Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 42A
tel. +48 87 566 61 06, +48 87 566 70 35, fax. +48 87 566 74 97
e-mail: arrares@ares.suwalki.pl

Szukaj

 

Ogłoszenie dotyczące przeprowadzenia warsztatów aktywnego poszukiwania pracy do projektu „Aktywna integracja szansą na przyszłość”

Suwałki dnia,26.02.2018r.

 

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Suwałkach w związku z realizacją projektu „Aktywna integracja szansą na przyszłość” Nr RPPD.07.01.00-20-0140/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020Priorytetu VII Poprawa spójności społecznej Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji

 

Zaprasza do złożenia oferty cenowej    

 na przeprowadzenie „Warsztatów aktywnego poszukiwania pracy” w projekcie „Aktywna integracja szansą na przyszłość” realizowanym na terenie miasta Suwałki oraz powiatów suwalskiego, sejneńskiego i augustowskiego     

  1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia warsztatów aktywnego poszukiwania pracy dla 50 UP zamieszkałych na terenie miasta Suwałki oraz powiatów suwalskiego, sejneńskiego i augustowskiego. Liczba godzin „Warsztatów aktywnego poszukiwania pracy” – 40 godzin (5 grup po 8 h/grupę/ zajęcia odbywać się będą w 10 osobowych grupach po 2 spotkania x 4h).

 

  1. Usługa polega na:

Przeprowadzeniu warsztatów aktywnego poszukiwania pracy dla 50 UP/projektu  „Aktywna integracja szansą na przyszłość”:

a) prowadzenie warsztatów w oparciu o program: podstawowe zagadnienia dotyczące rynku pracy, sylwetki zawodowe, bilans słabych i mocnych stron UP, ocena kwalifikacji i umiejętności a zapotrzebowanie rynku pracy,

b) opracowanie i dostarczenie wzorów dokumentów na których specjalista będzie pracował z UP,

c) dostarczenie dokumentów potwierdzających wykonanie usługi tj. lista obecności potwierdzająca udział UP w Warsztatach, Ewidencja Czasu Pracy.

 

  1. Termin realizacji usługi:

Termin realizacji usługi- od dnia zawarcia umowy do 30.04.2018 r. (zgodnie z utworzonym harmonogramem warsztatów).

Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji przedmiotu zamówienia w godzinach rannych, popołudniowych i wieczornych, w dniach od poniedziałku do niedzieli. Harmonogram dostosowany będzie do potrzeb i wymagań UP.

 

  1. Usługi świadczone będą dla 50 UP w 5gr.8h/ 2 spotkania/ 4h:

a) grupa I- 10 UP/ 8h/ 2 spotkania po 4h

b) grupa II- 10 UP/ 8h/ 2 spotkania po 4h

c) grupa III- 10 UP/ 8h/ 2 spotkania po 4h

d) grupa IV- 10 UP/ 8h/ 2 spotkania po 4h

e) grupa V- 10 UP/ 8h/ 2 spotkania po 4h

 

  1. Wymagania konieczne do realizacji zamówienia:

a)   wykształcenie wyższe  kierunkowe,

b)   minimum 2-letnie doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym/ 240 h przeprowadzonych zajęć/spotkań na podstawie umowy zlecenia

c)    posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

W przypadku nie spełniania wymienionych wyżej kryteriów oferta zostanie odrzucona.

Zamawiający zapewni Wykonawcy nieodpłatny dostęp do sali, w której świadczone będą powyższe usługi. Zamawiający nie zapewnia zwrotu kosztów dojazdów.

6. Oferta dotycząca prowadzenia warsztatów powinna zawierać:

a) CV  z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.)”

b) Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

c) Udokumentowane doświadczenie zawodowe

d) Kopie innych dokumentów wg uznania kandydata,

e) oświadczenia o spełnianiu pozostałych wymagań określonych w ofercie.

f) Formularz ofertowy z przedstawioną ofertą cenową, wyrażoną w kwocie brutto (w przypadku zlecenia realizacji zamówienia podana kwota zostanie pomniejszona o potrącenia wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i zapisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych)

    Niedostarczenie wymaganych dokumentów skutkować będzie dyskwalifikacją  oferty.

7. Sposób, termin i miejsce złożenia dokumentów:

Komplet dokumentów należy złożyć w zaklejonej kopercie zatytułowanej:  Oferta  na „Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy” na stanowisko trenera do projektu „Aktywna integracja szansą na przyszłość”, z dopiskiem:  „nie otwierać do 05.03.2018r.”.

Ofertę na załączonym wzorze  wraz z innymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 05.03.2018r., do godz. 10.00. w Biurze projektu, ul. Osiedle II 6A, 16-400 Suwałki

Otwarcie ofert nastąpi w Biurze projektu „Aktywna integracja szansą na przyszłość”,  ul. Osiedle II 6A, Suwałki.  dnia 05.03.2018r. o godz.13.00.

8. Kryteria oceny ofert:

 a/ łączna cena ofertowa brutto 60%  

 b/ doświadczenie w zawodzie 40%

        Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryterium:

     Łączna cena ofertowa brutto  –  60 %,  tj. 60 punktów

                             najniższa zaoferowana łączna cena ofertowa brutto

KC  =      łączna cena ofertowa brutto badanej oferty           x 60 (maksymalna liczba punktów
                                                                                                                             w ocenianej pozycji)

 doświadczenie w zawodzie psychologa–  40%,  tj. 40 punków

doświadczenie w pracy trenera

Punktacja

Powyżej 48 miesięcy/340h

40

36 miesięcy/300h

30

        24 miesiące/240h

10

Poniżej  24  miesięcy/ poniżej 240h

0

 

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy 

Przyjmuje się, że 1% = 1pkt., w ten sposób zostanie naliczona liczba punktów w/w kryteriach. Zamawiający udzieli zamówienia, Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny i wyboru ofert.  Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

9.  Wszelkich informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela  Renata Motulewicz tel./fax (87) 566 20 55, email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt.

Początek strony