Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 42A
tel. +48 87 566 61 06, +48 87 566 70 35, fax. +48 87 566 74 97
e-mail: arrares@ares.suwalki.pl

Szukaj

 

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu

w ramach ogłoszonego konkursu nr RPPD.07.02.01-IZ.00-20-003/17 do Działania 7.2 Rozwój usług społecznych Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

na lata 2014-2020

 

Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S. A. w Suwałkach w oparciu o art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 ogłasza otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 7.2 Rozwój usług społecznych Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

OPIS PROJEKTU:

 

Projekt, którego dotyczy konkurs, przewiduje realizację następujących typów projektu:

- typ projektu 1 - Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w społeczności lokalnej,

- typ projektu 3 - Wsparcie dla funkcjonowania mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego (treningowego lub wspieranego) przez tworzenie miejsc pobytu w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach chronionych lub wspomaganych dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Wsparcie oferowane w ramach projektu skierowane będzie do:

- osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym: osoby starsze, z niepełnosprawnością,

- otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla skutecznego wsparcia osób wykluczonych społecznie objętych wsparciem w ramach projektu)

- pracownicy i wolontariusze instytucji pomocy społecznej i integracji społecznej.

Planowany termin realizacji projektu przewiduje się na okres od 01.09.2018 r. do 31.12.2020 r.

 

 

 

I. CEL PARTNERSTWA:

 

Wspólne przygotowanie i realizacja projektu w ramach ogłoszonego konkursu nr RPPD.07.02.01-IZ.00-20-003/17 do Działania 7.2 Rozwój usług społecznych Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

 

II. ZAKRES ZADAŃ PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W PROJEKCIE PRZEZ PARTNERA:

1.       Opracowanie koncepcji działań merytorycznych projektu oraz przygotowanie wniosku

o dofinansowanie we współpracy z Wnioskodawcą,

2.       Realizacja działań merytorycznych z zakresu wspierania włączania społecznego oraz

walki z ubóstwem,

3.       Działania związane ze wsparciem:

-   rodzin z osobami z niepełnosprawnościami i/lub

- osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych i osób z niepełnosprawnościami

- pracowników i wolontariuszy instytucji pomocy społecznej i integracji społecznej

stanowiących grupę docelową projektu,

4.       Działania związane z rekrutacją uczestników projektu.

 

III. WYMAGANIA DLA PARTNERA:

1.       Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa,

2.       Udokumentowane doświadczenie w działalności związanej ze wsparciem usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami, funkcjonowaniem mieszkalnictwa chronionego i/lub wspomaganego (treningowego lub wspieranego),

3.       Posiadanie potencjału techniczno–organizacyjnego oraz kadrowego niezbędnego do realizacji projektu.

 

IV. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

1.       Dane zgłaszającego i osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu oraz osoby do kontaktów w sprawie współpracy,

2.       Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów/działań wspierających aktywizację społeczno-zawodową osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,

3.       Opis koncepcji udziału w Projekcie, a w szczególności propozycję realizacji działań określonych w ramach Projektu,

4.       Wykaz osób, spełniających kryteria określone w pkt III.3 niniejszego ogłoszenia, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia oraz czynności, jakie mogą wykonywać w projekcie,

5.       Dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera oraz potwierdzające

umocowanie osób działających w jego imieniu (w przypadku podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym wystarczy odpis aktualny z KRS wystawiony nie później niż 30 dni przed złożeniem oferty),

6.       Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz innych należności wymaganych odrębnymi przepisami,

7.       Oświadczenie o niezleganiu z opłacaniem podatków.

8.       Oświadczenia, iż podmiot nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;, art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

 

 

V. PRZY WYBORZE PARTNERA OCENIANE BĘDĄ:

1.       Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze oraz działań związanych ze wsparciem usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami, funkcjonowaniem mieszkalnictwa chronionego i/lub wspomaganego (treningowego lub wspieranego)

2.       Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa

3.       Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa

4.       Potencjał techniczno–organizacyjny oraz kadrowy niezbędny do realizacji projektu

5.       Opis koncepcji udziału w Projekcie, a w szczególności propozycja realizacji działań określonych w ramach Projektu

 

W każdym z powyższych kryteriów oferta może uzyskać od 0 do 5 punktów, czyli łącznie nie więcej niż 25 punktów.

 

 

 

VI. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

Do dnia 22 grudnia 2016 r. do godz. 9.00, przy czym decyduje data wpływu oferty do ARR ARES

S. A. w Suwałkach.

 

VII. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

 

Osobiście lub pocztą w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na Partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr RPPD.07.02.01-IZ.00-20-003/17 do Działania 7.2 Rozwój usług społecznych Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.”.

 

na adres:

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S. A. w Suwałkach

ul. Noniewicza 42 A, 16-400 Suwałki

 

W przypadku ofert  nie dostarczanych osobiście, o przyjęciu oferty do rozpatrzenia  decyduje data wpływu oferty do ARR ARES S. A. w Suwałkach.

Oferty, które wpłyną po terminie, zostaną zwrócone nadawcy bez otwarcia.

 

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę przy czym możliwa jest jej zmiana w drodze złożenia uzupełnienia bądź wycofanie oferty i złożenie nowej.

 

VIII. OGŁASZAJĄCY NABÓR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO:

 

1.       Wyboru partnera, którego oferta zostanie najlepiej oceniona.

2.       Odwołania naboru bez podania przyczyny.

3.       Dokonania niezbędnych zmian zakresu działania przewidzianego dla partnera Projektu.

4.       Negocjowania warunków i kosztów realizacji poszczególnych działań z wybranymi podmiotami spełniającymi kryteria dla partnera Projektu.

 

IX. LICZBA PARTNERÓW: przewiduje się wybór 1 partnera

 

X. INFORMACJE DODATKOWE:

1.       Informacja dotycząca wyboru partnerów zostanie opublikowana na stronie internetowej ARR ARES S. A. w Suwałkach.

2.       Wybór partnera poprzedzony będzie oceną ofert.

3.       Wszelkie wydatki związane z przygotowaniem podmiotu, jako partnera do realizacji projektu, partner ponosi samodzielnie.

4.       Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu (87) 566 20 55 lub osobiście w siedzibie ARR ARES S. A. w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Osiedle II 6A bądź drogą elektroniczną pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Suwałki, 01.12.2017 r.

Początek strony