Oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (Załącznik nr 2).
 3. Udokumentowane w okresie dwóch ostatnich lat doświadczenie z zakresu realizacji przedmiotowego zamówienia (Załącznik nr 3).
 4. Program szkolenia (Załącznik nr 4).
 5. Harmonogram szkolenia (Załącznik nr 5).
 6. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (Załącznik nr 6).
 7. Oryginał lub kopia wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzona przez WUP (potwierdzona za zgodność z oryginałem).

Wypełniony formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego

Oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (Załącznik nr 2)

Udokumentowane w okresie dwóch ostatnich lat doświadczenie z zakresu realizacji przedmiotowego zamówienia (Załącznik nr 3)

Program szkolenia (Załącznik nr 4)

Harmonogram szkolenia (Załącznik nr 5).

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (Załącznik nr 6)

Oryginał lub kopia wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzona przez WUP (potwierdzona za zgodność z oryginałem).