Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 42A
tel. +48 87 566 61 06, +48 87 566 70 35, fax. +48 87 566 74 97
e-mail: arrares@ares.suwalki.pl

Szukaj

 

6-2017-ZO OGŁOSZENIE NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

6/2017/ZO

OGŁOSZENIE
w postępowaniu o szacunkowej wartości zamówienia wyrażonej w złotych nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach zaprasza do składania ofert  na realizację poniższego zamówienia publicznego:
na dostawę energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne
na potrzeby Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach.

Rozdział 1.    Opis przedmiotu zamówienia. 

1.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne na potrzeby Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach o łącznym wolumie 399.000 kWh                  (+/- 10%)  rocznie,   w okresie dostaw od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
Punkty poboru:
Budynek Domu Handlowego „ARKADIA” – zlokalizowany przy ulicy Noniewicza 42A w Suwałkach
Suwalsko – Mazurska Szkoła Biznesu i Zarządzania – zlokalizowana przy ulicy Osiedle II blok 6A w Suwałkach 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2
2.    Wykonawca, w oparciu o udzielone Pełnomocnictwo, zobowiązany będzie do zgłoszenia, w imieniu własnym i Zamawiającego, umowy sprzedaży energii elektrycznej właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego, tj. PGE Dystrybucja S.A, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 1 do umowy, lub wg wzoru przedłożonego przez Wykonawcę.
3.    Usługi dystrybucji będą świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, zwanym dalej OSD.
4.    Umowy o świadczenie usług dystrybucji są zawarte i obejmują okres realizacji niniejszego zamówienia.
5.    Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi określonych obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego, Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia bonifikat w wysokości określonych Prawem energetycznym oraz zgodnie   z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy.
6.    Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy. Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy, tj.
a) danych dla każdego punktu poboru:
- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa ;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- numer ewidencyjny PPE;
b) dokumentów
- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy;
- dokument nadania numeru NIP;
- dokument nadania numeru REGON;
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.
W przypadku gdy powyższe dane okażą się niewystarczające w celu dokonania zmiany sprzedawcy,  Zamawiający po podpisaniu z Wykonawcą umowy na dostawę energii elektrycznej, udzieli Wykonawcy wszelkich niezbędnych informacji w celu dokonania powyższej zmiany.
7.    Zamawiający nie posiada koncesji na wytwarzanie, obrót, przesyłanie lub dystrybucję energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa URE
8.    Zamówiona energia elektryczna zostanie w całości przeznaczona na potrzeby własne Zamawiającego. Zamawiający nie prowadzi działalności koncesjonowanej.
9.    Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail.


10.    Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień

Kod CPV            Opis
09300000-2            energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
09310000-5            elektryczność

Rozdział 2.    Tryb udzielenia zamówienia publicznego.

Zamówienie publiczne o o szacunkowej wartości zamówienia wyrażonej w złotych nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro, udziela się zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 r. poz. 907 z poźn. zm.).

Rozdział 3.    Termin wykonania zamówienia. 

Zamówienie będzie realizowane: od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

Rozdział 4.    Wymagania wobec oferentów. Warunki udziału w postępowaniu. Podstawy wykluczenia. 

1.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu                      i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału                              w postępowaniu,:
1)    Warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,                    o ile wynika to z odrębnych przepisów
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca:
posiada ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 220, z późn. zm.).
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
2)    Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
3)    Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
3.    Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu                        na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 Ustawy PZP:
12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.89)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i 1171 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1051),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki                  w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;
15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną                     o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu                  o udzielenie zamówienia;
18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik,
a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy                               o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału                                  w postępowaniu;
20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać                         za pomocą stosownych środków dowodowych;
21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych                   za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 724 i 933);
22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4.    Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, gdy Wykonawca oświadczy, że nie ma podstaw do wykluczenia go z postępowania i stan ten będzie wynikał z dołączonych dokumentów w przypadku wezwania do ich przedstawienia.

Rozdział 5.    Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

1.    W celu oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć do Zamawiającego:
a.    ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 220, z późn. zm.).
2.    W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć do Zamawiającego:
a.    Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia.
b.    Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

3.    Pozostałe wymagane dokumenty:
1)    Oferta;
2)    Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu:                 załącznik nr 3 i Załącznik nr 4. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca: nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;
3)    Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu oraz do podpisania umowy (o ile nie wynika to z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu                     z właściwego rejestru lub informacji z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione.

4.    Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Rozdział 6.    Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 

1.    W niniejszym postępowaniu:
1)    komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego                           za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615);
2)    jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz informacje                          za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
2.    Zamawiający zastrzega sobie, że wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje - po otwarciu ofert będą mogły być przekazywane faksem lub droga elektroniczną z możliwością żądania niezwłocznego potwierdzenia ich otrzymania.      
Zaleca się aby Wykonawca w ofercie podał numer faksu lub adres e-mail.      
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo przesłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
3.    Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści OGŁOSZENIA. Zamawiający udzieli wyjaśnień.
4.    Do porozumiewania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:
- w zakresie procedury upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
Renata Marcówka,  tel./fax (87)5666106,   email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   
Elżbieta Manalis,  tel./fax (87)5666106,   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- w zakresie merytorycznym upoważnionym do kontaktu z Wykonawcami jest:
Piotr Wiszniewski ,  tel. 500 292 491
ARR „ARES” S.A. w Suwałkach ul. Noniewicza 42A  16-400 Suwałki
Godziny urzędowania: : 7:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku.
   
