Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 42A
tel. +48 87 566 61 06, +48 87 566 70 35, fax. +48 87 566 74 97
e-mail: arrares@ares.suwalki.pl

Szukaj

 

1-2017-ZO OGLOSZENIE NA KOMPLEKSOWA OBSLUGE INFORMATYCZNA

Postępowanie nr 1/2017/ZO    

OGŁOSZENIE

w postępowaniu o szacunkowej wartości zamówienia wyrażonej w złotych nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro

na kompleksową obsługę systemu informatycznego w zakresie administrowania i obsługi oprogramowania, serwerów oraz sieci w Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach.

 

 

I.                   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.         Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. „Kompleksowa obsługa systemu informatycznego w zakresie administrowania i obsługi oprogramowania, serwerów oraz sieci w Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach”.

2.       Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

·      72000000-5         Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

3.       Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

A.      Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiotem zamówienia jest obsługa systemu informatycznego w podziale na następujące zadania:

1.          Administrowanie oprogramowaniem klasy  Windows, Windows Server, Linux.

2.          Administrowanie serwerami sieciowymi, routerami i firewall sprzętowym marki MikroTik, Cisco, QNAP.

3.          Administrowanie i obsługa serwisowa.

4.          Obsługa eksploatacyjna sieci.

5.          Monitorowanie środowiska IT.

6.          Doradztwo w zakresie prowadzenia i rozwoju systemów IT Zamawiającego.

7.          Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Sytemu Informatycznego (ASI).

B.      Szczegółowy zakres zamówienia:

1.     Administrowanie oprogramowaniem klasy Windows, Windows Server, Linux  obejmuje:

1.1.     Instalacja i konfiguracja i „strojenie” oprogramowania do potrzeb użytkownika,

1.2.     Codzienny nadzór eksploatacyjny nad oprogramowaniem,

1.3.     Administracja i weryfikacja Jednolitego Pliku Kontrolnego

1.4.     Szkolenie użytkowników,

1.5.     Bieżąca pomoc użytkownikom w obsłudze oprogramowania,

1.6.     Pomoc w wykonywaniu zestawień, raportów, sprawozdań na bazie informacji pochodzących z bazy danych,

1.7.     Instalowanie aktualizacji oprogramowania,

1.8.     Zgłaszanie do producenta oprogramowania i prowadzenie spraw związanych z propozycjami modyfikacji i usuwaniem usterek w oprogramowaniu,

1.9.     Wszelkie zmiany zakresu posiadanych przez Zamawiającego licencji w trakcie trwania umowy nakładają na Wykonawcę obowiązek włączenia tych zmian w zakres przedmiotu umowy bez zmiany ceny.

1.10.Stały nadzór nad legalnością licencji i oprogramowania komputerowego w ARR „ARES” S.A. w Suwałkach.

1.11.      Trwałe przechowywanie nośników oprogramowania oraz bieżące prowadzenie ewidencji  z podziałem na komputery, na których jest zainstalowane.

1.12.       Nadzór nad zakupem i instalacją sprzętu komputerowego i oprogramowania, w tym:

- opisywanie merytoryczne faktur i dokumentów OT,

- przekazywanie Głównemu Księgowemu ARR „ARES” S.A. w Suwałkach na piśmie numerów i parametrów technicznych przyjmowanego sprzętu,

- oznakowanie środków trwałych bezpośrednio po przyjęciu poprzez nadanie numerów inwentarzowych (zgodnych z dowodem OT i ewidencją),

2.     Administrowanie serwerami sieciowymi, routerami i firewall obejmuje:

2.1.     Instalację, konfigurację, opiekę nad systemami operacyjnymi, w tym również aktualizację oprogramowania systemowego – instalację uaktualnień i poprawek systemu,

2.2.     Zarządzanie, konfigurowanie i aktualizowanie routerów  i firewall-a MikroTik i Cisco

2.3.     Zarządzanie, konfigurowanie i utrzymywanie ciągłości pracy macierzami sieciowymi Qnap,

2.4.     Administrowanie bazami danych (w tym „strojenie” bazy na potrzeby oprogramowania, ciągła 24 godzinna archiwizacja danych w sposób gwarantujący ich pełną ochronę przed utratą, kradzieżą, dewastacją i dostępem osób nieupoważnionych),

2.5.     Zarządzanie kontami użytkowników zgodnie z wytycznymi Zamawiającego,

2.6.     Kontrolę dostępu i weryfikację zabezpieczeń systemu przed ingerencją osób trzecich,

2.7.     Instalację i administrację systemami antywirusowymi,

2.8.     Zgłaszanie i prowadzenie spraw związanych z naprawami pomiędzy Zamawiającym a producentem serwerów i oprogramowania zainstalowanego na serwerach,

2.9.     Aktualnie Zamawiający posiada następujące urządzenia i oprogramowanie serwerowe:

Lp.

