Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 42A
tel. +48 87 566 61 06, +48 87 566 70 35, fax. +48 87 566 74 97
e-mail: arrares@ares.suwalki.pl

Szukaj

 

7-2017-ZO-LPI OGŁOSZENIE NA DOSTAWĘ ART. BIUROWYCH

OGŁOSZENIE
w postępowaniu o szacunkowej wartości zamówienia wyrażonej w złotych nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach zaprasza do składania ofert  na realizację poniższego zamówienia publicznego:
na dostawę materiałów biurowych i papieru ksero na potrzeby realizacji Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Suwałkach
Rozdział 1.    Opis przedmiotu zamówienia. 

1.    Przedmiotem zamówienia jest Dostawa materiałów biurowych i papieru ksero na potrzeby realizacji Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Suwałkach.
Lokalny Punk Informacyjny Funduszy Europejskich w Suwałkach współfinansowany jest z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

LP.    Wyszczególnienie    j.m.    ilość
1.        Segregator  A4/5cm    Sztuka    10
2.        Taśma samoprzylepna przezroczysta 24mm x 30m     Sztuka     20
3.        Skoroszyt A4 kolorowy, sztywny, zawieszany wykonany z mocnego i sztywnego PCV, przednia okładka przezroczysta, tylna kolorowa, papierowy, wysuwany pasek opisowy, po przeciwnych stronach grzbietu 2 wycięcia ułatwiające wysuwanie paska, zaokrąglone rogi, boczna perforacja     sztuka    120
4.        Papier biały o parametrach A4 80 +g/ m2,  białość CIE 161+2, wilgotność % 3,8-5,0, zaklejenie g/m2 25+, przepuszczalność powietrza cm3/min <1 250, gładkość cm3/min 180+ 50, grubość um 108+3, i przezroczystość % >90, jasność D65 (zUV) % 110+2 (ryza 500 szt.)    ryza    65


2.    Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień

Kod CPV            Opis
30192000-1            Wyroby biurowe

3.    Założenia:
1)    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składnia ofert częściowych w ramach podziału na zadania. 
2)    Wykonawca dostarczy fabrycznie nowe i nieużywane materiały biurowe w ilościach i rodzajach (zgodnych ze specyfikacją określoną powyżej) do siedziby Lokalnego Punktu Funduszy Europejskich  Suwałkach przy ul. Osiedle II blok 6A, 16-400 Suwałki.
3)    Przedmiot zamówienia obejmuje koszty transportu, rozładunku i ubezpieczenia transportu do Zamawiającego.





Rozdział 2.    Tryb udzielenia zamówienia publicznego.

Zamówienie publiczne o szacunkowej wartości zamówienia wyrażonej w złotych nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro, udziela się zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 r. poz. 907 z poźn. zm.).

Rozdział 3.    Termin wykonania zamówienia. 

Wymagany przez Zamawiającego maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia (termin dostawy): 7 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
Zamawiający w kryteriach oceny ofert będzie oceniał skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia (terminu dostawy).

Rozdział 4.    Wymagania wobec oferentów. Warunki udziału w postępowaniu. Podstawy wykluczenia. 

1.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,

2.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału                              w postępowaniu,:
1)    Warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,                    o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
2)    Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
3)    Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
3.    Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu                        na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 Ustawy PZP:
12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.89)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i 1171 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1051),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki                  w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;
15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną                     o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu                  o udzielenie zamówienia;
18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik,
a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy                               o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału                                  w postępowaniu;
20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać                         za pomocą stosownych środków dowodowych;
21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych                   za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 724 i 933);
22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4.    Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, gdy Wykonawca oświadczy, że nie ma podstaw do wykluczenia go z postępowania i stan ten będzie wynikał z dołączonych dokumentów w przypadku wezwania do ich przedstawienia.

Rozdział 5.    Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

1.    W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć do Zamawiającego:
a.    Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia.
b.    Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

2.    Pozostałe wymagane dokumenty:
1)    Oferta;
2)    Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu:                 załącznik nr 2. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca: nie podlega wykluczeniu.
3)    Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu oraz do podpisania umowy (o ile nie wynika to z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu                     z właściwego rejestru lub informacji z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione.