Rozdział 7.     Opis sposobu przygotowania ofert. 

1.    Opakowanie i adresowanie oferty.
Ofertę wraz z załącznikami do niej należy złożyć w nieprzezroczystym opakowaniu zamkniętym w sposób zabezpieczający nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
Opakowanie wraz z ofertą ma posiadać następujące oznaczenia:

Nadawca:  Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego) – (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci).
Adresat:
Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Noniewicza 42A

OFERTA NA dostawę energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne na potrzeby Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach

 Z dopiskiem:  NIE OTWIERAĆ PRZED  05.12.2017 godz. 11:00
   
2.    Informacje pozostałe:
1)    Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
2)    Ofertę należy złożyć na druku „Formularz ofertowy” – załącznik nr 1, bez nanoszenia jakichkolwiek zmian w treści druku,
3)    Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (przygotowaną według wymagań określonych w niniejszym OGŁOSZENIU). Złożenie przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty w postępowaniu lub na tą samą część lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie,
4)    Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejsze OGŁOSZENIA.
5)    Oferta musi być sporządzona:
a)    w formie pisemnej,
b)    w języku polskim, każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę,
c)    na maszynie, komputerze lub czytelnie inną trwałą techniką w sposób zapewniający jej czytelność.
3.    Złożona oferta powinna zawierać:
1)    Wypełniony i podpisany przez osobę (osoby) upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy Formularz ofertowy  na załączniku nr 1;
2)    Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3;
3)    Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu – Załącznik nr 4;
4)    Pełnomocnictwo:
a)    Jeżeli podpisy w ofercie nie wynikają między innymi z odpisu lub wyciągu z właściwego rejestru albo centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wymagane jest załączenie dokumentu (pełnomocnictwa) uprawniającego do składania podpisów w imieniu Wykonawcy w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie,
b)    W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie,
c)    W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba posiadająca Pełnomocnictwo musi ono zawierać zakres upełnomocnienia.
5)    Ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 220, z późn. zm.).
6)    Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
7)    Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.


Rozdział 8.    Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.   

1.    Ofertę należy złożyć w Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A.  w Suwałkach, ul. Noniewicza 42A, 16-400 Suwałki, w Sekretariacie, w terminie  do dnia 05.12.2017 r. do godziny 11:00.
2.    Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
3.    Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, w budynku Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A.  w Suwałkach, przy ulicy Noniewicza 42A, 16-400 Suwałki,   w dniu 05.12.2017 r. do godziny 11:30.
4.    Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
5.    Otwarcie ofert jest jawne.
6.    Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Osoby zainteresowane udziałem w jawnym otwarciu ofert proszone są o przybycie 5 minut przed wyznaczonym czasem (niezbędne jest posiadanie dowodu tożsamości, np. dowodu osobistego)


Rozdział 9.    Opis sposobu obliczania ceny. 

1.    Cenę za przedmiot zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym.
2.    Podstawą do kalkulacji ceny ofertowej jest Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 2.
3.    Każdy wykonawca dokona wyceny własnej dostawy uwzględniając informacje zawarte w OGŁOSZENIU                      oraz w oparciu o:
- posiadaną wiedzę
- załączony szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 2.
4.    Cenę brutto oferty należy obliczyć jako iloczyn cen jednostkowych netto zaoferowanych przez wykonawcę oraz szacowanego zużycia energii (KWh) zawartego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (stanowiący załącznik nr 2), powiększony o należny podatek VAT.
5.    Wartości zawarte w formularzu ofertowym, o którym mowa powyżej, muszą być wyrażone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6.    Ceny jednostkowe  (tj. Ceny netto za 1 kWh)  zawarte w formularzu ofertowym, o którym mowa powyżej, muszą być wyrażone w złotych polskich z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
7.    Podatek VAT należy naliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2001 r. o podatku od towarów i usług                 (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Wykonawca oblicza wartość brutto według stawki VAT obowiązującej w dniu składania oferty.
8.    Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
9.    Cena może być tylko jedna;  nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty winny być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena za realizacje zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez zamawiającego przeliczeń itp. działań w celu jej określenia.
10.    W przypadku, gdy Wykonawca poda cenę oferty brutto z dokładnością większą niż do drugiego miejsca po przecinku lub dokonał ich nieprawidłowego zaokrąglenia, to ten sposób wyliczenia ceny zostanie uznany za oczywistą omyłkę rachunkową. Zamawiający dokona przeliczenia podanych w ofercie cen do dwóch miejsc po przecinku, stosując następującą zasadę: podane w ofercie kwoty zostaną zaokrąglone do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza zostaną pominięte, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zostaną zaokrąglone do 1 grosza.
11.    Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe w ofercie i uwzględni konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.
12.    Rozliczenia między Zamawiającym, a wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (złoty polski). Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
13.    Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.


