Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 42A
tel. +48 87 566 61 06, +48 87 566 70 35, fax. +48 87 566 74 97
e-mail: arrares@ares.suwalki.pl

Szukaj

 

3-2016-ZO OGLOSZENIE NA DOSTAWE SPRZETU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA

Postępowanie nr  3/2016/ZO   

OGŁOSZENIE

w postępowaniu o szacunkowej wartości zamówienia wyrażonej w złotych nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro

na: dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania

 

I.                   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.         Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania.

2.       Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

Kod CPV                              Opis

30236000-2                         Różny sprzęt komputerowy

30213300-8                         Komputer biurkowy

30231300-0                         Monitory ekranowe

30213100-6                         Komputery przenośne

48219300-9                         Pakiety oprogramowania administracyjnego

48000000-8                         Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

30237460-1                         Klawiatury komputerowe

30237410-6                         Myszka komputerowa

 

3.       Założenia:

1)      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składnia ofert częściowych. 

2)      Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu stanowiącego przedmiot zamówienia,  w pełni zmontowanego, fabrycznie nowego, nieużywanego (bez śladu wcześniejszego użytkowania), oryginalnie zapakowanego, pełnowartościowego w pierwszym gatunku, wolnego od wad materiałowych i produkcyjnych oraz wolnego od wad technicznych i prawnych, wykonanego w ramach bezpiecznych technologii, spełniającego wymagania określone w OGŁOSZENIU oraz odpowiadającego normom jakościowym, określonym we właściwych aktach prawnych.   

3)      Zamawiający określił minimalne parametry techniczne jakie winien spełniać sprzęt oferowany przez Wykonawcę. Wykonawca może zaoferować produkt o parametrach lepszych niż opisane przez Zamawiającego.

4)      Wszystkieelementyokreślonewopisieprzedmiotuzamówieniamusząstanowićintegralnączęśćurządzeń.Zamawiającyniedopuszczamożliwościkonfigurowaniasprzętuprzypomocyelementówzewnętrznych,zawyjątkiemsytuacji,gdyopisprzedmiotu zamówienia wyraźnie na towskazuje.

5)      W przypadku gdy w komputerach zainstalowano oprogramowanie należy do każdej jednostki komputerowejdostarczyćoddzielny nośnik z oprogramowaniem wraz ze stosownymcertyfikatem/licencją.

6)      Oprogramowanie stanowiące przedmiot zamówienia winno być  dostarczone  na nośniku danych wraz ze stosownym certyfikatem/licencją.

7)      Podstawowy (minimalny) wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia wynosi12 miesięcy od daty odbioru. Wydłużenie okresu gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

8)      Jeżeli w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia użyto znaków towarowych, nazw własnych, patentów lub pochodzenia,  aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, a także norm lubszczególnegoprocesu,który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę, jeśli mogłoby to doprowadzićdouprzywilejowanialubwyeliminowanianiektórychWykonawcówlubproduktów, Zamawiający dopuszcza produkty/rozwiązania równoważne. Przez produkty równoważne Zamawiający rozumie produkty o parametrach technicznych takich samych lub wyższych w stosunku do produkowanych przez producentów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.

9)      W przypadku wątpliwości Zamawiającego dotyczącego spełniania przez oferowany produkt wymagań określonych w OGŁOSZENIU Zamawiający zastrzega sobie  możliwość wezwania na etapie badania i oceny ofert każdego z wykonawców do dostarczenia sprzętu i/lub oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia do siedziby wskazanej przez Zamawiającego w celu wykonania stosownych testów. Wykonawca będzie zobowiązany na pisemne żądanie Zamawiającego do  bezpłatnego wypożyczenia na okres co najmniej 2 dni roboczych zaoferowanego w ofercie sprzętu i/lub oprogramowania. Testowanie zaoferowanego sprzętu i/lub oprogramowania przeprowadzane będzie przez pracowników Zamawiającego. Niesprawność któregokolwiek elementu dyskwalifikuje sprzęt i/lub oprogramowania, w takiej sytuacji przedmiot zamówienia zostanie uznany za niespełniający warunków.

10)   Zamówienie obejmuje również transport przedmiotu zamówienia, wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego; w siedzibie Zamawiającego przyul.  T. Noniewicza 42A, 16-400 Suwałki. Powyższe odbywać się będzie na własny koszt i ryzyko Wykonawcy.

