Nabór na stanowisko Specjalista ds. projektów

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach poszukuje kandydata / kandydatkę na stanowisko Specjalista ds. projektów.

I. Wymagania podstawowe:

 1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 2. niekaralność za przestępstwa, w tym przestępstwa skarbowe,
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 4. wykształcenie wyższe magisterskie,
 5. co najmniej 2 – letnie doświadczenie zawodowe we wdrażaniu, realizacji, rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 6. znajomość aktualnie obowiązujących przepisów, wytycznych w zakresie zasad realizacji, rozliczania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, oraz kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020,
 7. znajomość obsługi SL2014 w zakresie rozliczania projektów;
 8. dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, Internet),
 9. wysoka kultura osobista, umiejętności komunikacyjne i interpersonalne ukierunkowane na pracę w zespole oraz pracę z klientem, odpowiedzialność.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość aktualnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, w tym
  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  (Dz. Urz. UE L 119 z
  04.05.2016).
 2. znajomość ustawy – prawo zamówień publicznych,
 3. prawo jazdy kat. B.

III. Główne obowiązki:

 1. wdrażanie działań w ramach powierzonych projektów;
 2. opracowywanie i monitoring dokumentacji uczestników projektu, w tym przygotowywanie, prowadzenie i przechowywanie korespondencji z uczestnikami projektów;
 3. bieżące kontakty z beneficjentami, obsługa beneficjentów, informowanie beneficjentów na temat projektu;
 4. opracowywanie wzorników wizualizacyjnych projektu oraz oznaczanie dokumentacji projektu w sposób zgodny z wytycznymi w zakresie wizualizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
 5. bieżący monitoring prawidłowości realizowanych działań w ramach projektu, w tym: monitorowanie realizacji harmonogramu, celu, rezultatów projektu;
 6. obsługa strony internetowej www projektu, w tym: aktualizowanie, archiwizowanie i zarządzanie informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej projektu;
 7. przygotowywanie wniosków o płatność oraz sprawozdań z realizacji projektu;
 8. obsługa SL2014 w zakresie rozliczania projektów, w szczególności w zakresie obsługi wniosków o płatność;
 9. dokonywanie zakupów na rzecz projektu z zastosowaniem ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, w tym: szacowanie wartości zamówienia, przygotowywanie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, prowadzenie postępowań;
 10. archiwizacji i prawidłowego zabezpieczenia dokumentacji projektu.

IV. Miejsce pracy: Suwałki.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. oświadczenie, że „zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji.”
 4. oświadczenie o niekaralności,
 5. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

VI. Oferujemy:

 1. zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 2. możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

VII. Informujemy, iż:

zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanym również „RODO”:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach, ul. Noniewicza 42a 16-400 Suwałki.
 2. Zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej: inspektor@ares.suwalki.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb rekrutacji
  • na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;
   Niezależnie od podstawy prawnej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych Administrator gwarantuje, że dane będą przetwarzane w minimalnym zakresie umożliwiającym realizację ściśle określonego celu.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa mogą zostać wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora,
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 7 dni od zakończenia rekrutacji;
 6. Przysługuje Pani/Panu, w zależności od charakteru przetwarzania, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dodatkowo w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa dobrowolna zgoda, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie dokumentów, o których mowa w pkt. V, na adres:

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. W Suwałkach,
ul. Noniewicza 42, 16-400 Suwałki, Sekretariat Spółki

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Aplikacja na stanowisko Specjalisty ds. projektów”

Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale.

Osoba do kontaktu: Ewa Kasjanowicz lub Renata Motulewicz, tel.: (87) 566 20 55.
Aplikacje należy dostarczyć do dnia 20 lipca 2018 roku.

Kolejnym etapem rekrutacji będzie rozmowa kwalifikacyjna.