Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 42A
tel. +48 87 566 61 06, +48 87 566 70 35, fax. +48 87 566 74 97
e-mail: arrares@ares.suwalki.pl

Szukaj

 

Jesteś tutaj: Aktualności

Projekt "Start do pracy"

INFORMUJEMY, ŻE REKRUTACJA JEST PRZEDŁUŻONA DO 30.06.2017 r.

Projekt BUSINESS POINT! POMOŻEMY CI ROZPOCZĄĆ TWÓJ BIZNESProjekt
BUSINESS POINT!
POMOŻEMY CI ROZPOCZĄĆ TWÓJ BIZNES

Zapraszamy do udziału w projekcie Business Point realizowanego w ramach działania 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 przez Fundację Science Point w partnerstwie z Agencją Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach.

Celem projektu jest przygotowanie 80 uczestników projektu zamieszkujących M. Białystok lub poszczególne gminy powiatu białostockiego do rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej poprzez udział w doradztwie i szkoleniach oraz przekazanie wsparcia finansowego (inwestycyjnego i pomostowego) dla 50 z nich.

Gminy objęte wsparciem:
M. Białystok
Choroszcz
Czarna Białostocka
Dobrzyniewo Duże
Juchnowiec Kościelny
Łapy
Supraśl
Turośń Kościelna
Wasilków
Zabłudów

Kto może wziąć udział w projekcie?
Osoby fizyczne od 30 roku życia, zamieszkujące na terenie objętym wsparciem (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), będące:
– bezrobotnymi, lub
– poszukującymi pracy lub
– nieaktywnymi zawodowo
oraz jednocześnie znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. spełniające co najmniej jeden z poniższych warunków:
– osoby starsze po 50 roku życia,
– kobiety,
– osoby z niepełnosprawnością,
– osoby długotrwale bezrobotne,
– osoby o niskich kwalifikacjach.

zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).

Co oferuje projekt?
Etap I: Doradztwo i szkolenia
Etap II: Dofinansowanie inwestycyjne max 23.000 zł
Etap III: Wsparcie pomostowe w okresie 12 m-cy prowadzenia firmy (finansowe i specjalistyczne)

Dodatkowo zapewniamy wsparcie naszych trenerów przez cały okres trwania projektu w Punkcie Konsultacyjnym Fundacji Science Point.

Termin realizacji projektu: 01.12.2016 – 31.05.2018 Termin rekrutacji do projektu: 27.01.2017 – 27.02.2017

Po więcej szczegółów zapraszamy do Biura Projektu:

Fundacja Science Point
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216, 15-080 Białystok
Tel. 607 645 779
Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub Biura Partnera Projektu:
DZIAŁ ROZWOJU REGIONALNEGO
Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach
ul. Osiedle II 6A, 16–400 Suwałki
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www: drr.ares.suwalki.pl
tel./fax.: 87 566 20 55 (wew. 400, 401, 404)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

 

 

Link do projektu

 

Rusza nowy projekt pn. "Start do pracy"Projekt
„Start do pracy”
Nr WND-RPPD.02.01.00-20-0170/16
realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Priorytetu II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa
Działanie 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy

Cel projektu: Zwiększenie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 50 osób (23K, 27M) bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, w wieku powyżej 30 roku życia zamieszkujących powiaty: miasto Suwałki, suwalski, sejneński, augustowski, grajewski moniecki, w okresie od 01.03.2017 r. do 31.08.2018 r.

Planowane efekty: Podjęcie zatrudnienia, łącznie z prowadzeniem działalności na własny rachunek, po opuszczeniu programu.

Okres realizacji: 01.03.2017 r. – 31.08.2018 r.