Nazwa

System operacyjny

Ilość (sztuk)

1

Serwer Veritum (ERP)

Windows Server 2012

1

2

Router Cisco

Dedykowany

2

3

Router MikroTik

Linux

2

4

NAS Qnap

Linux

1

5

PB Baza

System Windows / Firebird

1

6

Unisoft

Windows Server 2012

1

7

Oracle Database

Windows Server 2012

1

 

2.10.Wszelkie zmiany ilości posiadanych przez Zamawiającego serwerów w trakcie trwania umowy nakładają na Wykonawcę obowiązek włączenia ich w zakres przedmiotu umowy bez zmiany ceny,

2.11.Uzyskiwanie wszelkich dostępów zdalnych dla Wykonawcy lub jego podwykonawców realizowane powinno być poprzez właściwe pismo oraz dokumenty o potwierdzeniu poufności wraz ze wskazaniem konkretnych użytkowników starających się o dostęp.

3.     Administrowanie i obsługa serwisowa obejmuje:

3.1.     Instalacja oraz konfiguracja oprogramowania systemowego i użytkowego,

3.2.     Zakup, odnowienie, instalacja i konfiguracja certyfikatów kwalifikowanych na  określonych stanowiskach pracy,

3.3.     Kontrola konfiguracji oraz poprawnej pracy sprzętu,

3.4.     Obsługa eksploatacyjna, naprawy i konserwacja sprzętu bez naruszania warunków gwarancji nowego sprzętu,

3.5.     Usuwanie zgłoszonych przez Zamawiającego awarii krytycznych oraz usterek.

Awaria krytyczna– sytuacja, w której niemożliwe staje się normalne funkcjonowanie jednostki, tj. użytkownicy nie mają dostępu do danych zgromadzonych na serwerze z powodu jego awarii lub awarii sieci komputerowej w jednostce. Awarią krytyczną nie będzie brak dostępu do Internetu z winy operatora, brak dostępu do usług hostingowych tj. poczta e-mail, strony WWW, leżących po stronie dostawcy tych usług, brak zasilania elektrycznego oraz innych zdarzeń losowych powstałych nie z winy Wykonawcy, a ich usunięcie leży po stronie innych instytucji, podmiotów.

Usterka– to sytuacja, w której normalna praca jednostki jest możliwa ale utrudniona, np. awaria jednego z komputerów, awaria drukarki, uszkodzenie pojedynczego zakończenia sieci.

Do awarii lub usterek nie zalicza się działania sił wyższych np. pożar, kradzież.

Wymagany czas przystąpienia do usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego:

3.5.1.         Awarii krytycznych – w przeciągu czasu zaoferowanego w Formularzu ofertowym maksymalnie 2 godziny od momentu zgłoszenia awarii krytycznej;

3.5.2.         Usterek – w przeciągu czasu zaoferowanego w Formularzu ofertowym maksymalnie 4 godziny od momentu zgłoszenia usterki.

Awarie lub usterki wynikłe w skutek użytkowania sprzętu informatycznego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem (uszkodzenia mechaniczne, zalanie, próby samowolnych napraw, zacięcia papieru, braki tonera/tuszu w drukarkach, przerwane/przecięte przewody połączeniowe itp.) nie podlegają wymogowi czasu naprawy, a jedynie czasu reakcji serwisu.

Wymagany czas reakcji serwisu:

3.5.3.         reakcja - w tym samym dniu,

3.5.4.         czas naprawy 2 dni robocze (wraz z pełną konfiguracją oraz wgraniem danych).

