Postępowanie 2/2019 – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Zadanie 2 Usługi organizacji i przeprowadzenia kursów: 1. prawo jazdy kategorii: C, 2. prawo jazdy kategorii: C+E, 3. kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej w zakresie bloku programowego dla kategorii C, C+E dla uczestników/uczestniczek projektu „Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość!” (nr WND-POWR.01.02.01-20-0015/18) na terenie: Powiat grajewski.

Ogłoszenie nr 510119202-N-2019 z dnia 13-06-2019 r.

Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach: Usługi organizacji i przeprowadzenia kursów prawo jazdy kategorii: C, C+E, D, kwalifikacji wstępnej, oraz kursu z zakresu przewozu materiałów niebezpiecznych (ADR) dla uczestników/uczestniczek projektu „Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość!” (nr WND-POWR.01.02.01-20-0015/18).
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi.

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt ,,Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość !” współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 550713-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  1. 1) NAZWA I ADRES:

Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach, Krajowy numer identyfikacyjny 54118830000000, ul. ul. Teofila Noniewicza  , 16-400  Suwałki, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 875 666 106, e-mail rm@ares.suwalki.pl, faks 875 667 497.
Adres strony internetowej (url): www.ares.suwalki.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługi organizacji i przeprowadzenia kursów prawo jazdy kategorii: C, C+E, D, kwalifikacji wstępnej, oraz kursu z zakresu przewozu materiałów niebezpiecznych (ADR) dla uczestników/uczestniczek projektu „Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość!” (nr WND-POWR.01.02.01-20-0015/18).

