OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA PROJEKTU w celu wspólnej realizacji projektu w ramach ogłoszonego konkursu nr RPPD.03.01.02-IZ.00-20-001/19

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA PROJEKTU

w celu wspólnej realizacji projektu w ramach ogłoszonego konkursu nr RPPD.03.01.02-IZ.00-20-001/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III kompetencje i kwalifikacje działanie 3.1 Kształcenie i edukacja

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES”S.A. w Suwałkach, działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 ( Dz. U z 2018 roku poz. 1431 ze zm)

ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III kompetencje i kwalifikacje działanie 3.1 Kształcenie i edukacja

 1. Cel partnerstwa:

 

Wspólne przygotowanie oraz realizacja Projektu w ramach ogłoszonego konkursu nr RPPD.03.01.02-IZ.00-20-001/19 mającego na celu wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

 

 1. Zakres zadań przewidzianych do realizacji w projekcie:

 

 1. Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi ICT, umiejętność rozumienia, kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej, doradztwo edukacyjno-zawodowe, realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, pomoc stypendialna, realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia.
 2. Doskonalenie umiejętności (w szczególności interpersonalnych i społecznych) oraz kompetencji i kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.
 3. Kompleksowe programy tworzenia warunków w szkołach i placówkach systemu oświaty dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu obejmujące:
 4. wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania kompetencji matematyczno-przyrodniczych, w tym adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni wynikająca m.in. z konieczności montażu zakupionego wyposażenia oraz zagwarantowania bezpiecznego ich użytkowania;
 5. doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu;
 6. kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów.
 7. Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijania kompetencji informatycznych w szkole poprzez:
 8. wyposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkole
 9. podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkoły oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego;
 10. kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów,

 

III. Forma prawna partnera:

Partnerem mogą być wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów), w szczególności:

 • organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły/placówki funkcjonujące w systemie oświaty,
 • instytucje naukowe, w tym uczelnie.

Forma prawna beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń.

 

 1. Wymagania dla partnera:

 

W postępowaniu może brać udział kandydat posiadający formę prawną określoną w pkt III, który spełnia następujące wymagania:

 1. Posiada niezbędne doświadczenie w realizacji działań zgodnych z zakresem tematycznym partnerstwa (II) – oświadczenie.
 2. Posiada potencjał osobowy, rzeczowo-techniczny i finansowy niezbędny do realizacji projektu.

 

 1. Oferta powinno zawierać:
 2. Dane zgłaszającego i osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu oraz osoby do kontaktów w sprawie współpracy.
 3. Opis dotychczasowej działalności kandydata, uwzględniający jego największe osiągnięcia w obszarze tematycznym.
 4. Opis koncepcji udziału w Projekcie, a w szczególności propozycję realizacji działań określonych w pkt II niniejszego ogłoszenia.
 5. Informacje na temat oferowanego wkładu partnera w realizację celu partnerstwa (ludzki, organizacyjny, techniczny lub finansowy).
 6. Dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących.
 7. Oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z otrzymania dofinansowania na podstawie art. 207 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

 

 1. Liczba partnerów:

Jeden partner zewnętrzny, wybrany w ramach niniejszego naboru.

 

VII. Termin składania zgłoszeń:

21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o naborze na stronie internetowej Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES”S.A. w Suwałkach , tj. nie później niż 26 czerwca 2019r. do godziny 14.00.

 

VIII. Sposób i miejsce składania ofert:

 

Osobiście lub pocztą w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na Partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach ogłoszonego konkursu nr RPPD.03.01.02-IZ.00-20-001/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III kompetencje i kwalifikacje działanie 3.1 Kształcenie i edukacja”.

 

na adres:

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S. A. w Suwałkach

 1. Noniewicza 42 A, 16-400 Suwałki

 

W przypadku ofert  nie dostarczanych osobiście, o przyjęciu oferty do rozpatrzenia  decyduje data wpływu oferty do ARR ARES S. A. w Suwałkach.

Oferty, które wpłyną po terminie, zostaną zwrócone nadawcy bez otwarcia.

 

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę przy czym możliwa jest jej zmiana w drodze złożenia uzupełnienia bądź wycofanie oferty i złożenie nowej.

 

 1. Kryteria wyboru:
 2. Zgodność działania kandydata na partnera z celami partnerstwa.
 3. Deklarowany wkład kandydata na partnera w realizację celu partnerstwa.
 4. Doświadczenie kandydata na partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze.
 5. Koncepcja współpracy przy realizacji projektu/ opis działań wraz z uzasadnieniem, w tym kompleksowość zaproponowanych działań, adekwatność zaproponowanych działań, spójność zaproponowanych działań.

 

W każdym z powyższych kryteriów oferta może uzyskać od 0 do 5 punktów, czyli łącznie nie więcej niż 20 punktów.

 

Ocena złożonych zgłoszeń prowadzona będzie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020
(Dz. U z 2018 roku poz. 1431 ze zm).

 

 1. OGŁASZAJĄCY NABÓR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO:

 

 1. Wyboru partnera, którego oferta zostanie najlepiej oceniona.
 2. Odwołania naboru bez podania przyczyny.
 3. Dokonania niezbędnych zmian zakresu działania przewidzianego dla partnera Projektu.
 4. Negocjowania warunków i kosztów realizacji poszczególnych działań z wybranymi podmiotami spełniającymi kryteria dla partnera Projektu.

 

 1. INFORMACJE DODATKOWE:
 2. Informacja dotycząca wyboru partnerów zostanie opublikowana na stronie internetowej ARR ARES S. A. w Suwałkach.
 3. Wybór partnera poprzedzony będzie oceną ofert.
 4. Wszelkie wydatki związane z przygotowaniem podmiotu, jako partnera do realizacji projektu, partner ponosi samodzielnie.
 5. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu (87) 566 20 55 lub osobiście w siedzibie ARR ARES S. A. w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Osiedle II 6A bądź drogą elektroniczną pod adresem bp@ares.suwalki.pl
 6. Po ogłoszeniu wyników naboru, z wybranym partnerem/partnerami zostanie podpisana umowa o partnerstwie regulująca szczegółowe warunki współpracy i role poszczególnych partnerów przy przygotowaniu i realizacji Projektu.
 7. Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.