Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 42A
tel. +48 87 566 61 06, +48 87 566 70 35, fax. +48 87 566 74 97
e-mail: arrares@ares.suwalki.pl

Szukaj

 

OGŁOSZENIE na dostawę papieru ksero do wydruku dokumentacji diagnozy uczestników projektu „Skrzydła”

 

 

Postępowanie nr  6/S/2017      

 

OGŁOSZENIE

w postępowaniu o szacunkowej wartości zamówienia wyrażonej w złotych nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro

 

na: dostawę papieru ksero do wydruku dokumentacji diagnozy uczestników projektu „Skrzydła”

 

 

 

I.                   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

1.         Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru ksero do wydruku dokumentacji diagnozy uczestników projektu „Skrzydła”

 

 

2.       Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

 

Kod CPV                              Opis

30192000-1                         Wyroby biurowe

30190000-7                         Różny sprzęt i artykuły biurowe

 

 

3.       Założenia:

1)      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składnia ofert częściowych. 

2)      Wykonawca dostarczy papier ksero (zgodnych ze specyfikacją określoną poniżej) do siedziby Biura projektu „Skrzydła” w Suwałkach przyul.  Osiedle II blok 6A, 16-400 Suwałki.

3)      Przedmiot zamówienia obejmuje koszty transportu, rozładunku i ubezpieczenia transportu do Zamawiającego;

 

 

4.       Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

 

LP.

Wyszczególnienie

j.m.

ilość

1.      

Papier biały o parametrach A4 80 +g/ m2,  białość CIE 161+2, wilgotność % 3,8-5,0, zaklejenie g/m2 25+, przepuszczalność powietrza cm3/min <1 250, gładkość cm3/min  180+ 50, grubość um 108+3, nieprzezroczystość % >90, jasność D65 (zUV) % 110+2.    (ryza = 500 szt.)

ryza

5

 

 

 

 

 

II.                TERMINY WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

 

Wymagany przez Zamawiającego maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia (termin dostawy):   7 dni.

Zamawiający w kryteriach oceny ofert będzie oceniał skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia (termin dostawy).

 

 

III.               WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU :

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.       nie podlegają wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust.1 ustawy PZP oraz wykluczeniu, o którym mowa w art. 24. ust.5 pkt. 1 ustawy PZP - w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015 r., poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r.  poz. 233, z późn. zm.);

2.       spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a.        kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

b.       sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

c.        zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 

Na potwierdzenie spełnienia ww. warunków Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawców dokumentów określonych w punkcie IV.

            

Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz.184, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, chyba, że wykażą, że istniejące miedzy nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

IV.              WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW W NINIEJSZYM  POSTĘPOWANIU :

 

W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:

1.     Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć:

a.        aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2doniniejszego Ogłoszenia. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2.     Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. IV ust.2 lit. a. niniejszegoOgłoszenia, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

-  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

3.     Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

 

 

V.                 KRYTERIA OCENY OFERT :

 

1.     Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Kryteria oceny i ich waga:

a.          Oferowana cena, tj. całkowita cena brutto za całość zamówienia  – waga 90%, tj. 90 pkt.

Sposób obliczania wartości punktowej kryterium ceny:

 

KC   =  ( C min  :  C n  )   x   90pkt.

Gdzie:

C min                 – najniższa cena ogółem brutto spośród ofert

C n                    – cena ogółem brutto ocenianej oferty

90     pkt.          – maksymalna liczba punktów w kryterium oceny ofert CENA

 

b.         Termin realizacji przedmiotu zamówienia (termin dostawy)   – waga 10%,  tj. 10 pkt.

Wymagany przez Zamawiającego maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia (termin dostawy):                      7 dni.

Zamawiający w kryteriach oceny ofert będzie oceniał skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia (terminu dostawy).

 

 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia

(termin dostawy)– KD

 

Punktacja

7  dni

0  pkt.

3-6  dni

5  pkt.

1 -2 dni

10  pkt.

