Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 42A
tel. +48 87 566 61 06, +48 87 566 70 35, fax. +48 87 566 74 97
e-mail: arrares@ares.suwalki.pl

Szukaj

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług doradztwa zawodowego w projekcie pt. „Start do pracy”

                                                                                                              Suwałki, 28.12.2017 r.

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług doradztwa zawodowego

 w projekcie pt. „Start do pracy”

Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S. A. w Suwałkach w związku z realizacją projektu pt. „Start do pracy” (Nr WND-RPPD.02.01.00-20-0170/16) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Priorytetu II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy

zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie indywidualnych usług doradztwa zawodowego w projekcie „Start do pracy” (Nr WND-RPPD.02.01.00-20-0170/16) realizowanego na terenie 6 powiatów – miasto Suwałki, suwalskiego, augustowskiego, sejneńskiego, grajewskiego, monieckiego.

 

1.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Usługa doradztwa zawodowego będzie polegała na indywidualnym poradnictwie zawodowym, w wyniku którego powstanie Indywidualny Plan Działania. Doradztwem zawodowym zostanie objęty 1 uczestnik  Projektu pn. „Start do pracy” (Nr WND-RPPD.02.01.00-20-0170/16).

Liczba godzin doradztwa zawodowego – 3 godziny (1 Uczestnik Projektu x 3h)

Indywidualne spotkania Uczestnika Projektu z doradcą zawodowym udokumentowane zostaną kartą usługi doradztwa zawodowego i Indywidualnym Planem Działania.

 

Termin realizacji zamówienia od 05.01.2018 r. do 07.01.2018 r.

Dopuszcza się możliwość zwiększenia liczby godzin doradztwa zawodowego w ramach niniejszego zapytania do 12 godzin. Zwiększenie liczby godzin może nastąpić w przypadku przystąpienia do projektu nowych uczestników.

 

Zleceniodawca nie zapewnia zwrotu kosztów dojazdów.

 

Wymagania konieczne do realizacji zamówienia:

a)   Wykształcenie wyższe,

b)   Posiadanie co najmniej 2 - letniego doświadczenia w pracy na stanowisku doradcy zawodowego,

c)    Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

 

W przypadku niespełniania ww. wymienionych oferta zostanie odrzucona.

 

Wymagania fakultatywne:

a)   prawo jazdy kat. B

 

2.    OFERTA DOTYCZĄCA PROWADZENIA USŁUG DORADZTWA ZAWODOWEGO POWINNA ZAWIERAĆ:

a)   CV  z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

b)   Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

c)    Udokumentowane doświadczenie zawodowe,

d)   Kopie innych dokumentów według uznania kandydata,

e)   Oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

f)    Formularz ofertowy z przedstawioną ofertą cenową, wyrażoną w kwocie brutto (w przypadku zlecenia realizacji zamówienia podana kwota zostanie pomniejszona o potrącenia wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i zapisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych)

           

     Niedostarczenie wymaganych dokumentów skutkować będzie dyskwalifikacją  oferty.

 

3.    SPOSÓB, TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 

Komplet dokumentów należy złożyć w zaklejonej kopercie zatytułowanej:

Oferta  na usługę doradztwa zawodowego w projekcie „Start do pracy”, z dopiskiem:  „nie otwierać do 04.01.2018 r. do godz. 10:00”.

Ofertę na załączonym wzorze wraz z innymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 04.01.2018 r. do godz. 10:00 w Biurze Projektu: Dział Rozwoju Regionalnego, ul. Osiedle II 6A, 16-400 Suwałki.

Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Projektu „Start do pracy”,  ul. Osiedle II 6A, 16-400 Suwałki dnia 04.01.2017 r. o godz. 11:00.

 

 

4.    KRYTERIA OCENY OFERT:

a)    łączna cena ofertowa brutto:                                       60%  

b)    doświadczenie w zawodzie doradcy zawodowego     40%

 

Sposób oceny ofert:

Spośród złożonych ofert zamawiający wybiera najkorzystniejszą z punktu widzenia sumy punktów uzyskanych przy wyliczeniu zastosowanych kryteriów:

 

  • CENA (WARTOŚĆ BRUTTO) WYKONANIA ZAMÓWIENIA :oferta z najniższą ceną otrzymuje 60% tj. 60 pkt, kolejne proporcjonalnie mniej, wg wzoru:

     

·         doświadczenie w zawodzie doradcy zawodowego–  40%,  tj. 40 punktów

 

 

doświadczenie zgodne z przedmiotem zamówienia

Punktacja

Powyżej 49 miesięcy

40

37- 49 miesięcy

25

24-36 miesiące

10

Poniżej 24 miesięcy

0

 

 

Zamawiający udzieli zamówienia, Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ogłoszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryteria oceny i wyboru ofert.

 

W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert.

 

5.    INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIENIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:

 

Wszelkich informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela:

Ewa Kasjanowicz

tel.: (87) 567 73 74

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań prosimy o kontakt.

 

     Załączniki:

     Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Początek strony