11)   W formularzu ofertowym Wykonawca zobowiązany jest do opisania danych technicznych oferowanego sprzętu, w tym podanie nazwy producenta i danych niezbędnych do zweryfikowania oferowanego produktu (np. nr katalogowe, marka, typ, model - dane identyfikujące dany produkt), oraz dokonanie opisu oferowanego produktu potwierdzającego spełnianie wymagań postawionych przez Zamawiającego. Dane należy określić wsposóbjednoznacznyiniebudzącywątpliwości. Powyższe służyć będzie ocenie czy oferowany towar spełnia wymagania Zamawiającego oraz aby w rzetelny sposób porównać złożone przez Wykonawców oferty.

4.       Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

LP.

Wyszczególnienie

j.m.

ilość

1.

2.

3.

  1.  

Komputer stacjonarny(markowy)

Parametry równoważne lub wyższe niż:

Procesor: i5-6400,

Pamięć RAM:   8GB,

Dysk twardy:  1000GB,

Zainstalowany system operacyjny: Windows10

Dodatkowe wymagania: 

- w zestawie z myszą i klawiaturą

szt.

1

  1.  

Monitor LCD 24 cala

Monitor o przekątnej 24 cala  LED z wbudowanymi głośnikami.

szt.

1

  1.  

Komputer przenośny (LAPTOP)

Parametry równoważne lub wyższe niż:

Procesor:Intel Core i5-6200U (2 rdzenie, od 2.3 GHz do 2.8 GHz, 3 MB cache)

Pamięć RAM:  4 GB DDR3,

Dysk twardy:  500 GB SATA 5400 obr.

Przekątna ekranu:  15,6"

Dźwięk: Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio,  Wbudowany mikrofon, Wbudowane głośniki stereo

Łączność: Moduł Bluetooth,  Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac,  Intel Wireless Display (WiDi)
LAN 10/100/1000 Mbps

Zainstalowany system operacyjny:  Windows 10 PL

Dodatkowe wymagania: Wydzielonaklawiatura numeryczna

szt.

1

  1.  

Oprogramowanie: 

Wersja:  Office 2016 Home&Business

Skład pakietu: Outlook,  OneNote,  PowerPoint,  Excel,  Word

Zastosowanie:  do firm

Typ licencji:  nowa licencja

Okres licencji:  dożywotnia

Wersja językowa:  Polska

Platforma:  Windows

szt.

2

 

 

II.                TERMINY WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Wymagany przez Zamawiającego maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia (termin dostawy):  7 dni od dnia zawarcia umowy.

Zamawiający w kryteriach oceny ofert będzie oceniał skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia (termin dostawy).

 

III.               WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU :

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.       nie podlegają wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust.1 ustawy PZP oraz wykluczeniu, o którym mowa w art. 24. ust.5 pkt. 1 ustawy PZP - w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015 r., poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r.  poz. 233, z późn. zm.);

2.       spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a.        kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

b.       sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

c.        zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Na potwierdzenie spełnienia ww. warunków Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawców dokumentów określonych w punkcie IV.        

Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz.184, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, chyba, że wykażą, że istniejące miedzy nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

IV.              WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW W NINIEJSZYM  POSTĘPOWANIU :

W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:

1.     Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć:

a.        aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 doniniejszego Ogłoszenia. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2.     Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

a.        Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składaniem ofert;

b.       Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu;

3.     OFERTA WSPÓLNA – Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdz. IV ust.1 lit. a.  niniejszego Ogłoszeniaskłada każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

4.     Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. IV ust.2 lit. a. niniejszegoOgłoszenia, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

-  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

5.     Forma dokumentów:

a.        Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku (Dz.U.2016.1126) dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

b.       Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku (Dz.U.2016.1126), inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

c.        Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

6.     Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

7.     Zgodnie z art. 26 ust.3 i ust. 3a ustawy PZP:

- jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty będą niekompletne, zawierały błędy lub budziły wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania;

- jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

 

V.                 KRYTERIA OCENY OFERT :

1.     Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Kryteria oceny i ich waga:

a.          Oferowana cena, tj. całkowita cena brutto za całość zamówienia  – waga 80%, tj. 80 pkt.

Sposób obliczania wartości punktowej kryterium ceny:

KC   =  ( C min  :  C n  )   x   80pkt.

Gdzie:

C min                 – najniższa cena ogółem brutto spośród ofert

C n                    – cena ogółem brutto ocenianej oferty

80 pkt.            – maksymalna liczba punktów w kryterium oceny ofert CENA

 

b.         Termin realizacji przedmiotu zamówienia (termin dostawy) :  waga 10%,  tj. 10 pkt.