 

 

 

Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu ofertowym termin realizacji przedmiotu zamówienia (termin dostawy).  W przypadku podania wartości pośrednich między granicznymi okresami (wskazanymi w tabeli powyżej), Zamawiający w celu oceny oferty będzie podane wartości pośrednie zaokrąglał w górę do wyższego okresu. Brak wskazaniaterminu realizacji przedmiotu zamówienia (terminu dostawy)w formularzu ofertowym przez Wykonawcę oznaczać będzie, że Wykonawca zaoferuje wartość maksymalną, tj. 7 dni.

2.     Przyjmuje się, że 1% = 1pkt., w ten sposób zostanie naliczona liczba punktów ww. kryteriach.

3.     Ocenę końcową Oferty stanowi suma punktów przyznanych za wszystkie kryteria wymienione wyżej:

 

K = KC + KD

Gdzie:

KC – kryterium cena

KD – kryterium dostawa

 

4.     Zamawiający udzieli zamówienia, Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ogłoszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny i wyboru ofert.

5.     W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert.

 

 

VI.              OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY :

 

1.     Cenę za przedmiot zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowymstanowiącym załącznik  do niniejszego Ogłoszenia. W formularzu ofertowym należy podać cenę ofertową w PLN wraz z właściwym podatkiem VAT (23%) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, cena ogółem brutto powinna wynikać z ceny ogółem netto powiększonej o należny podatek. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy.

2.     Podana w ofercie cena ofertowa brutto będzie uwzględniała wszystkie wymagania niniejszego Ogłoszenia oraz będzie obejmowała wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z należytą realizacją przedmiotu zamówienia. Cena może być tylko jedna;  nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty winny być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena za realizacje zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez zamawiającego przeliczeń itp. działań w celu jej określenia.

3.     W przypadku, gdy Wykonawca poda cenę oferty oraz należność brutto z dokładnością większą niż do drugiego miejsca po przecinku lub dokonał ich nieprawidłowego zaokrąglenia, to ten sposób wyliczenia ceny zostanie uznany za oczywistą omyłkę rachunkową. Zamawiający dokona przeliczenia podanych w ofercie cen do dwóch miejsc po przecinku, stosując następującą zasadę: podane w ofercie kwoty zostaną zaokrąglone do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza zostaną pominięte, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zostaną zaokrąglone do 1 grosza.

4.     Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (złoty polski). Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

 

 

VII.           TERMIN I MIEJCE ZŁOŻENIA OFERTY :

 

Ofertę należy złożyć w Biurze projektu „Skrzydła”  w Suwałkach, ul. Osiedle II 6A, 16-400 Suwałki, w terminie do dnia 22.02.2017 r. do godziny 08:00.

 

 

VIII.        TERMIN I MIEJCE OTWARCIA OFERT :

 

Otwarcie ofert nastąpi w Biurze projektu „Skrzydła” w Suwałkach, przy ulicy Osiedle II 6A, 16-400 Suwałki, w dniu 22.02.2017 r.,  godz. 9:00.

 

IX.              OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY :

 

1.         Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystym opakowaniu zamkniętym w sposób zabezpieczający nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Opakowanie wraz z ofertą ma posiadać następujące oznaczenia:

Nadawca:  Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego) – (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci).

Adresat:

Biuro projektu „Skrzydła”, ul. Osiedle II 6A, 16-400 Suwałki

 

OFERTA na dostawę papieru ksero do wydruku dokumentacji diagnozy uczestników projektu „Skrzydła”

Z dopiskiem:  NIE OTWIERAĆ PRZED 22.02.2017 r.  DO GODZ. 9:00

Uwaga!

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek informacji podanych w niniejszym punkcie.

 

2.         Ofertę należy złożyć na druku Formularzu ofertyzałącznik nr 1 doniniejszego Ogłoszenia, bez nanoszenia jakichkolwiek zmian w treści druku,

3.         Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszym Ogłoszeniu.

