Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 42A
tel. +48 87 566 61 06, +48 87 566 70 35, fax. +48 87 566 74 97
e-mail: arrares@ares.suwalki.pl

Szukaj

 

Suwałki, 10.04.2018 r.

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług indywidualnego pośrednictwa pracy w projekcie pt. „Aktywna integracja szansą na przyszłość” Nr RPPD.07.01.00-20-0140/17

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach w związku z realizacją projektu „Aktywna integracja szansą na przyszłość” Nr RPPD.07.01.00-20-0140/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Priorytetu VII Poprawa spójności społecznej Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji

zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług indywidualnego pośrednictwa pracy w projekcie „Aktywna integracja szansą na przyszłość” (Nr RPPD.07.01.00-20-0140/17realizowanego na terenie: miasta Suwałki i powiatów suwalskiego, augustowskiego, sejneńskiego.

1.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa indywidualnego pośrednictwa pracy dla 50 Uczestników/ czek projektu „Aktywna integracja szansą na przyszłość” (Nr RPPD.07.01.00-20-0140/17) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Główny kod CPV: 79611000-0 – Usługi poszukiwania pracy

Usługa pośrednictwa pracy będzie polegała na indywidualnym pośrednictwie pracy, polegającym, na jak najtrafniejszym doborze odpowiedniego miejsca pracy/ stażu dla osoby poszukującej. Pośrednik odpowiada za znalezienie miejsca pracy/ stażu Uczestnikowi/czce projektu zgodnie z Indywidualnym Planem Działania, z uwzględnieniem posiadanego stopnia niepełnosprawności Uczestnika/czki projektu w miejscowości znajdującej się w pobliżu miejsca zamieszkania Uczestnika/czki projektu.  Pośrednictwem pracy objętych zostanie 50 Uczestników/ czek Projektu pn. „Aktywna integracja szansą na przyszłość” (Nr RPPD.07.01.00-20-0140/17).

Liczba godzin indywidualnego pośrednictwa pracy – 100 godzin/ 50 UP (/2 godziny/1UP). Jedna godzina jest liczona jako 60minut.

Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji przedmiotu zamówienia od poniedziałku do niedzieli, w godzinach rannych/ popołudniowych/ wieczornych, zgodnie z opracowanym przez Zamawiającego harmonogramem pośrednictwo pracy. Harmonogram dostosowany będzie do potrzeb i wymagań Uczestników/czek projektu.

Indywidualne spotkania Uczestników/czek Projektu z pośrednikiem pracy udokumentowane zostaną Kartą pośrednictwa pracy.

 

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamówienie podzielone jest na 3 części wg. obszarów realizacji pośrednictwa pracy.

CZĘŚĆ I Powiat: suwalski, M. Suwałki – ogółem 40 godzin/ 20 UP/2h/1UP

CZĘŚĆ II powiat: augustowski– ogółem 30 godziny/ 15 UP/2h/1UP.

CZĘŚĆ II powiat: sejneński – ogółem 30 godziny/ 15 UP/2h/1UP.

 

Oferty dot. przedmiotu zamówienia można składać w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części z tym, że jeden pośrednik pracy może realizować pośrednictwo maksymalnie w dwóch częściach.

Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 31.05.2018 r.(zgodnie z harmonogramem pośrednictwa).

Istnieje możliwość zwiększenia liczby godzin i wydłużenia okresu realizacji umowy, w przypadku przystąpienia kolejnej osoby do projektu z założeniem, że każdej kolejnej osobie przysługuje 2 godziny indywidualnego pośrednictwa pracy.

Zamawiający zapewni Wykonawcy nieodpłatny dostęp do sali, w której będą świadczone usługi.

Zamawiający nie zapewnia zwrotu kosztów dojazdów.

 

Wymagania konieczne do realizacji zamówienia:

Wykonawca winien dysponować osobami, które będą wykonywały zamówienie posiadającymi odpowiednie wykształcenie zawodowe:

 1. Wykształcenie wyższe/ kierunkowe.
 2. Posiadanie co najmniej 2 - letniego doświadczenia w pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wkluczonymi społecznie, umowa zlecenie /50h.
 3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

W przypadku niespełniania ww. wymienionych oferta zostanie odrzucona.

Wymagania fakultatywne:

 1. prawo jazdy kat. B
 2. OFERTA DOTYCZĄCA PROWADZENIA USŁUG POŚREDNICTWA PRACY POWINNA ZAWIERAĆ:
 3. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy z przedstawioną ofertą cenową, wyrażoną w kwocie brutto (w przypadku zlecenia realizacji zamówienia podana kwota zostanie pomniejszona o potrącenia wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i zapisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych)
 4. CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).”
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 6. Udokumentowane doświadczenie zawodowe
 7. Oświadczenie o spełnieniu pozostałych wymagań określonych w ofercie,
 8. Kopie innych dokumentów według uznania Wykonawcy.

 Niedostarczenie wymaganych dokumentów skutkować będzie dyskwalifikacją oferty.

 

 1. SPOSÓB, TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 

Komplet dokumentów należy złożyć w zaklejonej kopercie zatytułowanej:

Oferta  na usługę pośrednictwa pracy w projekcie „Aktywna integracja szansą na przyszłość”, z dopiskiem:  „nie otwierać do 17.04.2018 r. do godz. 8:00”.

Ofertę na załączonym wzorze wraz z innymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 17.04.2018 r.,  do godz. 8:00 w Biurze Projektu: Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach, ul. Osiedle II 6A, 16-400 Suwałki.

Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Projektu „Aktywna integracja szansą n przyszłość”,  ul. Osiedle II 6A, 16-400 Suwałki dnia 17.04.2018 r. o godz. 10.00.

 

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT:

 

 1. łączna cena ofertowa brutto:                                              80%  
 2. doświadczenie w zawodzie pośrednika pracy                   20%

 

Sposób oceny ofert:

Spośród złożonych ofert zamawiający wybiera najkorzystniejszą z punktu widzenia sumy punktów uzyskanych przy wyliczeniu zastosowanych kryteriów:

 

 • CENA (WARTOŚĆ BRUTTO) WYKONANIA ZAMÓWIENIA:oferta z najniższą ceną otrzymuje 80% tj. 80 pkt, kolejne proporcjonalnie mniej, wg wzoru:

       

 • DOŚWIADCZENIE W ZAWODZIE POŚREDNIKA PRACY –  20%,  tj. 20 punktów

 

doświadczenie zgodne z przedmiotem zamówienia

punktacja

Powyżej 36 miesięcy/ powyżej 200 godz.

20

24-36 miesiące/ 200 godz.

10

poniżej 24 miesięcy/ poniżej 200 godz.

0

 

Zamawiający powierzy realizację przedmiotu zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług indywidualnego pośrednictwa pracy i zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryteria oceny i wyboru ofert.

W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert.

 

 1. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIENIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:

 

Wszelkich informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela: Renata Motulewicz

tel.: (87) 566 20 55

e-mail: ces@ares.suwalki.pl ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań prosimy o kontakt.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

 

Początek strony