3.6.     Prowadzenie rejestru zgłoszeń napraw i interwencji,

3.7.     Weryfikacja posiadanego przez Zamawiającego sprzętu komputerowego pod kątem klasy oraz wieku komputerów, oraz wydawanie orzeczeń technicznych,

3.8.     Pomoc użytkownikom w obsłudze oprogramowania zainstalowanego na komputerach Zamawiającego, w zakresie oprogramowania systemowego i aplikacyjnego,

3.9.     Doradztwo techniczne: wydawanie opinii technicznych dotyczących rozbudowy i modernizacji systemu informatycznego, sieci i serwerów,

3.10.Zwiększenie ilości posiadanych przez Zamawiającego serwerów w trakcie trwania umowy nakłada na Wykonawcę obowiązek włączenia ich w zakres przedmiotu umowy bez zmiany ceny,

3.11.Szacunkowa liczba stanowisk komputerowych:ok. 60.

3.12.Opieka nad ciągłością działania istniejących serwisów internetowych.

3.13.Wykonywanie serwisu technicznego stron: bieżących uaktualnień systemowych,  tworzenie kopii stron i baz danych na których serwisy działają.

3.14.Dbanie o bezpieczeństwo stron poprzez skanowanie struktur katalogów i plików w celu wykrycia potencjalnego złośliwego kodu.

3.15.Dopisywanie i bieżąca aktualizacja słów kluczowych do wyszukiwarki SEO.

4.     Obsługa eksploatacyjna sieci strukturalnej obejmuje:

4.1.     Bieżącą kontrolę funkcjonowania sieci,

4.2.     Nadzór i monitoring nad obciążeniem poszczególnych odcinków sieci,

4.3.     Wykrywanie i eliminowanie przyczyn nieprawidłowości działania sieci (nie obejmuje instalacji nowego okablowania w celu usunięcia przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania sieci strukturalnej i telefonicznej). W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę uszkodzenia ww. sieci wymagającego przeprowadzenie instalacji nowego okablowania, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego – wymagana jest forma pisemna,

4.4.     Instalowanie i konfigurowanie elementów aktywnych sieci posiadanych oraz nowopowstających,

4.5.     Prowadzenie spraw związanych z naprawami urządzeń aktywnych,

4.6.     Doradztwo techniczne: wydawanie opinii technicznych dotyczących rozbudowy sieci,

4.7.     W razie konieczności – udostępnienie rozwiązania do monitorowania pracy sieci wraz z jego pełną konfiguracją na wskazanych przez Zamawiającego stanowiskach komputerowych.

5.     Monitorowanie środowiska IT obejmuje:

5.1.     Wizualizację infrastruktury IT,

5.2.     Monitorowanie wydajności urządzeń, aplikacji oraz baz danych,

5.3.     Wykrywanie usterek, awarii, wąskich gardeł,

5.4.     Monitorowanie umów SLA,

5.5.     Udostępnianie raportów ze stanem bieżącym, historycznym oraz trendami monitorowanego środowiska.

5.6.     Informowanie o przypadku wystąpienia awarii, np. e-mail.

6.     Doradztwo w zakresie prowadzenia rozwoju systemów IT Zamawiającego obejmuje:

6.1.     Wsparcie w budowie i procesie integracji systemów IT Zamawiającego,

6.2.     Doradztwo w zmianie organizacji pracy i form zbierania danych pod kątem przyszłych analiz  i raportów,

6.3.     Konsultacje w wyborze systemów wzbogacających działalność ARR „ARES” S.A.,

6.4.     Reprezentowanie Zamawiającego w zakresie związanym z systemami informatycznymi, siecią informatyczną, sprzętem i ich rozbudową lub integracją z systemami zewnętrznymi,

6.5.     Pomoc w przygotowaniu specyfikacji techniczno – użytkowych na dostawy, usługi, roboty związane z eksploatacją bądź rozbudową zasobów informatycznych Zamawiającego,

6.6.     Uczestniczenie w postępowaniach o zamówienia publiczne na dostawy, usługi, związane z eksploatacją bądź rozbudową zasobów informatycznych ARR „ARES” S.A.

7.     Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Sytemu Informatycznego obejmuje:

7.1.     wykonywanie czynności Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz przestrzeganie postanowień przypisanych ABIw obowiązujących u Zamawiającego przepisach wewnętrznych:

- „Instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa informacji w Agencji Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach”

- „Polityce bezpieczeństwa w zakresie zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Agencji Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach”

7.2.     zgłaszanie Zamawiającemu propozycji zmian treści ww. dokumentów.

 

 

II.                TERMINY WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

W okresie od dnia zawarcia umowy do dnia  30.09.2017 r.  

