Protokół z wyboru ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/ZA/2019 dotyczące przeprowadzenia szkolenia z języka angielskiego na poziomie telc A1 oraz szkolenia komputerowego ECDL Base w projekcie pt. „Zbuntowane Anioły” Nr RPPD.07.02.01-20-0020/18

Suwałki, 18.03.2019 r.

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERT ZŁOŻONYCH

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/ZA/2019 dotyczące przeprowadzenia szkolenia z języka angielskiego na poziomie telc A1 oraz szkolenia komputerowego ECDL Base

 w projekcie pt. „Zbuntowane Anioły” Nr RPPD.07.02.01-20-0020/18

 

 1. Przedmiot zmówienia: usługa przeprowadzenia szkolenia z języka angielskiego na poziomie telc A1 dla 12 Uczestników Projektu oraz szkolenia komputerowego ECDL Base dla 10 Uczestników Projektu w projekcie pt. „Zbuntowane Anioły” Nr RPPD.07.02.01-20-0020/18 współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Ogłoszenie zamówienia na przeprowadzenie szkolenia z języka angielskiego na poziomie telc A1 dla 12 Uczestników Projektu oraz szkolenia komputerowego ECDL Base dla 10 Uczestników Projektu w projekcie pt. „Zbuntowane Anioły” Nr RPPD.07.02.01-20-0020/18 umieszczono na stronie internetowej www.ares.suwalki.pl.
 3. Termin składania ofert  wyznaczono do dnia 15.03.2019 r. do godz. 9:00.
 4. Na zamieszczone ogłoszenie odpowiedzieli następujący Oferenci/tki:

Część I Szkolenie z języka angielskiego na poziomie telc A1 – 2 edycje

 1. Edukacja Plus s. c. M. Słomski, M. Jóźwik
 2. Ośrodek Nauczania Języków obcych „Języki Świata”
 3. Centrum Językowe British Plus

Część II Szkolenie komputerowe ECDL Base

 1. Tomasz Kamyszek
 2. BPR Consulting Paulina Zastróżna

 

Dokonano wyboru ofert na przeprowadzenie szkolenia z języka angielskiego na poziomie telc A1 dla 12 Uczestników Projektu oraz szkolenia komputerowego ECDL Base dla 10 Uczestników Projektu w projekcie pt. „Zbuntowane Anioły” Nr RPPD.07.02.01-20-0020/18, zgodnie z kryterium wyboru oferty:

 • 80% cena

(Najniższa cena spośród złożonych ofert / Cena badanej oferty) X 80 = ilość punktów

 

 • doświadczenie w świadczeniu usług będących przedmiotem zamówienia (20%) – 20 punktów

 

doświadczenie zgodne z przedmiotem zamówienia punktacja
powyżej 30 miesięcy 20
24-30 miesięcy 10

 

przy spełnieniu wymogów koniecznych przedstawionych w ogłoszeniu:

 1. Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeśli będzie:
 2. a) zgodna z przedmiotem i warunkami zamówienia w niniejszym zapytaniu,
 3. b) złożona w wyznaczonym miejscu i terminie składania ofert.
 4. Wymagania konieczne do realizacji zamówienia – Osoby realizujące przedmiot zamówienia/wyznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia powinny posiadać:
 5. a) wykształcenie wyższe korespondujące z tematyką szkolenia
 6. b) co najmniej 2 – letnie doświadczenie w nauczaniu o tematyce związanej z przedmiotem zamówienia
 7. c) pełną zdolność do czynności prawnych.

 

 

Oferty odrzucone:

Brak.

 

Zgodnie z kryterium wyboru ofert – 80 % cena i 20 % doświadczenie w świadczeniu usług będących przedmiotem zamówienia dokonano wyboru ofert:

 

Nazwa firmy/Imię i nazwisko Komplet wymaganych dokumentów Spełnienie warunków udziału w postępowaniu Cena

brutto

Doświadczenie zawodowe w obszarze tematycznym szkolenia Część, której tyczy się oferta Punktacja
Centrum Językowe British Plus tak tak 4 680,00 zł powyżej 30 miesięcy Część I Szkolenie z języka angielskiego na poziomie telc A1 – 2 edycje 100
Tomasz Kamyszek tak tak 7 200,00 zł powyżej 30 miesięcy Część II Szkolenie komputerowe ECDL Base 100

Suwałki, 18.03.2019 r.                                   Sporządziła:     Ewa Kasjanowicz