Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 42A
tel. +48 87 566 61 06, +48 87 566 70 35, fax. +48 87 566 74 97
e-mail: arrares@ares.suwalki.pl

Szukaj

 

Jesteś tutaj: SzkołyKursy i szkoleniaKursy dla nauczycieli

Kursy dla nauczycieli

                                                              KURSY DLA NAUCZYCIELI

Lp.

Temat

Ilość godzin

1.      

 Aktywizujące metody nauczania

50

2.      

 Diagnoza przedszkolna

50

3.      

 Technologie TIK (ICT) w pracy nauczyciela

50

4.      

Asertywność w życiu zawodowym

50

5.      

Bezpieczeństwo w pracy z komputerem i przeglądarką internetową

50

6.      

Bezpieczeństwo w szkole

50

7.      

Cyberprzemoc – wyzwaniem dla pedagoga

50

8.      

Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej  dotyczących pracy z dzieckiem z autyzmem i z zespołem Aspargera

50

9.      

Ewaluacja wewnętrzna w szkole

50

10.  

Excel średniozaawansowany

50

11.  

Excel zaawansowany

50

12.  

Grafika komputerowa – Adobe Photoshop

50

13.  

Grafika komputerowa – CorelDraw

50

14.  

Grafika komputerowa – GIMP

50

15.  

Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

50

16.  

Jak pracować z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych?

50

17.  

Komunikacja w szkole

50

18.  

Konstruowanie IPET dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym

50

19.  

Kurs nauki programowania dla nauczycieli klas 1-3

50

20.  

Media społecznościowe w edukacji

50

21.  

Mediacja jako alternatywny sposób rozwiązywania konfliktów interpersonalnych w szkole/placówce

50

22.  

Moodle w szkole (propozycja dla placówek, które mają Moodle)

50

23.  

Narzędzia elektroniczne: przetwarzanie tekstów i arkusze kalkulacyjne

50

24.  

Nieprzystosowanie społeczne – praca z uczniem nieprzystosowanym społecznie

50

25.  

O rozwoju psychoseksualnym – jak przygotować dobrą godzinę wychowawczą

50

26.  

Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

50

27.  

Patologie społeczne w świecie realnym i wirtualnym

50

28.  

Platforma e-learningowa Moodle w pracy nauczyciela

50

29.  

Poczucie alienacji (wyobcowanie, mobbing, fobie szkolne, fala, przemoc fizyczna, przemoc psychiczna) w grupie rówieśniczej

50

30.  

Praca metodą projektów – wdrażanie niestandardowych rozwiązań w nauczaniu

50

31.  

Praca w „chmurze”

50

32.  

Praca z uczniem autystycznym w szkole masowej

50

33.  

Praca z uczniem młodszym –muzyka w szkole  według systemu Carla  Orffa

50

34.  

Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji włączającej

50

35.  

Prezentacja multimedia jako pomoc dydaktyczna każdego nauczyciela

50

36.  

Prezentacje multimedialne - Power Point podstawowy

50

37.  

Prezentacje multimedialne - Power Point średniozaawansowany

50

38.  

Procedura Niebieskich Kart w szkole – nowe zadania nauczycieli i wychowawców

50

39.  

Programy profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole

50

40.  

Projektowanie stron internetowych

50

41.  

Socjoterapia – skuteczna pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży

50

42.  

Sprawcy, ofiary i świadkowie szkolnej przemocy - podstawy pracy wychowawczej z klasą

50

43.  

Szkolne projekty z wykorzystaniem metody Webquest (w tym  e-learning

50

44.  

Szkoła na Facebooku

50

45.  

Tablica interaktywna jako narzędzie ICT

50

46.  

Technologie TIK (ICT) w kształceniu specjalnym

50

47.  

Tworzenie programu pracy z uczniem posiadającym opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o dostosowaniu wymagań do posiadanych dysfunkcji rozwojowych (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, zaburzenia percepcyjno-motoryczne)

50

48.  

Uczyć i zrozumieć dziecko z ADHD

50

49.  

Uzależnienia od mediów cyfrowych

50

50.  

Warsztat pracy wychowawcy – ćwiczenia, gry, zabawy w pracy z grupą

50

51.  

Word podstawowy

50

52.  

Word średniozaawansowany

50

53.  

Zabawy muzyczno-ruchowe w edukacji małego  dziecka

50

54.  

Zagrożenia dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni

50

55.  

Zarządzanie platformą e-learningową Moodle przez administratora jednostki

50

56.  

Zastosowanie ICT w dydaktyce i wychowaniu

50

57.  

Zastosowanie technik coachingowych w pracy dydaktyczno-wychowawczej

50

 

 

Początek strony