 

 

III.               WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU :

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.       nie podlegają wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust.1 ustawy PZP oraz wykluczeniu, o którym mowa w art. 24. ust.5 pkt. 1 ustawy PZP - w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015 r., poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r.  poz. 233, z późn. zm.);

2.       spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a.        kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

b.       sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

c.        zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje) należycie co najmniej 1 usługę polegającą na kompleksowej obsłudze systemu informatycznego w zakresie administrowania i obsłudze oprogramowania, serwerów oraz sieci, co najmniej 50 stanowisk komputerowych w okresie minimum 1 roku.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że będzie dysponował co najmniej jedną osobą:

- posiadającą wykształcenie wyższe z zakresu informatyki oraz minimum pięcioletnie   doświadczenie zawodowe w obsłudze systemów informatycznych w zakresie administrowania i obsługi oprogramowania, serwerów oraz sieci.

3.       Na potwierdzenie spełnienia ww. warunków Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawców dokumentów określonych w punkcie IV.

4.       Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa wyżej wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe

5.       Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz.184, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, chyba, że wykażą, że istniejące miedzy nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

IV.              WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW W NINIEJSZYM  POSTĘPOWANIU :

W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:

1.     Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć:

a.        aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2doniniejszego Ogłoszenia. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

b.       w przypadku polegania na innych podmiotach - w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

2.     Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym 5 dniterminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

a.        Wykazu usług wykonanych (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane) a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4doniniejszego Ogłoszenia.

b.       Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wzór wykazu stanowizałącznik nr 5doniniejszego Ogłoszenia.

c.        Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składaniem ofert;

d.       Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu;

e.        Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdz. IV pkt. 2 lit.  c niniejszego rozdziału.

3.     Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. IV ust.1 lit. a. niniejszego Ogłoszenia.  

4.     Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. IV ust.1 lit. a. niniejszego Ogłoszenia.   

5.     OFERTA WSPÓLNA – Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdz. IV ust.1 lit. a.  niniejszego Ogłoszeniaskłada każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.     Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. IV ust.2 lit. c. niniejszegoOgłoszenia, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

-  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

7.     Forma dokumentów:

a.        Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku (Dz.U.2016.1126) dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

b.       Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku (Dz.U.2016.1126), inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

c.        Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

8.     Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

9.     Zgodnie z art. 26 ust.3 i ust. 3a ustawy PZP:

- jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty będą niekompletne, zawierały błędy lub budziły wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania;

- jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

 

 

V.                 KRYTERIA OCENY OFERT :

1.     Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Kryteria oceny i ich waga:

a.          Oferowana cena, tj. całkowita cena brutto za całość zamówienia:  waga 60%, tj. 60 pkt.

Sposób obliczania wartości punktowej kryterium ceny:

KC   =  ( C min  :  C n  )   x   60pkt.

Gdzie:

C min                 – najniższa cena ogółem brutto spośród ofert

C n                    – cena ogółem brutto ocenianej oferty

60 pkt.            – maksymalna liczba punktów w kryterium oceny ofert CENA

 

b.         Czas reakcji w przypadku awarii krytycznej:   waga 20%,  tj. 20 pkt.

Wymagany przez Zamawiającego maksymalny czas reakcji w przypadku awarii krytycznej wynosi:  2 godziny od momentu zgłoszeniaawarii krytycznej.

Zamawiający w kryteriach oceny ofert będzie oceniał skrócenie czasu reakcji w przypadku awarii krytycznej

 

 

Czas reakcji w przypadku awarii krytycznej – KCR1

 

Punktacja

2 godziny (tj. 120 minut) od momentu zgłoszeniaawarii krytycznej

1  pkt.

1,5 godziny (tj. 90 minut) od momentu zgłoszeniaawarii krytycznej

10  pkt.

1 godzina (tj. 60 minut) od momentu zgłoszeniaawarii krytycznej

15 pkt.

0,5 godziny (tj. 30 minut) od momentu zgłoszeniaawarii krytycznej

20 pkt.

Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu ofertowym czas reakcji w przypadku awarii krytycznej.

Brak wskazaniaczasu reakcji w przypadku awarii krytycznej w formularzu ofertowym przez Wykonawcę oznaczać będzie, że Wykonawca zaoferował wartość maksymalną, tj. 2 godziny (tj. 120 minut) od momentu zgłoszeniaawarii krytycznej.

 

c.          Czas reakcji w przypadku usterki:  waga 20%,  tj. 20 pkt.