Wymagany przez Zamawiającego maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia (termin dostawy): 7 dni od dnia zawarcia umowy.

Zamawiający w kryteriach oceny ofert będzie oceniał skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia (terminu dostawy).

 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia

(termin dostawy)– KD

 

Punktacja

7  dni od dnia zawarcia umowy

0  pkt.

5  dni od dnia zawarcia umowy

5  pkt.

3  dni od dnia zawarcia umowy

10  pkt.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia (termin dostawy)liczony będzie od dniazawarcia umowy.

Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu ofertowym termin realizacji przedmiotu zamówienia (termin dostawy).  W przypadku podania wartości pośrednich między granicznymi okresami (wskazanymi w tabeli powyżej), Zamawiający w celu oceny oferty będzie podane wartości pośrednie zaokrąglał w górę do wyższego okresu. Brak wskazaniaterminu realizacji przedmiotu zamówienia (terminu dostawy)w formularzu ofertowym przez Wykonawcę oznaczać będzie, że Wykonawca zaoferuje wartość maksymalną, tj. 7 dni od dnia zawarcia umowy.

 

c.          Gwarancja – czas trwania :  waga 10%,  tj. 10 pkt.

Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji na sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia  wynosi 12 miesięcy.

Zamawiający w kryteriach oceny ofert będzie oceniał wydłużenie okresu gwarancji.

 

Długość gwarancji

(czas trwania)– KG

 

Punktacja

12  miesięcy gwarancji

0 pkt.

24 miesiące gwarancji

10 pkt.

Okres gwarancji liczony będzie od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag (bez zastrzeżeń).

Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu ofertowym długość gwarancji w miesiącachna sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia

W przypadku podania wartości pośrednich między granicznymi okresami (wskazanymi w tabeli powyżej), Zamawiający w celu oceny oferty będzie podane wartości pośrednie zaokrąglał w dół do niższego okresu.

Brak wskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji w formularzu ofertowym oznaczać będzie, że Wykonawca zaoferuje wartość minimalną – 12 miesięcy gwarancji.

2.     Przyjmuje się, że 1% = 1pkt., w ten sposób zostanie naliczona liczba punktów ww. kryteriach.

3.     Ocenę końcową Oferty stanowi suma punktów przyznanych za wszystkie kryteria wymienione wyżej:

K = KC + KD + KG

Gdzie:

KC – kryterium cena

KD – kryterium termin dostawy

KG – kryterium gwarancja

4.     Zamawiający udzieli zamówienia, Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ogłoszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny i wyboru ofert.

5.     W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert.

 

VI.              OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY :

1.     Cenę za przedmiot zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowymstanowiącym załącznik  do niniejszego Ogłoszenia. W formularzu ofertowym należy podać cenę ofertową w PLN wraz z właściwym podatkiem VAT (23%) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, cena ogółem brutto powinna wynikać z ceny ogółem netto powiększonej o należny podatek. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy.

2.     Podana w ofercie cena ofertowa brutto będzie uwzględniała wszystkie wymagania niniejszego Ogłoszenia oraz będzie obejmowała wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z należytą realizacją przedmiotu zamówienia. Cena może być tylko jedna;  nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty winny być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena za realizacje zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez zamawiającego przeliczeń itp. działań w celu jej określenia.

3.     W przypadku, gdy Wykonawca poda cenę oferty oraz należność brutto z dokładnością większą niż do drugiego miejsca po przecinku lub dokonał ich nieprawidłowego zaokrąglenia, to ten sposób wyliczenia ceny zostanie uznany za oczywistą omyłkę rachunkową. Zamawiający dokona przeliczenia podanych w ofercie cen do dwóch miejsc po przecinku, stosując następującą zasadę: podane w ofercie kwoty zostaną zaokrąglone do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza zostaną pominięte, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zostaną zaokrąglone do 1 grosza.

4.     Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (złoty polski). Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

 

VII.           TERMIN I MIEJCE ZŁOŻENIA OFERTY :

Ofertę należy złożyć w Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A.  w Suwałkach, ul. Noniewicza 42A, 16-400 Suwałki, w Sekretariacie, w terminie do dnia 22.12.2016 r. do godziny 08:00.

 

VIII.        TERMIN I MIEJCE OTWARCIA OFERT :

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, w budynku Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A.  w Suwałkach, przy ulicy Noniewicza 42A, 16-400 Suwałki, w dniu 22.12.2016 r.,  godz. 9:00.

 

IX.              INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY :

Projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 doniniejszego Ogłoszeniajest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w niej zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.