3.    Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Rozdział 6.    Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 

1.    W niniejszym postępowaniu:
1)    komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego                           za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615);
2)    jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz informacje                          za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
2.    Zamawiający zastrzega sobie, że wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje - po otwarciu ofert będą mogły być przekazywane faksem lub droga elektroniczną z możliwością żądania niezwłocznego potwierdzenia ich otrzymania.      
Zaleca się aby Wykonawca w ofercie podał numer faksu lub adres e-mail.      
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo przesłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
3.    Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści OGŁOSZENIA. Zamawiający udzieli wyjaśnień.
4.    Do porozumiewania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:
- w zakresie procedury upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
Renata Marcówka,  tel./fax (87)5666106,   email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   
Elżbieta Manalis,  tel./fax (87)5666106,   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- w zakresie merytorycznym upoważnionym do kontaktu z Wykonawcami jest:
Jolanta Szklarzewska,  tel. 087 563 02 19
ARR „ARES” S.A. w Suwałkach ul. Noniewicza 42A  16-400 Suwałki
Godziny urzędowania: : 7:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku.
   
Rozdział 7.     Opis sposobu przygotowania ofert. 

1.    Opakowanie i adresowanie oferty.
Ofertę wraz z załącznikami do niej należy złożyć w nieprzezroczystym opakowaniu zamkniętym w sposób zabezpieczający nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
Opakowanie wraz z ofertą ma posiadać następujące oznaczenia:

Nadawca:  Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego) – (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci).
Adresat:
Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Noniewicza 42A

OFERTA NA dostawę materiałów biurowych i papieru ksero na potrzeby realizacji Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Suwałkach

 Z dopiskiem:  NIE OTWIERAĆ PRZED  14.12.2017 godz. 09:30







   
2.    Informacje pozostałe:
1)    Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
2)    Ofertę należy złożyć na druku „Formularz ofertowy” – załącznik nr 1, bez nanoszenia jakichkolwiek zmian w treści druku,
3)    Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (przygotowaną według wymagań określonych w niniejszym OGŁOSZENIU). Złożenie przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty w postępowaniu lub na tą samą część lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie,
4)    Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejsze OGŁOSZENIA.
5)    Oferta musi być sporządzona:
a)    w formie pisemnej,
b)    w języku polskim, każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę,
c)    na maszynie, komputerze lub czytelnie inną trwałą techniką w sposób zapewniający jej czytelność.

3.    Złożona oferta powinna zawierać:
1)    Wypełniony i podpisany przez osobę (osoby) upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy Formularz ofertowy  na załączniku nr 1;
2)    Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu – Załącznik nr 2;
3)    Zaparafowany wzór umowy – Załącznik nr 3
4)    Pełnomocnictwo:
a)    Jeżeli podpisy w ofercie nie wynikają między innymi z odpisu lub wyciągu z właściwego rejestru albo centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wymagane jest załączenie dokumentu (pełnomocnictwa) uprawniającego do składania podpisów w imieniu Wykonawcy w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie,
b)    W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie,
c)    W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba posiadająca Pełnomocnictwo musi ono zawierać zakres upełnomocnienia.


Rozdział 8.    Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.   

1.    Ofertę należy złożyć w Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A.  w Suwałkach, ul. Noniewicza 42A, 16-400 Suwałki, w Sekretariacie, w terminie  do dnia 14.12.2017 r. do godziny 09:00.
2.    Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
3.    Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, w budynku Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A.  w Suwałkach, przy ulicy Noniewicza 42A, 16-400 Suwałki,   w dniu 14.12.2017 r. do godziny 09:30.
4.    Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
5.    Otwarcie ofert jest jawne.
6.    Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Osoby zainteresowane udziałem w jawnym otwarciu ofert proszone są o przybycie 5 minut przed wyznaczonym czasem (niezbędne jest posiadanie dowodu tożsamości, np. dowodu osobistego)


Rozdział 9.    Opis sposobu obliczania ceny. 

