Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 42A
tel. +48 87 566 61 06, +48 87 566 70 35, fax. +48 87 566 74 97
e-mail: arrares@ares.suwalki.pl

Szukaj

 

Jesteś tutaj: Aktualności

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach zaprasza na kurs „Kasjer walutowy” (30h)

Kurs rozpoczynamy już w ten piątek 13.10.2017r.

Szczegółowe informacje pod nr tel. (87 566 20 55)

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług pośrednictwa pracy

Suwałki dnia, 02.10.2017r.

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej    

 na świadczenie usług pośrednictwa pracy

     

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Suwałkach w związku z realizacją projektu „Skrzydła” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020Priorytetu VII Poprawa spójności społecznej Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji

zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług pośrednictwa pracy
w projekcie „Skrzydła”, na terenie powiatu augustowskiego.

1.      Opis przedmiotu zamówienia

Usługa pośrednictwa pracy (3 godziny) w celu zapewnienia uczestnikom miejsca realizacji stażu zgodnie z Indywidualną Ścieżką Reintegracji. Spotkania indywidualne uczestników projektu z pośrednikiem pracy udokumentowane indywidualną kartą spotkania.

Usługi świadczone na terenie powiatu augustowskiego. Termin realizacji zamówienia od 11.10.2017r do 15.10.2017r. Zleceniodawca nie zapewnia zwrotu kosztów dojazdów.

Wymagania konieczne do realizacji zamówienia:

a)          wykształcenie wyższe,

b)      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
c)      posiadanie co najmniej rocznego doświadczenia w zawodzie pośrednika pracy

W przypadku nie spełniania wymienionych wyżej kryteriów oferta zostanie odrzucona.

Wymagania fakultatywne:

        prawo jazdy kat. B

 

2.      Oferta dotycząca prowadzenia usług pośrednictwa pracy powinna zawierać:

     a)      CV  z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.)”

b)      Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

c)       Udokumentowane doświadczenie zawodowe

d)      Kopie innych dokumentów wg uznania kandydata,

      e)       Oświadczenia o spełnianiu pozostałych wymagań określonych w ofercie.

      f)       Formularz ofertowy z przedstawioną ofertą cenową, wyrażoną w kwocie brutto (w przypadku zlecenia realizacji zamówienia podana kwota zostanie pomniejszona o potrącenia wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i zapisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych)

    Nie dostarczenie wymaganych dokumentów skutkować będzie dyskwalifikacją  oferty.

3.       Sposób, termin i miejsce złożenia dokumentów:

Komplet dokumentów należy złożyć w zaklejonej kopercie zatytułowanej: Oferta  na usługę pośrednictwa pracy,  „Skrzydła”, z dopiskiem:  „nie otwierać do 09.10.2017r. do godz. 9.00”.

Ofertę na załączonym wzorze  wraz z innymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 09.10.2017r.,  do godz. 9.00. w Biurze projektu, ul. Osiedle II 6A, 16-400 Suwałki

Otwarcie ofert nastąpi w Biurze projektu „Skrzydła”,  ul. Osiedle II 6A, Suwałki.  dnia 04.10.2017r. o godz. 9.15.

4.       Kryteria oceny ofert:

a/ łączna cena ofertowa brutto 60%  

b/ doświadczenie w zawodzie pośrednika pracy 40%

      Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryterium:

     Łączna cena ofertowa brutto  –  60 %,  tj. 60 punktów

 

                             najniższa zaoferowana łączna cena ofertowa brutto

KC  =      łączna cena ofertowa brutto badanej oferty           x 60 (maksymalna liczba punktów w ocenianej pozycji)

      

 doświadczenie w zawodzie pośrednika pracy–  40%,  tj. 40 punków

 

doświadczenie w zawodzie pośrednika pracy

Punktacja

Powyżej 36 miesięcy

40

24-36  miesiące

30

        12-23 miesięcy

                10

Poniżej  12 miesięcy

0

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy 

 

Przyjmuje się, że 1% = 1pkt., w ten sposób zostanie naliczona liczba punktów w/w kryteriach. Zamawiający udzieli zamówienia, Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny i wyboru ofert.  Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

5. Wszelkich informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela  Renata Motulewicz tel./fax (87) 566 20 55,  email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt.

 

Attachments:
Download this file (formularz_posrednik_pracy_10.2017.docx)Formularz pośrednik pracy[ ]102 kB

KURSY KOMPUTEROWE ECDL, KURSY JĘZYKOWE ORAZ PODYPLOMÓWKI NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI (dofinansowanie nawet 90%)

KURSY KOMPUTEROWE ECDL, KURSY JĘZYKOWE ORAZ PODYPLOMÓWKI
NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI
(dofinansowanie nawet 90%)

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach

Serdecznie zaprasza

mieszkańców Suwałk oraz powiatów: suwalskiego, sejneńskiego, augustowskiego, grajewskiego i monieckiego do podnoszenia swoich kwalifikacji i kompetencji. Zainteresowani dokształcaniem mogą liczyć na tzw. bony szkoleniowe, czyli dofinansowanie ze środków unijnych (w ramach projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”) nawet 90%.                                 