Projekt skierowany do:
- Osób bezrobotnych (I i II profil pomocy)
- Osoby nieaktywnych zawodowo

zamieszkujących:
- Powiat m. Suwałki
- Powiat suwalski
- Powiat augustowski
- Powiat sejneński
- Powiat moniecki
- Powiat grajewski

należących do co najmniej jednej z poniższych grup:
- Powyżej 50 roku życia
- Kobiety
- Osoby z niepełnosprawnościami
- Osoby długotrwale bezrobotne
- Osoby o niskich kwalifikacjach

Wsparcie oferowane w ramach projektu:
1. Poradnictwo zawodowe (3h/1UP)         01.05.2017 r. – 30.06.2017 r.
2. Pośrednictwo pracy (2h/1UP)                01.07.2017 r. – 31.08.2017 r.
3. Płatne staże zawodowe (12 miesięcy)  01.08.2017 r. – 31.07.2018 r.


Wartość projektu: 1 041 662,40 zł, w tym:
Wkład Funduszy Europejskich:  841 111,09 zł
Wkład Budżetu Państwa: 148 401,31 zł
Wkład własny: 52 150,00 zł


UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

Rekrutacja trwa od 01.03.2017 r. do 30.04.2017 r.
Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne w biurze projektu oraz na stronie internetowej Działu Rozwoju Regionalnego w marcu 2017 r.

Ścieżka rekrutacji:
1. Złożenie Formularza Rekrutacyjnego w Biurze Projektu (osobiście lub drogą pocztową, kurierem, e-mailem)
2. Ocena Formularzy Rekrutacyjnych przez niezależną Komisję Rekrutacyjną.
3. Wywieszenie Listy Osób Zakwalifikowanych do projektu oraz Listy Osób wpisanych na listę rezerwową.


Kontakt:
Biuro projektu:


Dział Rozwoju Regionalnego
Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S. A. w Suwałkach
16-400 Suwałki
ul. Osiedle II 6A
czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.
Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów: 0 87 567 20 55 wew. 400, 401, 404 lub drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Priorytetu II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy

 

Link do projektu

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach prowadzi rekrutację do projektu
pt. „Skrzydła”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020

Uczestnicy projektu:

Projekt skierowany jest do 60 osób (32K, 28 M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, mieszkańców powiatów: augustowskiego, grajewskiego, sejneńskiego
i monieckiego w okresie od 01.11.2016 do 30.11.2018 r. spełniających przynajmniej jedno z następujących warunków:

  • Osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego
  • Osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy
  • Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
  • Osoby niepełnosprawne

Wsparcie w ramach projektu:

1) Diagnoza problemów i potrzeb uczestników

2) Poradnictwo specjalistyczne indywidualne

3) Poradnictwo indywidualne społeczno-zawodowe

4) Warsztaty kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych

5) Kursy: kwalifikacyjny dla kat. C+E (8 osób), kasy fiskalnej z obsługą klienta (18 osób), kelner-barman (12 osób)

6) Pośrednictwo pracy

9) Staże zawodowe (40 osób skierowane na staże, wysokość miesięczna stażowego brutto wynosi
2 300,00zł, staże około 10 miesięcy).

 

WYMAGANE DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Formularz rekrutacyjno-zgłoszeniowy

Oraz dodatkowe dokumenty świadczące o przynależności do poszczególnych niżej wymienionych grup (zaświadczenia/oświadczenia):

1.       Osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną – zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej lub oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą)

2.       Osoby z niepełnosprawnością – odpowiednie orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia

3.       Osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – zaświadczenie z urzędu pracy

4.       Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.

Informacje:

Biuro Projektu

Ul. Osiedle II 6A, 16-400 Suwaki

Tel. 87 566 62 55

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Punkt Rekrutacyjny:

Powiat sejneński: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sejnach, ul Łąkowa 1,
16-500 Sejny

Powiat grajewski: Gmina Grajewo ul. Komunalna 6,  19 – 200 Grajewo

Powiat moniecki: Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach ul. Wyzwolenia 22, 19 – 100 Mońki

Powiat augustowski: Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców, ul. Młyńska 34, 16-300 Augustów

 

Attachments:
Download this file (FORMULARZ-rekrutacyjny.docx)FORMULARZ-rekrutacyjny.docx[ ]106 kB

Więcej artykułów…

Strona 3 z 17

Początek strony