1.    Cenę za przedmiot zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik  do niniejszego Ogłoszenia. W formularzu ofertowym należy podać cenę ofertową w PLN wraz z właściwym podatkiem VAT (23%) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, cena ogółem brutto powinna wynikać z ceny ogółem netto powiększonej o należny podatek. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy.
2.    Podana w ofercie cena ofertowa brutto będzie uwzględniała wszystkie wymagania niniejszego Ogłoszenia oraz będzie obejmowała wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z należytą realizacją przedmiotu zamówienia. Cena może być tylko jedna;  nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty winny być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena za realizacje zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez zamawiającego przeliczeń itp. działań w celu jej określenia.
3.    W przypadku, gdy Wykonawca poda cenę oferty oraz należność brutto z dokładnością większą niż do drugiego miejsca po przecinku lub dokonał ich nieprawidłowego zaokrąglenia, to ten sposób wyliczenia ceny zostanie uznany za oczywistą omyłkę rachunkową. Zamawiający dokona przeliczenia podanych w ofercie cen do dwóch miejsc po przecink Cenę za przedmiot zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik  do niniejszego Ogłoszenia. W formularzu ofertowym należy podać cenę ofertową w PLN wraz z właściwym podatkiem VAT (23%) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, cena ogółem brutto powinna wynikać z ceny ogółem netto powiększonej o należny podatek. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy.
4.    Podana w ofercie cena ofertowa brutto będzie uwzględniała wszystkie wymagania niniejszego Ogłoszenia oraz będzie obejmowała wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z należytą realizacją przedmiotu zamówienia. Cena może być tylko jedna;  nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty winny być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena za realizacje zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez zamawiającego przeliczeń itp. działań w celu jej określenia.
przypadku, gdy ten sposób wyliczenia ceny zostanie uznany za

Rozdział 10.    Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1.    Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Kryteria oceny i ich waga:

a)    Oferowana cena, tj. całkowita cena brutto za całość zamówienia  – waga 60%, tj. 60 pkt.
Sposób obliczania wartości punktowej kryterium ceny:

KC   =  ( C min  :  C n  )   x   90 pkt.
Gdzie:
C min          – najniższa cena ogółem brutto spośród ofert
C n         – cena ogółem brutto ocenianej oferty
90    pkt.     – maksymalna liczba punktów w kryterium oceny ofert CENA

b)    Termin realizacji przedmiotu zamówienia (termin dostawy)   – waga 40%,  tj. 40 pkt.
Wymagany przez Zamawiającego maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia (termin dostawy):                      7 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
Zamawiający w kryteriach oceny ofert będzie oceniał skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia (terminu dostawy).


Termin realizacji przedmiotu zamówienia
(termin dostawy) – KD
    Punktacja
7  dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego     0  pkt.
5  dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego     20  pkt.
3  dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego     40  pkt.

Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu ofertowym termin realizacji przedmiotu zamówienia (termin dostawy).  W przypadku podania wartości pośrednich między granicznymi okresami (wskazanymi w tabeli powyżej), Zamawiający w celu oceny oferty będzie podane wartości pośrednie zaokrąglał w górę do wyższego okresu. Brak wskazania terminu realizacji przedmiotu zamówienia (terminu dostawy) w formularzu ofertowym przez Wykonawcę oznaczać będzie, że Wykonawca zaoferuje wartość maksymalną, tj. 7 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

2.    Przyjmuje się, że 1% = 1pkt., w ten sposób zostanie naliczona liczba punktów ww. kryteriach.
3.    Ocenę końcową Oferty stanowi suma punktów przyznanych za wszystkie kryteria wymienione wyżej:

K = KC + KD
Gdzie:
KC – kryterium cena
KD – kryterium dostawa
 
4.    Zamawiający udzieli zamówienia, Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ogłoszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny i wyboru ofert.
5.    W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert.

Rozdział 11.    Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1.    Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym OGŁOSZENIU  i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
2.    Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
- unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3.    Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
4.    O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym pismem lub telefonicznie.
5.    Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje niezbędne do wpisania do treści umowy, np. imiona i nazwiska uprawnionych osób, które będą reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu umowy, koordynacji, itp.

Rozdział 12.    Wzór umowy.    

1.    Projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w niej zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu.
Załącznik nr 3 – Umowa (wzór).

                    Suwałki, dnia 07.12.2017 r.
Zamawiający:
                    Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach
                    reprezentowana przez:           
 

Początek strony