Szczegóły dofinansowań już wkrótce!!!

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na profesjonalne kursy komputerowe kończące się egzaminem i certyfikatem ECDL, organizowane we współpracy z Ponadregionalnym Konsorcjum Szkoleniowo-Egzaminacyjnym w Grajewie:

 

ECDL  ADVANCED przeznaczony jest dla osób, które chcą potwierdzić swoje umiejętności lub zdobyć umiejętności na poziomie zaawansowanym. Polecany jest dla osób które pracują w help desk, - 140 godz.

ECDL e- URZĘDNIK jest przeznaczony dla wszystkich osób pracujących lub planujących podjęcie pracy w administracji. Projekt certyfikatu powstał z urzędnikami Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji – 40 godz.

WEB MASTER jest skierowany do osób chcących zrozumieć zasady publikacji witryn internetowych online oraz umiejętności: tworzenia, umieszczania w Internecie i zarządzania stronami internetowymi – 74 godz.

PRACOWNIK BIUROWY przeznaczony jest dla osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie obsługi komputera, edytora tekstu i pogłębić umiejętności technologii cyfrowych – 76 godz

ECDL PTI Standard przeznaczony jest dla osób, które znają podstawy obsługi komputera oraz chcą zdobyć rozszerzone kwalifikacje komputerowe, umożliwiające posługiwanie się komputerem w dzisiejszym świecie – 116 godz.

PRACOWNIK KORPORACYJNY przeznaczony jest dla osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie komputera, grafiki komputerowej i pogłębić swoje umiejętności współpracy online w zespole – 70 godz.

GRAFIK KOMPUTEROWY zakończony certyfikatem ECDL Edycja Obrazów przeznaczony jest dla osób, które chcą poszerzyć znajomość podstawowych pojęć i koncepcji grafiki komputerowej oraz umiejętność edycji cyfrowych obrazów przez wykorzystanie edytorów grafiki bitmatowej i wektorowej do korekty obrazu, stosowanie filtrów i efektów oraz przygotowywanie obrazu do druku i publikacji – 80 godz.

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI jest certyfikatem potwierdzającym podstawową wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania projektami. Skierowany  jest do Pracowników JST, Menedżerów firm, Kadry kierowniczej, Kierowników i właścicieli firm – 70 godz.

ECDL EPP E- NAUCZYCIEL jest potwierdzeniem, że nauczyciel celowo i efektywnie stosuje technologię informacyjną i komunikacyjną do unowocześnienia swojego warsztatu pracy edukacyjnej i zwiększenia osiągnieć uczniów, skierowany do nauczycieli posiadających dobre umiejętności obsługiwania komputera – 100godz

ECDL BASE jest prowadzony od podstaw i każdy ma możliwość opanować wiedzę wystarczającą do zdania egzaminów – 102godz

ECDL e- OBYWATEL skierowany jest do wszystkich niezależnie od statusu, wykształcenia, wieku, zdolności lub umiejętności. E- Citizen został zaprojektowany tak, aby pomagać użytkownikom wykorzystywać maksymalnie Internet – 60 godz.

E-SENIOR zakończony certyfikatem ECDL e- Obywatel jest przeznaczony dla osób starszych, które nie miały okazji nauczyć się posługiwania podstawowymi narzędziami informatycznymi. Kurs ma na celu pomóc  tym osobom uniknąć wykluczenia cyfrowego i nadążyć za zmieniającym się technologicznie rzeczywistością – 40 godz.

Zapraszamy na studia podyplomowe!!!

Wraz z Uczelnią Jańskiego w Łomży przygotowaliśmy szeroką ofertę studiów podyplomowych. Zapraszamy do zapoznania się!!”

http://lomza.janski.edu.pl/oferta/podyplomowe

 

DZIEŃ WOLNY OD PRACY W LOKALNYM PUNKCIE INFORMACYJNYM FUNDUSZY EUROPEJSKICH W SUWAŁKACH

Informujemy, że 14 sierpnia 2017 r. (poniedziałek ) jest dniem wolnym od pracy w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Suwałkach prowadzonym przez Agencję Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A w Suwałkach

Serdecznie zapraszamy do korzystania z usług naszego punktu od dnia 16 sierpnia 2017 r. (środa)

Przypominamy, że punkt czynny jest w godzinach:
7.30-15.30 od wtorku do piątku
8.00-18.00 w każdy poniedziałek.

Więcej artykułów…

Strona 3 z 18

Początek strony