4.         Oferta i wszystkie załączone dokumenty, oświadczenia składane przez Wykonawcę muszą być podpisane czytelnie lub opatrzone dodatkowo pieczątkami imiennymi przez osoby zdolne do czynności prawnych w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych, w wysokości odpowiadającej cenie oferty (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, że do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

5.         W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

6.         Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

7.         Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

8.         Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, Zamawiający nie przewiduje zwrotukosztów udziału w postępowaniu.

9.         Oferta musi być sporządzona:

- w formie pisemnej,

- w języku polskim,

- na maszynie, komputerze lub czytelnie inną trwałą techniką w sposób zapewniający jej czytelność.

10.      Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę.

11.      Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. Powyższe zalecenie ma charakter porządkowy.

12.      TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA –Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

a.          Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

b.         Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych, tj.: m. in.: nazwy i adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego punktu druku Formularza Ofertowego. Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem: „tajemnica przedsiębiorstwa” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji należy zamieścić stosowne odsyłacze.

13.      Złożona oferta powinna zawierać:

1)    Wypełniony i podpisany przez osobę (osoby) upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy Formularz ofertowy na załączniku nr 1 do niniejszego Ogłoszenia;

2)    Oświadczenia i Dokumentyokreślone w punkcie IV ust. 1;

3)    (jeżeli dotyczy)  Pełnomocnictwo:

a)    Jeżeli podpisy w ofercie nie wynikają między innymi z odpisu lub wyciągu z właściwego rejestru albo centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wymagane jest załączenie dokumentu (pełnomocnictwa) uprawniającego do składania podpisów w imieniu Wykonawcy w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie,

b)    Pełnomocnictwo musi  zawierać zakres upełnomocnienia.

4)    (jeżeli dotyczy)  Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5)    (jeżeli dotyczy)  wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

 

 

X.                 INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIENIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW :

 

1.     Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale w rozdz. IVniniejszego Ogłoszenia(również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których przewidziana jest wyłącznie forma pisemna.

2.     Zamawiający lub Wykonawca przekazując oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, na żądanie każdej ze stron, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3.     Pytania odnośnie zapisów niniejszego Ogłoszenia, sposobu złożenia oferty oraz realizacji zamówienia należy przesłać:

·         na numer faksu: (87) 566 20 55

·         i/lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4.     Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego Ogłoszenia.Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez ujawnienia źródła zapytania) zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejsze Ogłoszenie/ Zapytanie ofertowe oraz zamieszczona na stronie internetowej www.ares.suwalki.pl

Tym samym wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną częśćniniejszego Ogłoszeniai dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców.

5.     Adres do korespondencji listownej:

Biuro projektu „Skrzydła” w Suwałkach, ul. Osiedle II 6A, 16-400 Suwałki

 

 

XI.              POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 

1.       Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

2.       Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia postępowania.

3.       Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno wprowadzenie zmiany, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej, z zachowaniem niżej określonych zasad:

a)     Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może zmienić ofertę (poprawić, uzupełnić). Zmiana ta może nastąpić tylko poprzez złożenie Zamawiającemu oferty zmieniającej, wg takich samych zasad jak wcześniej złożona oferta, w kopercie lub opakowaniu z dodatkowym zapiskiem „ZMIANA”. Oferta zmieniająca wcześniej złożoną ofertę musi jednoznacznie wskazywać, które postanowienia wcześniej złożonej oferty zostały zmienione.

b)    Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać złożoną ofertę. W tym celu Wykonawca złoży Zamawiającemu pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty, podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (wraz dołączonym aktualnym odpisem z właściwego rejestru Wykonawcy albo centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej). Zamawiający zwróci Wykonawcy jego ofertę, bezpośrednio do rąk osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy lub osoby upoważnionej przez Wykonawcę, (na podstawie Pełnomocnictwa które należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnictwo – musi  zawierać zakres upełnomocnienia) – za pokwitowaniem.

4.       Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty.

Załącznik nr 2 –Oświadczenie.

 

Początek strony