Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 42A
tel. +48 87 566 61 06, +48 87 566 70 35, fax. +48 87 566 74 97
e-mail: arrares@ares.suwalki.pl

Szukaj

 

6-2017-ZO WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZGŁOSZONYCH W POSTĘPOWANIU ZAPYTAŃ I WĄTPLIWOŚCI

Dotyczy postępowania nr 6/2017/ZO na dostawę energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne na potrzeby Agencji Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach.


WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZGŁOSZONYCH W POSTĘPOWANIU
ZAPYTAŃ I WĄTPLIWOŚCI


Zamawiający przedstawia poniżej wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań                              i wątpliwości:


Pytanie 1
Prosimy o informację, czy Zamawiający zdaje sobie sprawę, iż, aby rozpoczęcie sprzedaży nastąpiło z dniem 01.01.2018r. umowa musi zostać podpisana najpóźniej 06.12.2017r.
Jest to związane z koniecznością przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy trwającej - zgodnie z dyspozycją art. 4j ust. 6 ustawy Prawo energetyczne - 21 dni oraz z czasem potrzebnym Wykonawcy na weryfikację i wprowadzenie danych koniecznych do dokonania zgłoszenia do OSD.
Odpowiedź na pytanie 1.
Tak, Zamawiający zdaje sobie sprawę, iż, aby rozpoczęcie sprzedaży nastąpiło z dniem 01.01.2018r. umowa musi zostać podpisana najpóźniej 06.12.2017r.

Pytanie 2
Załącznik nr 1 do umowy sprzedaży
Czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?
Odpowiedź na pytanie 2.
Wykonawca może dołączyć do oferty własny wzór Pełnomocnictwa.

Pytanie 3
Załącznik nr 6 - wzór umowy, § 4ust.1 pkt. 2
Wykonawca informuje, że wszystkie dane dotyczące zużycia energii przez poszczególne jednostki znajdować się będą na fakturach wystawianych przez Wykonawcę, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Sporządzanie dodatkowych zestawień, o których mowa w przedmiotowym zapisie, wiąże się z wykonaniem dodatkowych czynności na zlecenie Zamawiającego i powinno zostać osobno wycenione. Przepisy prawa energetycznego jasno określają natomiast składniki ceny energii elektrycznej. Wobec powyższego wnosimy o usunięcie przedmiotowego zapisu w całości.
Odpowiedź na pytanie 3.
Zamawiający informuje, iż w Załączniku Nr 6 -  wzór umowy w § 4 ust.1 pkt. 2 nie widnieje zapis dotyczący sporządzania dodatkowych zestawień. Zamawiający nie będzie wymagał sporządzania dodatkowych zestawień.

Pytanie 4
Załącznik nr 6 - wzór umowy, § 6 ust.2
Z uwagi na nadrzędny charakter przepisów podatkowych i przepisów prawa, Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu umożliwiającego automatyczną zmianę cen, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy. Prosimy o dodanie do przedmiotowego zapisu zdania o treści: „Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy o czym Zamawiający zostanie poinformowany pisemnie”.


Odpowiedź na pytanie 4.
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w § 6 ust.2 umowy (stanowiącej załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego) zdania o treści: „Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy o czym Zamawiający zostanie poinformowany pisemnie”.

Pytanie 5
Załącznik nr 6 - wzór umowy, § 7 ust.12
Informujemy, że zgodnie z art. 488 Kodeksu cywilnego, dotyczącego obowiązku spełnienia świadczeń wzajemnych oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie profesjonalnym, złożenie reklamacji nie zwalnia Odbiorcy od obowiązku terminowej zapłaty należności.
W związku z powyższym prosimy o zmodyfikowanie zapisu do treści: „w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat złoży pisemną reklamację dołączając kopię spornej faktury”
 oraz usunięcie zapisu :”po terminie rozpatrzenia reklamacji. Uchybienie terminu wskazanego w fakturze nie powoduje w takim przypadku powstania zobowiązania z tytułu odsetek za opóźnienie”
Odpowiedź na pytanie 5.
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 7 ust.12 umowy (stanowiącej załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego) w sposób zaproponowany  powyżej, tj.:
zmodyfikowanie zapisu do treści: „w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat złoży pisemną reklamację dołączając kopię spornej faktury”
oraz usunięcie zapisu :”po terminie rozpatrzenia reklamacji. Uchybienie terminu wskazanego w fakturze nie powoduje w takim przypadku powstania zobowiązania z tytułu odsetek za opóźnienie”.

