Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 42A
tel. +48 87 566 61 06, +48 87 566 70 35, fax. +48 87 566 74 97
e-mail: arrares@ares.suwalki.pl

Szukaj

 

Ogłoszenia o naborze na stanowisko socjoterapeuty do projektu „Aktywna integracja szansą na przyszłość”

Suwałki dnia, 26.02.2018r.

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

na stanowisko Socjoterapeuty

     

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Suwałkach w związku z realizacją projektu „Aktywna integracja szansą na przyszłość” Nr RPPD.07.01.00-20-0140/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020Priorytetu VII Poprawa spójności społecznej Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji

zaprasza do złożenia oferty cenowej  na świadczenie usług socjoterapeutycznych w projekcie „Aktywna integracja szansą na przyszłość” realizowanym na terenie miasta Suwałki oraz powiatów suwalskiego, sejneńskiego i augustowskiego.

1.       Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa indywidualnego wsparcia socjoterapeutycznego dla 50 Uczestników projektu „Aktywna integracja szansą na przyszłość” Nr RPPD.07.01.00-20-0140/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2.       Usługa polega na:

Przeprowadzeniu łącznie 150 godzin indywidualnych spotkań z 50 UP/3h/1UP projektu „Aktywna integracja szansą na przyszłość”zamieszkałych na terenie miasta Suwałki, powiatu suwalskiego, sejneńskiego i augustowskiego, tj.:

a) przeprowadzeniu indywidualnych zajęć, które maja na celu stworzenie warunków do zaistnienia procesu korekcji swojego postępowania, na co składać się będzie: zmiana negatywnych sądów na swój temat i innych, przeżycie emocjonalnego i korektywnego doświadczenia, wypróbowanie nowych wzorców zachowań,

b) opracowaniu i dostarczeniu wzorów dokumentów na których specjalista będzie pracował z UP,

c) dostarczeniu dokumentów potwierdzających wykonanie usługi tj. Indywidualna Karta Spotkań z Socjoterapeutą, Ewidencja Czasu Pracy.

 

3. Usługi świadczone będą dla UP zamieszkałych na terenie:

a) miasta Suwałki i powiatu suwalskiego 20 UP/ 3h  - łącznie 60 h

b) powiatu sejneńskiego  15 UP/3 h – łącznie 45 h

c) powiatu augustowskiego 15 UP/3 h – łącznie 45 h

Oferty można składać w odniesieniu do jednego lub kilku powiatów z tym, że jeden socjoterapeuta może realizować zajęcia tylko w jednym powiecie.

Główny kod CPV:

80570000-7 – Usługi rozwoju osobistego

 

4. Termin realizacji usługi:

Termin realizacji usługi- od dnia zawarcia umowy do 31.03.2018 r. (zgodnie z utworzonym harmonogramem spotkań).

Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji przedmiotu zamówienia w godzinach rannych, popołudniowych i wieczornych, w dniach od poniedziałku do niedzieli. Harmonogram dostosowany będzie do potrzeb i wymagań UP.

Zamawiający zapewni Wykonawcy nieodpłatny dostęp do sali, w której będą świadczone usługi. Zamawiający nie zapewnia zwrotu kosztów dojazdów.

Dla każdego uczestnika sporządzona zostanie dokumentacja z przeprowadzonych spotkań.

5Wymagania konieczne do realizacji zamówienia:

a)       wykształcenie wyższe magisterskie- kierunkowe,

b)      minimum 2-letnie doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym/ 150 h przeprowadzonych zajęć/spotkań na podstawie umowy zlecenia

c)       posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

W przypadku nie spełniania wymienionych wyżej kryteriów oferta zostanie odrzucona.

6. Oferta dotycząca prowadzenia indywidualnego wsparcia psychologicznego powinna zawierać:

a) CV  z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.)”

b) Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

c) Udokumentowane doświadczenie zawodowe

d) Kopie innych dokumentów wg uznania kandydata,

e) oświadczenia o spełnianiu pozostałych wymagań określonych w ofercie.

f) Formularz ofertowy z przedstawioną ofertą cenową, wyrażoną w kwocie brutto (w przypadku zlecenia realizacji zamówienia podana kwota zostanie pomniejszona o potrącenia wynikające
z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i zapisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych)

    Niedostarczenie wymaganych dokumentów skutkować będzie dyskwalifikacją  oferty.

7. Sposób, termin i miejsce złożenia dokumentów:

Komplet dokumentów należy złożyć w zaklejonej kopercie zatytułowanej:  Oferta  na stanowisko socjoterapeuty do projektu „Aktywna integracja szansą na przyszłość”, z dopiskiem:  „nie otwierać do 05.03.2018r.”.

Ofertę na załączonym wzorze  wraz z innymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 05.03.2018r.,  do godz. 10.00. w Biurze projektu, ul. Osiedle II 6A, 16-400 Suwałki

Otwarcie ofert nastąpi w Biurze projektu „Aktywna integracja szansą na przyszłość”,  ul. Osiedle II 6A, Suwałki.  dnia 05.03.2018r o godz.11.00.

 

8. Kryteria oceny ofert:

 a/ łączna cena ofertowa brutto 60%  

 b/ doświadczenie w zawodzie socjoterapeuty 40%

        Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryterium:

     Łączna cena ofertowa brutto  –  60 %,  tj. 60 punktów

                             najniższa zaoferowana łączna cena ofertowa brutto

KC  =      łączna cena ofertowa brutto badanej oferty           x 60 (maksymalna liczba punktów
                                                                                                                              w ocenianej pozycji)

 doświadczenie w zawodzie socjoterapeuty–  40%,  tj. 40 punków

doświadczenie w zawodzie socjoterapeuty

Punktacja

48 miesięcy/300h

40

36 miesięcy/200h

30

        24 miesiące/150h

10

Poniżej  24  miesięcy/ poniżej 150h

0

 

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy 

Przyjmuje się, że 1% = 1pkt., w ten sposób zostanie naliczona liczba punktów w/w kryteriach. Zamawiający udzieli zamówienia, Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny i wyboru ofert.  Jeżeli  Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

 

9.  Wszelkich informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela  Renata Motulewicz tel./fax (87) 566 20 55, email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.

 

Początek strony