Rozdział 10.    Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1.    Kryteria oceny ofert:    
Cena brutto (KC) 90%    +   Termin płatności faktury (KT) 10%

2.    Maksymalnie oferta może otrzymać 100 pkt. stanowiących sumę punktów uzyskanych w ramach kryterium: Cena brutto (KC) oraz kryterium: Termin płatności faktury (KT).

3.    Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższym kryterium:

Cena brutto (KC)  –  90 %,  tj. 90 punktów

Punktacja badanej oferty        Najniższa oferowana cena spośród złożonych ofert        maksymalna liczba
wg kryterium cena  (KC)    =             Cena oferty badanej           x 90    punktów wg
                                                kryterium cena

Termin płatności faktury (KT)  –  10%,  tj. 10 punktów
Termin płatności faktury    Punktacja
30 dni    10
21 dni    5

Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu ofertowym termin płatności faktury.
Termin płatności faktury może wynosić maksymalnie 30 dni i minimum 21 dni.
W przypadku zaoferowania terminu płatności faktury dłuższego niż 30 dni, lub krótszego niż 21 dni,  lub braku podania terminu płatności faktury, Zamawiający odrzuci ofertę.

4.    Przyjmuje się, że 1% = 1pkt., w ten sposób zostanie naliczona liczba punktów w/w kryteriach.
5.    Zamawiający udzieli zamówienia, Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert, tj. która otrzyma największą ilość punktów przy zastosowaniu wzoru:

KC  +  KT
6.    Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i kryterium terminu płatności faktury, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
7.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Rozdział 11.    Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1.    Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym OGŁOSZENIU  i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
2.    Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
- unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3.    Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
4.    O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym pismem lub telefonicznie.
5.    Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje niezbędne do wpisania do treści umowy, np. imiona i nazwiska uprawnionych osób, które będą reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu umowy, koordynacji, itp.

Rozdział 12.    Wzór umowy.    

1.    Projekt umowy stanowiący załącznik o nr 6 jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w niej zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.
2.    Zamawiający dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian w treści umowy, w zakresie:
a)    zmiany ceny jednostkowej energii elektrycznej netto za 1 kWh wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym, o kwotę wynikającą ze zmiany tej stawki;
b)    zmiany ilości punktów poboru energii wskazanych w Załączniku nr 2 do umowy, przy czym zmiana ilości punktów poboru energii elektrycznej wynikać może np. z likwidacji punktu poboru, podwójnego fakturowania w szczególności w przypadku świadczenia usługi sprzedaży energii elektrycznej na danym punkcie poboru energii przez innego Sprzedawcę, budowy nowych punktów poboru, zmiany stanu prawnego punktu poboru, zmiany w zakresie odbiorcy/płatnika w szczególności przeniesienia praw i obowiązków związanych z obiektem przy którym znajduje się dane punkty poboru energii, zaistnienia przeszkód prawnych i formalnych uniemożliwiających przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy lub włączenia punktu poboru przez Zamawiającego;
c)    zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikającej: ze zmiany ceny jednostkowej za 1 kWh brutto wynikającej z ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmiany opodatkowania energii podatkiem akcyzowym;
d)    zmiany terminu rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej do poszczególnych punktów poboru, jeżeli zmiana ta wynika z okoliczności niezależnych od Stron, w szczególności z przedłużającej się procedury zmiany sprzedawcy, przedłużającego się procesu rozwiązania dotychczasowych umów kompleksowych/sprzedaży;
e)    zmiany wielkości mocy umownych i grup taryfowych (w przypadku gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat zgodnie z taryfą OSD Zamawiający zobowiązany będzie do ich uiszczenia);
f)    regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;
g)    zmiany nr konta, na które Zamawiający winien przelewać wynagrodzenie Wykonawcy;
h)    oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy.
3.    Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w umowie dotyczących wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług,
4.    Inicjatorem dokonania istotnych zmian w umowie jest Zamawiający za wyjątkiem zmian wskazanych w pkt. 2 lit a oraz w pkt. 3 lit. a – które to zmiany wchodzą automatycznie z dniem wejścia w życie zmienionych przepisów.
5.    Zmiany postanowień umownych zakwalifikowane przez strony jako nieistotne, mogą być wprowadzone do umowy w każdym czasie.
6.    Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w pkt. 2 lit. a, wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych koszów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w pkt. 2 lit. b i c.
7.    Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu jej stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany, za wyjątkiem zmian wskazanych w pkt. 2 lit a) oraz w pkt. 3 lit a) – które to zmiany następują automatycznie z dniem wejścia w życie zmienionych przepisów.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu.
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.                 o ochronie konkurencji i konsumentów.
Załącznik nr 6 – Umowa (wzór).                    Suwałki, dnia 29.11.2017 r.
Zamawiający:
                    Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach
               


 

Początek strony