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

2/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są usługi organizacji i przeprowadzenia kursów prawo jazdy kategorii: C, C+E, D, kwalifikacji wstępnej, oraz kursu z zakresu przewozu materiałów niebezpiecznych (ADR) dla uczestników/uczestniczek projektu „Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość!” (nr WND-POWR.01.02.01-20-0015/18). ZADANIE 2: Usługi organizacji i przeprowadzenia kursów: 1. prawo jazdy kategorii: C, 2. prawo jazdy kategorii: C+E, 3. kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej w zakresie bloku programowego dla kategorii C, C+E dla uczestników/uczestniczek projektu „Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość!” (nr WND-POWR.01.02.01-20-0015/18) na terenie: Powiat grajewski. 1.Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia kursu: a)„Prawo jazdy kat. C” i „Prawo jazdy kat. C+E” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2016 r. poz. 280 z późn. zm.); b)„Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie bloku programowego dla kat. C, C+E” zgodnie: z Ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.), oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2017 r. poz. 151 z późn. zm.); Przeprowadzone kursy mają na celu przygotowanie ich uczestników/uczestniczek do uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu: na prawo jazdy kat. C i C+E przeprowadzonego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego oraz testu kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez właściwą komisję egzaminacyjną, powołaną przez Wojewodę, na prawo jazdy Kat D (z kat. C) przeprowadzonego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego oraz testu kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez właściwą komisję egzaminacyjną, powołaną przez Wojewodę, testu kwalifikacyjnego z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych /ADR/ przeprowadzonego przez właściwą komisję egzaminacyjną powołaną przez Marszałka Województwa 2.Liczba godzin kursu obejmuje: a)kurs prawo jazdy kat. C : 50 godzin, w tym: – zajęcia teoretyczne 20 godz., 1 godzina – 45 min., – zajęcia praktyczne 30 godz. na osobę, 1 godzina – 60 min b)kurs prawo jazdy kat. C + E : 25 godzin, w tym: – zajęcia praktyczne 25 godz. na osobę, 1 godzina – 60 min. c)kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w zakresie bloku programowego dla kat. C, C+E: 140 godzin zegarowych, w tym 130 godz. teoretycznych i 10 godz. zajęć praktycznych (w zależności od tego czy zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych będą odbywały się przy wykorzystaniu urządzenia, o którym mowa w art. 39g ust. 11 pkt. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Czas trwania zajęć teoretycznych i praktycznych powinien być zgodny z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy. 3.Liczba uczestników kursu (ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE – I ETAP REKRUTACJI) : a)Prawo jazdy kat. C: 6 UP b)Prawo jazdy kat. C+E: 7 UP c)Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie bloku programowego dla kat, C, C+E: 6 UP Ze względu na możliwość rezygnacji uczestnika z realizacji projektu, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia grupy do przeszkolenia ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO – I ETAPU REKRUTACJI z zachowaniem ceny jednostkowej podanej w formularzu cenowym. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP, do wysokości 50% zamówienia podstawowego, w okresie do dnia zakończenia realizacji umowy podstawowej, polegających na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, tj. w zakresie: organizacji i przeprowadzenia kursów: 1.prawo jazdy kategorii: C, 2.prawo jazdy kategorii: C+E, 3.kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej w zakresie bloku programowego dla kategorii C, C+E, dla uczestników/uczestniczek projektu „Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość!” (nr WND-POWR.01.02.01-20-0015/18), na terenie: Powiat grajewski. UZASADANIENIE: Ze względu na prowadzenie kilku etapowej rekrutacji uczestników do projektu pn. „Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość !”, Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia liczby uczestników kursów z zachowaniem ceny jednostkowej podanej w formularzu ofertowym. Planowane terminy kolejnych rekrutacji: IV-V, VII-VIII, X-XI 2019 r. Kolejni uczestnicy projektu będą kierowani do udziału w kursach, po zakończeniu poszczególnych etapów rekrutacji. Zamówienia będą realizowane na zasadach i warunkach umowy podstawowej. Zlecenie Wykonawcy ww. zamówień będzie wprowadzane do treści umowy o zamówienie podstawowe jako zmiana umowy (aneksem do umowy). Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług zostaną udzielone pod warunkiem, że Zamawiający podczas kolejnych etapów rekrutacji, zrekrutuje osoby do przeszkolenia z zakresu zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego. Powyższa informacja o przewidywanej przez Zamawiającego możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP nie rodzi po stronie Zamawiającego obowiązku – a po stronie Wykonawcy roszczenia – jego udzielenia. 4.Wymagane miejsce prowadzenia kursu zawodowego: Powiat grajewski. 5.OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2020 r. 6.W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga w szczególności: a)Data rozpoczęcia i zakończenia szkolenia zostanie ustalona pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą na podstawie harmonogramów szkoleń (odrębnych – na każdym etapie kierowania UP do kursu). Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy przedłożyć Zamawiającemu program i harmonogram szkolenia dot. ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO – I ETAP REKRUTACJI. b)Wykonawca zobowiązany jest prowadzić zajęcia w sposób uzgodniony z Zamawiającym, tj. wg uzgodnionego programu i harmonogramu szkolenia. Wykonawca nie wprowadza żadnych zmian w harmonogramie bez pisemnej zgody Zamawiającego. c)Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia harmonogramów szkolenia i okresu realizacji umowy. d)Szkolenia w zakresie przedmiotu zamówienia mogą odbywać się w godzinach porannych/ popołudniowych/ wieczornych, od poniedziałku do niedzieli/ zgodnie z zapotrzebowaniem Uczestników. Zajęcia praktyczne odbywać się mogą w terminach indywidualnie ustalonych pomiędzy Uczestnikiem i instruktorem. e)Wykonawca zorganizuje i opłaci każdemu Uczestnikowi kursu wymagane badania lekarskie – niezbędne przed rozpoczęciem kursu. f)Wykonawca zobowiązany jest przygotować i zapewnić każdemu uczestnikowi bezzwrotne materiały szkoleniowe: podręcznik tematyczny, płytę CD z testami egzaminacyjnymi, skrypt adekwatny do omawianej tematyki, itp. (pomoce dydaktyczne powinny zostać dostarczone uczestnikowi w chwili rozpoczęcia kursu). Wszystkie materiały, które otrzymają uczestnicy winny posiadać niezbędne oznakowania: znak Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny, znak flagi Rzeczypospolitej Polskiej, znak Funduszy Europejskich z nazwą Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Materiały w formie drukowanej muszą być trwale połączone ze sobą (np. bindowane, zszyte, oprawione itp.). Wymagane jest, aby materiały były nowe, nieużywane adekwatne do treści szkolenia, dobre jakościowo oraz przekazane uczestnikom najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia za pokwitowaniem ich odbioru. Uczestnikom Wykonawca przekaże też program szkolenia i harmonogram szkolenia. g)Wykonawca zapewni sale wykładowe, w których będą odbywały się zajęcia teoretyczne spełniające wymogi BHP oraz posiadające zaplecze sanitarne. Pomieszczenia, w których będą realizowane zajęcia winny być dostosowane do prowadzenia zajęć, z odpowiednim oświetleniem, wentylacją i akustyką. Każdy uczestnik kursu powinien mieć indywidualny dostęp do urządzeń i sprzętu (m.in. krzesło, stolik). h)Wykonawca zobowiązany jest oznaczać sale, w których prowadzone będą zajęcia znakiem Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny, znakiem flagi Rzeczypospolitej Polskiej, znakiem Funduszy Europejskich z nazwą Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (zgodnie z Obowiązkami informacyjnymi Beneficjenta – www.power.gov.pl) i)Wykonawca zorganizuje i opłaci egzaminy zewnętrzne: Wykonawca zorganizuje i opłaci egzamin państwowy na prawo jazdy kat. C i C+E; Wykonawca pokrywa koszty testu kwalifikacyjnego na: Kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie bloku programowego dla kat. C, C+E. j)Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r. poz. 232 z późn. zm.) oraz wskazaniami Zamawiającego. W szczególności Wykonawca prowadzi niezbędną dokumentację (niektórą na wzorach Zamawiającego). k)Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zamówienia przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o dacie rozpoczęcia w/w okresu. Okres ten zostanie przerwany w przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego dotyczącego wydatków rozliczonych w projekcie albo na należycie uzasadniony wniosek Komisji Europejskiej. l)Po zakończeniu kursu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty: Prawo jazdy kategorii C,: potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych kat. C, karty przeprowadzonych zajęć kat. C, dziennik zajęć kat. C, zaświadczenia ukończenia kursu, arkusze egzaminu wewnętrznego teoretycznego kat. C, arkusze egzaminu wewnętrznego praktycznego kat. C, listy obecności na kat. C, historia przebiegu państwowego egzaminu kat. C, protokoły przeprowadzonego egzaminu kat. C Prawo jazdy kategorii C+E,: zaświadczenia o ukończeniu kursu kat. C+E , karty przeprowadzonych zajęć kat. C+E, arkusze egzaminu wewnętrznego praktycznego kat. C+E, listy obecności na kat. C+E, historie przeprowadzonego egzaminu państwowego kat. C+E, protokoły przeprowadzonego egzaminu kat. C+E. Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie bloku programowego dla kat. C, C+E : zaświadczenia ukończenia kursu, świadectwa ukończenia kwalifikacji, dziennik szkolenia, listy obecności, protokół z przeprowadzonego egzaminu na test kwalifikacyjny, karty zajęć praktycznych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 80411200-0

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Usługi organizacji i przeprowadzenia kursów: 1. prawo jazdy kategorii: C, 2. prawo jazdy kategorii: C+E, 3. kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej w zakresie bloku programowego dla kategorii C, C+E dla uczestników/uczestniczek projektu „Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość!” (nr WND-POWR.01.02.01-20-0015/18) na terenie: Powiat grajewski.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 64200.00
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Ośrodek Szkolenia Kierowców Ludwik Jaczyński
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Ks.J. Popiełuszki 13
Kod pocztowy: 19-200
Miejscowość: Grajewo
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 39970.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 39970.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 41907.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.