Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 42A
tel. +48 87 566 61 06, +48 87 566 70 35, fax. +48 87 566 74 97
e-mail: arrares@ares.suwalki.pl

Szukaj

 

OFERTA PRACY - Referent ds. obslugi sekretariatu

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach

poszukuje  kandydata / kandydatkę  na stanowisko

Referent ds. obsługi sekretariatu

                          

  1. Wymagania podstawowe:

1/  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

2/ niekaralność za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,

3/ wykształcenie minimum średnie,

4/dobra znajomość obsługi komputera (MsOffice) i urządzeń biurowych,

5/ dyspozycyjność do pracy w godzinach 7.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku,

6/ komunikatywność, samodzielność oraz bardzo dobra organizacja pracy,

7/ staranność i terminowość w wykonywaniu obowiązków.

 

  1. Wymagania dodatkowe:

Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

 

  1. Główne obowiązki:

1/  zapewnienie sprawnego funkcjonowania sekretariatu, w tym:

- obsługa interesantów, udzielanie informacji,

- kierowanie ruchem telefonicznym,

- ewidencja i dystrybucja korespondencji Spółki, prowadzenie rejestrów korespondencji,

- prowadzenie rejestru wyjazdów służbowych, wystawianie poleceń wyjazdów służbowych,

- redagowanie pism zleconych przez bezpośredniego przełożonego, bądź Zarząd Spółki,

- prowadzenie kalendarza spotkań Zarządu Spółki,

2/  raportowanie, sporządzanie zestawień, sprawozdań z zadań zleconych,

3/ bieżąca obsługa administracyjna i zaopatrzeniowa biura, w tym: dokonywanie zakupów w zgodnie z obowiązującym w Spółce  Regulaminem w sprawie sposobu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, w tym również: przygotowywanie szczegółowych opisów przedmiotu zamówienia, szacowanie wartości zamówienia,

4/ nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów.

 

  1. Miejsce pracy:   Suwałki.

 

  1. Wymagane dokumenty:

1/ życiorys (CV),

2/ list motywacyjny,

3/ kopie dokumentów poświadczające wykształcenie,

4/ kopie dokumentów poświadczające staż pracy,

5/ oświadczenie o posiadaniu  pełnej zdolności do czynności prawnych,

6/ oświadczenie o niekaralności,

7/ oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z procesem rekrutacji i selekcji realizowanych przez Agencję Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach,  zgodnie  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.),

8/ inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, ukończonych kursach.

 

  1. Oferujemy:

1/ zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy,

2/ możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie dokumentów, o których mowa w pkt. V, na adres:

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. W Suwałkach,

ul. Noniewicza 42, 16-400 Suwałki, Sekretariat Spółki

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Aplikacja na stanowisko Referent ds. obsługi sekretariatu”.

Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub w odpisach poświadczonych przez kandydata / kandydatkę za zgodność z oryginałem. 

 

Osoba do kontaktu: Renata Marcówka, tel.: (87) 566 61 06

Aplikacje należy dostarczyć do dnia 7 czerwca 2017 roku.

 

Kolejnym etapem rekrutacji będzie rozmowa kwalifikacyjna.

 

Początek strony