Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 42A
tel. +48 87 566 61 06, +48 87 566 70 35, fax. +48 87 566 74 97
e-mail: arrares@ares.suwalki.pl

Szukaj

 

Jesteś tutaj: Aktualności

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług pośrednictwa pracy

Suwałki dnia, 02.10.2017r.

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej    

 na świadczenie usług pośrednictwa pracy

     

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Suwałkach w związku z realizacją projektu „Skrzydła” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020Priorytetu VII Poprawa spójności społecznej Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji

zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług pośrednictwa pracy
w projekcie „Skrzydła”, na terenie powiatu augustowskiego.

1.      Opis przedmiotu zamówienia

Usługa pośrednictwa pracy (3 godziny) w celu zapewnienia uczestnikom miejsca realizacji stażu zgodnie z Indywidualną Ścieżką Reintegracji. Spotkania indywidualne uczestników projektu z pośrednikiem pracy udokumentowane indywidualną kartą spotkania.

Usługi świadczone na terenie powiatu augustowskiego. Termin realizacji zamówienia od 11.10.2017r do 15.10.2017r. Zleceniodawca nie zapewnia zwrotu kosztów dojazdów.

Wymagania konieczne do realizacji zamówienia:

a)          wykształcenie wyższe,

b)      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
c)      posiadanie co najmniej rocznego doświadczenia w zawodzie pośrednika pracy

W przypadku nie spełniania wymienionych wyżej kryteriów oferta zostanie odrzucona.

Wymagania fakultatywne:

        prawo jazdy kat. B

 

2.      Oferta dotycząca prowadzenia usług pośrednictwa pracy powinna zawierać:

     a)      CV  z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.)”

b)      Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

c)       Udokumentowane doświadczenie zawodowe

d)      Kopie innych dokumentów wg uznania kandydata,

      e)       Oświadczenia o spełnianiu pozostałych wymagań określonych w ofercie.

      f)       Formularz ofertowy z przedstawioną ofertą cenową, wyrażoną w kwocie brutto (w przypadku zlecenia realizacji zamówienia podana kwota zostanie pomniejszona o potrącenia wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i zapisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych)

    Nie dostarczenie wymaganych dokumentów skutkować będzie dyskwalifikacją  oferty.

3.       Sposób, termin i miejsce złożenia dokumentów:

Komplet dokumentów należy złożyć w zaklejonej kopercie zatytułowanej: Oferta  na usługę pośrednictwa pracy,  „Skrzydła”, z dopiskiem:  „nie otwierać do 09.10.2017r. do godz. 9.00”.

Ofertę na załączonym wzorze  wraz z innymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 09.10.2017r.,  do godz. 9.00. w Biurze projektu, ul. Osiedle II 6A, 16-400 Suwałki

Otwarcie ofert nastąpi w Biurze projektu „Skrzydła”,  ul. Osiedle II 6A, Suwałki.  dnia 04.10.2017r. o godz. 9.15.

4.       Kryteria oceny ofert:

a/ łączna cena ofertowa brutto 60%  

b/ doświadczenie w zawodzie pośrednika pracy 40%

      Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryterium:

     Łączna cena ofertowa brutto  –  60 %,  tj. 60 punktów

 

                             najniższa zaoferowana łączna cena ofertowa brutto

KC  =      łączna cena ofertowa brutto badanej oferty           x 60 (maksymalna liczba punktów w ocenianej pozycji)

      

 doświadczenie w zawodzie pośrednika pracy–  40%,  tj. 40 punków

 

doświadczenie w zawodzie pośrednika pracy

Punktacja

Powyżej 36 miesięcy

40

24-36  miesiące

30

        12-23 miesięcy

                10

Poniżej  12 miesięcy

0

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy 

 

Przyjmuje się, że 1% = 1pkt., w ten sposób zostanie naliczona liczba punktów w/w kryteriach. Zamawiający udzieli zamówienia, Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny i wyboru ofert.  Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

5. Wszelkich informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela  Renata Motulewicz tel./fax (87) 566 20 55,  email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt.

 

Attachments:
Download this file (formularz_posrednik_pracy_10.2017.docx)Formularz pośrednik pracy[ ]102 kB

KURSY KOMPUTEROWE ECDL, KURSY JĘZYKOWE ORAZ PODYPLOMÓWKI NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI (dofinansowanie nawet 90%)

KURSY KOMPUTEROWE ECDL, KURSY JĘZYKOWE ORAZ PODYPLOMÓWKI
NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI
(dofinansowanie nawet 90%)

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach

Serdecznie zaprasza

mieszkańców Suwałk oraz powiatów: suwalskiego, sejneńskiego, augustowskiego, grajewskiego i monieckiego do podnoszenia swoich kwalifikacji i kompetencji. Zainteresowani dokształcaniem mogą liczyć na tzw. bony szkoleniowe, czyli dofinansowanie ze środków unijnych (w ramach projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”) nawet 90%.                                 