Wymagany przez Zamawiającego maksymalny czas reakcji w przypadku usterki wynosi: 4 godziny od momentu zgłoszeniausterki.

Zamawiający w kryteriach oceny ofert będzie oceniał skrócenie czasu reakcji w przypadku usterki

 

 

Czas reakcji w przypadku usterki – KCR2

 

Punktacja

4 godziny (tj. 240 minut) od momentu zgłoszeniausterki

1  pkt.

3 godziny (tj. 180 minut) od momentu zgłoszeniausterki

10  pkt.

2 godziny (tj. 120 minut) od momentu zgłoszeniausterki

15 pkt.

1 godzina  (tj. 60 minut)  od momentu zgłoszeniausterki

20 pkt.

Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu ofertowym czas reakcji w przypadku usterki.

Brak wskazaniaczasu reakcji w przypadku usterki w formularzu ofertowym przez Wykonawcę oznaczać będzie, że Wykonawca zaoferował wartość maksymalną, tj. 4 godziny (tj. 240 minut) od momentu zgłoszeniausterki.

2.     Ocenę końcową Oferty stanowi suma punktów przyznanych za wszystkie kryteria wymienione wyżej:

K = KC + KCR1 + KCR2

Gdzie:

KC – kryterium cena

KCR1 – kryterium czas reakcji w przypadku awarii krytycznej

KCR1 – kryterium czas reakcji w przypadku usterki

3.     Zamawiający udzieli zamówienia, Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ogłoszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryteria oceny i wyboru ofert.

4.     W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert.

 

 

VI.              OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY :

1.     Cenę za przedmiot zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowymstanowiącym załącznik  do niniejszego Ogłoszenia. W formularzu ofertowym należy podać cenę ofertową w PLN wraz z właściwym podatkiem VAT (23%) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, cena ogółem brutto powinna wynikać z ceny ogółem netto powiększonej o należny podatek. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy.

2.     Podana w ofercie cena ofertowa brutto będzie uwzględniała wszystkie wymagania niniejszego Ogłoszenia oraz będzie obejmowała wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z należytą realizacją przedmiotu zamówienia. Cena może być tylko jedna;  nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty winny być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena za realizacje zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez zamawiającego przeliczeń itp. działań w celu jej określenia.

3.     W przypadku, gdy Wykonawca poda cenę oferty oraz należność brutto z dokładnością większą niż do drugiego miejsca po przecinku lub dokonał ich nieprawidłowego zaokrąglenia, to ten sposób wyliczenia ceny zostanie uznany za oczywistą omyłkę rachunkową. Zamawiający dokona przeliczenia podanych w ofercie cen do dwóch miejsc po przecinku, stosując następującą zasadę: podane w ofercie kwoty zostaną zaokrąglone do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza zostaną pominięte, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zostaną zaokrąglone do 1 grosza.

4.     Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (złoty polski). Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

 

 

VII.           TERMIN I MIEJCE ZŁOŻENIA OFERTY :

Ofertę należy złożyć w Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A.  w Suwałkach, ul. Noniewicza 42A, 16-400 Suwałki, w Sekretariacie, w terminie do dnia 01.03.2017 r. do godziny 08:00.

 

 

VIII.        TERMIN I MIEJCE OTWARCIA OFERT :

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, w budynku Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A.  w Suwałkach, przy ulicy Noniewicza 42A, 16-400 Suwałki, w dniu 01.03.2017 r.,  godz. 9:00.

 

 

IX.              INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY :

Projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 doniniejszego Ogłoszeniajest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w niej zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.

 

 

X.                 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY :

1.         Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystym opakowaniu zamkniętym w sposób zabezpieczający nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Opakowanie wraz z ofertą ma posiadać następujące oznaczenia:

Nadawca:  Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego) – (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci).

Adresat:

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach

16-400 Suwałki, ul. Noniewicza 42A

OFERTA na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Z dopiskiem:  NIE OTWIERAĆ PRZED 01.03.2017 r.  DO GODZ. 9:00

Uwaga!

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek informacji podanych w niniejszym punkcie.

2.         Ofertę należy złożyć na druku Formularzu ofertyzałącznik nr 1 doniniejszego Ogłoszenia, bez nanoszenia jakichkolwiek zmian w treści druku,

3.         Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszym Ogłoszeniu.

