Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 42A
tel. +48 87 566 61 06, +48 87 566 70 35, fax. +48 87 566 74 97
e-mail: arrares@ares.suwalki.pl

Szukaj

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie kursu „Kancelaryjny”

Suwałki dnia, 18.04.2017r.

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej    

 na przeprowadzenie kursu „Kancelaryjny ”

     

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Suwałkach w związku z realizacją projektu „Skrzydła” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020Priorytetu VII Poprawa spójności społecznej Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji

 

zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie kursu „Kancelaryjnego”

1.      Opis przedmiotu zamówienia

Przeprowadzenie kursu „Kancelaryjnego” 60 godzin. Miejsce odbycia kursu: Sejny. Wykładowca zabezpiecza salę wykładową w miejscowości: Sejny

Termin realizacji zamówienia od 25.04.2017r do 29.05.2017r. Zleceniodawca nie zapewnia zwrotu kosztów dojazdów.

Wymagania konieczne do realizacji zamówienia:

a)          wykształcenie wyższe zgodne z przedmiotem zamówienia

b)         posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

c)          wykładowca zabezpiecza i opłaca salę wykładową w miejscowości:  Sejny

W przypadku nie spełniania wymienionych wyżej kryteriów oferta zostanie odrzucona.

Wymagania fakultatywne:

 prawo jazdy kat. B

2.      Oferta dotycząca przeprowadzenia kursu „Kancelaryjnego” powinna zawierać:

     a)      CV  z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.)”

b)       Udokumentowane doświadczenie zawodowe

c)      Kopie innych dokumentów wg uznania kandydata,

      d)       Oświadczenia o spełnianiu pozostałych wymagań określonych w ofercie.

      e)       Formularz ofertowy z przedstawioną ofertą cenową, wyrażoną w kwocie brutto (w przypadku zlecenia realizacji zamówienia podana kwota zostanie pomniejszona o potrącenia wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i zapisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych)

    Nie dostarczenie wymaganych dokumentów skutkować będzie dyskwalifikacją  oferty.

3.       Sposób, termin i miejsce złożenia dokumentów:

Komplet dokumentów należy złożyć w zaklejonej kopercie zatytułowanej: Oferta  na przeprowadzenie kursu „Kancelaryjnego”, z dopiskiem:  „nie otwierać do 25.04.2017r. do godz. 9.00”.

Ofertę na załączonym wzorze  wraz z innymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 25.04.2017r.,  do godz. 9.00. w Biurze projektu, ul. Osiedle II 6A, 16-400 Suwałki

Otwarcie ofert nastąpi w Biurze projektu „Skrzydła”,  ul. Osiedle II 6A, Suwałki.  dnia 25.04.2017r. o godz. 9.15.

4.       Kryteria oceny ofert:

a/ łączna cena ofertowa brutto 60%  

b/ doświadczenie zgodne z przedmiotem zamówienia 40%

      Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryterium:

     Łączna cena ofertowa brutto  –  60 %,  tj. 60 punktów

 

                             najniższa zaoferowana łączna cena ofertowa brutto

KC  =      łączna cena ofertowa brutto badanej oferty           x 60 (maksymalna liczba punktów w ocenianej pozycji)

      

 doświadczenie zgodne z przedmiotem zamówienia –  40%,  tj. 40 punków

 

doświadczenie zgodne z przedmiotem zamówienia

Punktacja

Powyżej 6  kursów

40

4-5 kursów

30

        2 -3 kursy

                10

0-1 kurs

0

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy 

 

Przyjmuje się, że 1% = 1pkt., w ten sposób zostanie naliczona liczba punktów w/w kryteriach. Zamawiający udzieli zamówienia, Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny i wyboru ofert.  Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

5. Wszelkich informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela  Bogusława Pigiel, Aneta Niewulis, tel./fax (87) 566 20 55,  email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt.

 

Attachments:
Download this file (formularz-ofertowy-kurs-kancelaryjny.pdf)Formularz[ ]978 kB
Download this file (ogloszenie-na-kurs-kancelaryjny.pdf)Treść ogłoszenia[ ]1297 kB
Początek strony