Szczegóły dofinansowań już wkrótce!!!

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na profesjonalne kursy komputerowe kończące się egzaminem i certyfikatem ECDL, organizowane we współpracy z Ponadregionalnym Konsorcjum Szkoleniowo-Egzaminacyjnym w Grajewie:

 

ECDL  ADVANCED przeznaczony jest dla osób, które chcą potwierdzić swoje umiejętności lub zdobyć umiejętności na poziomie zaawansowanym. Polecany jest dla osób które pracują w help desk, - 140 godz.

ECDL e- URZĘDNIK jest przeznaczony dla wszystkich osób pracujących lub planujących podjęcie pracy w administracji. Projekt certyfikatu powstał z urzędnikami Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji – 40 godz.

WEB MASTER jest skierowany do osób chcących zrozumieć zasady publikacji witryn internetowych online oraz umiejętności: tworzenia, umieszczania w Internecie i zarządzania stronami internetowymi – 74 godz.

PRACOWNIK BIUROWY przeznaczony jest dla osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie obsługi komputera, edytora tekstu i pogłębić umiejętności technologii cyfrowych – 76 godz

ECDL PTI Standard przeznaczony jest dla osób, które znają podstawy obsługi komputera oraz chcą zdobyć rozszerzone kwalifikacje komputerowe, umożliwiające posługiwanie się komputerem w dzisiejszym świecie – 116 godz.

PRACOWNIK KORPORACYJNY przeznaczony jest dla osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie komputera, grafiki komputerowej i pogłębić swoje umiejętności współpracy online w zespole – 70 godz.

GRAFIK KOMPUTEROWY zakończony certyfikatem ECDL Edycja Obrazów przeznaczony jest dla osób, które chcą poszerzyć znajomość podstawowych pojęć i koncepcji grafiki komputerowej oraz umiejętność edycji cyfrowych obrazów przez wykorzystanie edytorów grafiki bitmatowej i wektorowej do korekty obrazu, stosowanie filtrów i efektów oraz przygotowywanie obrazu do druku i publikacji – 80 godz.

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI jest certyfikatem potwierdzającym podstawową wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania projektami. Skierowany  jest do Pracowników JST, Menedżerów firm, Kadry kierowniczej, Kierowników i właścicieli firm – 70 godz.

ECDL EPP E- NAUCZYCIEL jest potwierdzeniem, że nauczyciel celowo i efektywnie stosuje technologię informacyjną i komunikacyjną do unowocześnienia swojego warsztatu pracy edukacyjnej i zwiększenia osiągnieć uczniów, skierowany do nauczycieli posiadających dobre umiejętności obsługiwania komputera – 100godz

ECDL BASE jest prowadzony od podstaw i każdy ma możliwość opanować wiedzę wystarczającą do zdania egzaminów – 102godz

ECDL e- OBYWATEL skierowany jest do wszystkich niezależnie od statusu, wykształcenia, wieku, zdolności lub umiejętności. E- Citizen został zaprojektowany tak, aby pomagać użytkownikom wykorzystywać maksymalnie Internet – 60 godz.

E-SENIOR zakończony certyfikatem ECDL e- Obywatel jest przeznaczony dla osób starszych, które nie miały okazji nauczyć się posługiwania podstawowymi narzędziami informatycznymi. Kurs ma na celu pomóc  tym osobom uniknąć wykluczenia cyfrowego i nadążyć za zmieniającym się technologicznie rzeczywistością – 40 godz.

Zapraszamy na studia podyplomowe!!!

Wraz z Uczelnią Jańskiego w Łomży przygotowaliśmy szeroką ofertę studiów podyplomowych. Zapraszamy do zapoznania się!!”

http://lomza.janski.edu.pl/oferta/podyplomowe

 

DZIEŃ WOLNY OD PRACY W LOKALNYM PUNKCIE INFORMACYJNYM FUNDUSZY EUROPEJSKICH W SUWAŁKACH

Informujemy, że 14 sierpnia 2017 r. (poniedziałek ) jest dniem wolnym od pracy w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Suwałkach prowadzonym przez Agencję Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A w Suwałkach

Serdecznie zapraszamy do korzystania z usług naszego punktu od dnia 16 sierpnia 2017 r. (środa)

Przypominamy, że punkt czynny jest w godzinach:
7.30-15.30 od wtorku do piątku
8.00-18.00 w każdy poniedziałek.

SZKOLENIE dot. naboru wniosków do Działania 7.1 RPOWP Rozwój działań aktywnej integracji

Rekrutacja na szkolenie w Suwałkach trwa od 29.05.2017 do 07.06.2017 za pomocą formularza zgłoszeniowego.

 

Czytaj więcej: SZKOLENIE dot. naboru wniosków do Działania 7.1 RPOWP Rozwój działań aktywnej integracji

Więcej artykułów…

Strona 4 z 19

Początek strony