Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 42A
tel. +48 87 566 61 06, +48 87 566 70 35, fax. +48 87 566 74 97
e-mail: arrares@ares.suwalki.pl

Szukaj

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie kursu „Kasa fiskalna z obsługą klienta”

Suwałki dnia, 12.04.2017r.

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej    

 na przeprowadzenie kursu „Kasa fiskalna z obsługą klienta ”

     

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Suwałkach w związku z realizacją projektu „Skrzydła” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020Priorytetu VII Poprawa spójności społecznej Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji

 

zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie kursu „Kasa fiskalna z obsługą klienta”

1.      Opis przedmiotu zamówienia

Przeprowadzenie kursu „Kasa fiskalna z obsługą klienta” 24 godziny (2 grupy x 12 godzin). Miejsce odbycia kursu: Mońki i Augustów. Wykładowca zabezpiecza salę wykładową
w miejscowościach: Mońki i Augustów oraz kasy fiskalne dla każdego uczestnika kursu.

Termin realizacji zamówienia od 20.04.2017r do 15.05.2017r. Zleceniodawca nie zapewnia zwrotu kosztów dojazdów.

Wymagania konieczne do realizacji zamówienia:

a)          doświadczenie zgodne z przedmiotem zamówienia

b)      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

W przypadku nie spełniania wymienionych wyżej kryteriów oferta zostanie odrzucona.

Wymagania fakultatywne:

 prawo jazdy kat. B

2.      Oferta dotycząca przeprowadzenia kursu „Kasa fiskalna z obsługą klienta” powinna zawierać:

     a)      CV  z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.)”

b)       Udokumentowane doświadczenie zawodowe

c)      Kopie innych dokumentów wg uznania kandydata,

      d)       Oświadczenia o spełnianiu pozostałych wymagań określonych w ofercie.

      e)       Formularz ofertowy z przedstawioną ofertą cenową, wyrażoną w kwocie brutto (w przypadku zlecenia realizacji zamówienia podana kwota zostanie pomniejszona o potrącenia wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i zapisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych)

    Nie dostarczenie wymaganych dokumentów skutkować będzie dyskwalifikacją  oferty.

3.       Sposób, termin i miejsce złożenia dokumentów:

Komplet dokumentów należy złożyć w zaklejonej kopercie zatytułowanej: Oferta  na przeprowadzenie kursu „Kasa fiskalna z obsługą klienta”, z dopiskiem:  „nie otwierać do 19.04.2017r. do godz. 9.00”.

Ofertę na załączonym wzorze  wraz z innymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 19.04.2017r.,  do godz. 9.00. w Biurze projektu, ul. Osiedle II 6A, 16-400 Suwałki

Otwarcie ofert nastąpi w Biurze projektu „Skrzydła”,  ul. Osiedle II 6A, Suwałki.  dnia 19.04.2017r. o godz. 9.15.

4.       Kryteria oceny ofert:

a/ łączna cena ofertowa brutto 60%  

b/ doświadczenie zgodne z przedmiotem zamówienia 40%

      Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryterium:

     Łączna cena ofertowa brutto  –  60 %,  tj. 60 punktów

 

                             najniższa zaoferowana łączna cena ofertowa brutto

KC  =      łączna cena ofertowa brutto badanej oferty           x 60 (maksymalna liczba punktów w ocenianej pozycji)

      

 doświadczenie zgodne z przedmiotem zamówienia –  40%,  tj. 40 punków

 

doświadczenie zgodne z przedmiotem zamówienia

Punktacja

Powyżej 6  kursów

40

4-5 kursów

30

        2 -3 kursy

                10

0-1 kurs

0

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy 

 

Przyjmuje się, że 1% = 1pkt., w ten sposób zostanie naliczona liczba punktów w/w kryteriach. Zamawiający udzieli zamówienia, Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny i wyboru ofert.  Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

5. Wszelkich informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela  Bogusława Pigiel, Aneta Niewulis, tel./fax (87) 566 20 55,  email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt.

 

Attachments:
Download this file (formularz-ofertowy-kasa-fiskalna.pdf)Formularz[ ]978 kB
Download this file (ogloszenie-na-kurs-kasa-fiskalna.pdf)Treść ogłoszenia[ ]1297 kB
Początek strony