Pytanie 6
Załącznik nr 6 - wzór umowy, § 9 ust.1e
Zmiana grup taryfowych i zmiana mocy umownej dla poszczególnych PPE następuje poprzez dokonanie stosownych zmian w umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej i nie dotyczy dostawy energii elektrycznej na podstawie umowy sprzedaży energii elektrycznej. Wszelkie zmiany w umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dokonywane są przez strony tej umowy a więc Zamawiającego i OSD. Wykonawca po otrzymaniu informacji od Zamawiającego o dokonaniu zmiany grupy taryfowej dla danego PPE sporządza aneks do umowy sprzedaży i dokonuje stosownej zmiany w swoim systemie bilingowym. Zwracamy się tym samym z wnioskiem o zmianę zapisu do treści: ”zmiany grup taryfowych, po wcześniejszym dokonaniu powyższych zmian u Operatora Systemu Dystrybucyjnego przez Zamawiającego”
Odpowiedź na pytanie 6.
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 9 ust.1e umowy (stanowiącej załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego) w następujący sposób: ”zmiany grup taryfowych, po wcześniejszym dokonaniu powyższych zmian u Operatora Systemu Dystrybucyjnego przez Zamawiającego”.

Pytanie 7
Załącznik nr 6 -  wzór umowy, §7 ust.1., Zapytania ofertowe Rozdział 12 pkt 2e)
Zamawiający określił dzień zapłaty faktur VAT jako datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Informujemy, że zgodnie z art. 454 § 1 Kodeksu Cywilnego, dotyczącego miejsca spełnienia świadczenia pieniężnego, a także zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie gospodarczym, za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o  zmianę treści zapisu w sposób następujący: „Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.
Odpowiedź na pytanie 7.
Zamawiający informuje, iż w dokumentacji niniejszego postępowania nie ma zapisu, iż „dniem zapłaty faktur VAT  jest dzień  obciążenia rachunku Zamawiającego”.
Zamawiający określił, iż  „Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy”, mówi o tym § 7 pkt. 6  umowy (wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do zapytania ofertowego).

Pytanie 8
Zapytanie ofertowe Rozdział 7 ust. 3  ust. 7), Załącznik nr 5
Informujemy, iż Wykonawca składając ofertę nie ma wiedzy dotyczącej innych oferentów przystępujących do zapytania ofertowego. W związku z powyższym prosimy o wykreślenie w załączniku nr 5 zdania : „w załączeniu przekładamy dowody potwierdzające, że powiązania z innymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu udzielenie zamówienia”
Odpowiedź na pytanie 8.
W przypadku gdy Wykonawca składając ofertę nie ma wiedzy dotyczącej innych oferentów przystępujących do zapytania ofertowego,  Zamawiający wyraża zgodę wykreślenie w załączniku nr 5 zdania : „w załączeniu przekładamy dowody potwierdzające, że powiązania z innymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu udzielenie zamówienia”.
Powyższe zostanie wyjaśnione na etapie badania i oceny ofert.


Zamawiający w załączeniu przedkłada wzór umowy po zmianach określonych powyżej.
 
 

Attachments:
Download this file (1  zalacznik nr 6   umowa 2.pdf)1 zalacznik nr 6 umowa 2.pdf[ ]483 kB
Początek strony