4.         Oferta i wszystkie załączone dokumenty, oświadczenia składane przez Wykonawcę muszą być podpisane czytelnie lub opatrzone dodatkowo pieczątkami imiennymi przez osoby zdolne do czynności prawnych w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych, w wysokości odpowiadającej cenie oferty (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, że do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

5.         W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

6.         Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

7.         Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

8.         Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, Zamawiający nie przewiduje zwrotukosztów udziału w postępowaniu.

9.         Oferta musi być sporządzona:

- w formie pisemnej,

- w języku polskim,

- na maszynie, komputerze lub czytelnie inną trwałą techniką w sposób zapewniający jej czytelność.

10.      Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę.

11.      Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. Powyższe zalecenie ma charakter porządkowy.

12.      TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA –Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

a.          Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

b.         Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych, tj.: m. in.: nazwy i adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego punktu druku Formularza Ofertowego. Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem: „tajemnica przedsiębiorstwa” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji należy zamieścić stosowne odsyłacze.

13.      Złożona oferta powinna zawierać:

1)    Wypełniony i podpisany przez osobę (osoby) upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy Formularz ofertowy na załączniku nr 1 do niniejszego Ogłoszenia;

2)    Zaparafowany wzór umowystanowiący załącznik nr 3;

3)    Oświadczenia i Dokumentyokreślone w punkcie IV ust. 1;

4)    (jeżeli dotyczy)  Pełnomocnictwo:

a)    Jeżeli podpisy w ofercie nie wynikają między innymi z odpisu lub wyciągu z właściwego rejestru albo centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wymagane jest załączenie dokumentu (pełnomocnictwa) uprawniającego do składania podpisów w imieniu Wykonawcy w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie,

b)    Pełnomocnictwo musi  zawierać zakres upełnomocnienia.

5)    (jeżeli dotyczy)  Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

6)    (jeżeli dotyczy)  wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

7)    Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:

a.        partnerzy ustanawiają i wskazują Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

b.       oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów;

c.        każdy z Partnerów musi złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w rozdz. IIIniniejszego Ogłoszeniaoraz na wezwanie Zamawiającego złoży odnoszące się do niego dokumenty wymienione w rozdz. IVniniejszego Ogłoszenia;

d.       wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

 

 

XI.              INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIENIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW :

1.     Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale w rozdz. IVniniejszego Ogłoszenia(również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których przewidziana jest wyłącznie forma pisemna.

2.     Zamawiający lub Wykonawca przekazując oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, na żądanie każdej ze stron, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3.     Pytania odnośnie zapisów niniejszego Ogłoszenia, sposobu złożenia oferty oraz realizacji zamówienia należy przesłać:

·         na numer faksu: (87) 566 74 97

·         i/lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4.     Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego Ogłoszenia.Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez ujawnienia źródła zapytania) zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejsze Ogłoszenie oraz zamieszczona na stronie internetowej www.ares.suwalki.pl

Tym samym wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną częśćniniejszego Ogłoszeniai dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców.

5.     Adres do korespondencji listownej:

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach

                                               ul. Noniewicza 42A, 16-400  Suwałki.

 

XII.           POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1.       Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

2.       Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia postępowania.

3.       Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno wprowadzenie zmiany, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej, z zachowaniem niżej określonych zasad:

a)     Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może zmienić ofertę (poprawić, uzupełnić). Zmiana ta może nastąpić tylko poprzez złożenie Zamawiającemu oferty zmieniającej, wg takich samych zasad jak wcześniej złożona oferta, w kopercie lub opakowaniu z dodatkowym zapiskiem „ZMIANA”. Oferta zmieniająca wcześniej złożoną ofertę musi jednoznacznie wskazywać, które postanowienia wcześniej złożonej oferty zostały zmienione.

b)    Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać złożoną ofertę. W tym celu Wykonawca złoży Zamawiającemu pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty, podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (wraz dołączonym aktualnym odpisem z właściwego rejestru Wykonawcy albo centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej). Zamawiający zwróci Wykonawcy jego ofertę, bezpośrednio do rąk osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy lub osoby upoważnionej przez Wykonawcę, (na podstawie Pełnomocnictwa które należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnictwo – musi  zawierać zakres upełnomocnienia) – za pokwitowaniem.

4.       Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty.

Załącznik nr 2 –Oświadczenie.

Załącznik nr 3 –Wzór umowy.

Załącznik nr 4 – Wykaz usług wykonanych (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Załącznik nr 5 – Wykaz osóbskierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Początek strony