 

X.                 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY :

1.         Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystym opakowaniu zamkniętym w sposób zabezpieczający nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Opakowanie wraz z ofertą ma posiadać następujące oznaczenia:

Nadawca:  Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego) – (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci).

Adresat:

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach

16-400 Suwałki, ul. Noniewicza 42A

OFERTA na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Z dopiskiem:  NIE OTWIERAĆ PRZED 22.12.2016 r.  DO GODZ. 9:00

Uwaga!

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek informacji podanych w niniejszym punkcie.

2.         Ofertę należy złożyć na druku Formularzu ofertyzałącznik nr 1 doniniejszego Ogłoszenia, bez nanoszenia jakichkolwiek zmian w treści druku,

3.         Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszym Ogłoszeniu.

4.         Oferta i wszystkie załączone dokumenty, oświadczenia składane przez Wykonawcę muszą być podpisane czytelnie lub opatrzone dodatkowo pieczątkami imiennymi przez osoby zdolne do czynności prawnych w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych, w wysokości odpowiadającej cenie oferty (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, że do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

5.         W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

6.         Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

7.         Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

8.         Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, Zamawiający nie przewiduje zwrotukosztów udziału w postępowaniu.

9.         Oferta musi być sporządzona:

- w formie pisemnej,

- w języku polskim,

- na maszynie, komputerze lub czytelnie inną trwałą techniką w sposób zapewniający jej czytelność.

10.      Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę.

11.      Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. Powyższe zalecenie ma charakter porządkowy.

12.      TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA –Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

a.          Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

b.         Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych, tj.: m. in.: nazwy i adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego punktu druku Formularza Ofertowego. Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem: „tajemnica przedsiębiorstwa” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji należy zamieścić stosowne odsyłacze.

13.      Złożona oferta powinna zawierać:

1)    Wypełniony i podpisany przez osobę (osoby) upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy Formularz ofertowy na załączniku nr 1 do niniejszego Ogłoszenia;

2)    Zaparafowany wzór umowystanowiący załącznik nr 3;

3)    Oświadczenia i Dokumentyokreślone w punkcie IV ust. 1;

4)    (jeżeli dotyczy)  Pełnomocnictwo:

a)    Jeżeli podpisy w ofercie nie wynikają między innymi z odpisu lub wyciągu z właściwego rejestru albo centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wymagane jest załączenie dokumentu (pełnomocnictwa) uprawniającego do składania podpisów w imieniu Wykonawcy w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie,

b)    Pełnomocnictwo musi  zawierać zakres upełnomocnienia.

5)    (jeżeli dotyczy)  Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

6)    (jeżeli dotyczy)  wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

7)    Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:

a.        partnerzy ustanawiają i wskazują Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

b.       oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów;

c.        każdy z Partnerów musi złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w rozdz. IIIniniejszego Ogłoszeniaoraz na wezwanie Zamawiającego złoży odnoszące się do niego dokumenty wymienione w rozdz. IVniniejszego Ogłoszenia;

d.       wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

 

XI.              INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIENIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW :

1.     Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale w rozdz. IVniniejszego Ogłoszenia(również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których przewidziana jest wyłącznie forma pisemna.

2.     Zamawiający lub Wykonawca przekazując oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, na żądanie każdej ze stron, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3.     Pytania odnośnie zapisów niniejszego Ogłoszenia, sposobu złożenia oferty oraz realizacji zamówienia należy przesłać:

·         na numer faksu: (87) 566 74 97

·         i/lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4.     Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego Ogłoszenia.Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez ujawnienia źródła zapytania) zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejsze Ogłoszenie/ Zapytanie ofertowe oraz zamieszczona na stronie internetowej www.ares.suwalki.pl

Tym samym wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną częśćniniejszego Ogłoszeniai dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców.

5.     Adres do korespondencji listownej:

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach

                ul. Noniewicza 42A, 16-400  Suwałki.

 

XII.           POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1.       Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

2.       Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia postępowania.

3.       Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno wprowadzenie zmiany, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej, z zachowaniem niżej określonych zasad:

a)     Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może zmienić ofertę (poprawić, uzupełnić). Zmiana ta może nastąpić tylko poprzez złożenie Zamawiającemu oferty zmieniającej, wg takich samych zasad jak wcześniej złożona oferta, w kopercie lub opakowaniu z dodatkowym zapiskiem „ZMIANA”. Oferta zmieniająca wcześniej złożoną ofertę musi jednoznacznie wskazywać, które postanowienia wcześniej złożonej oferty zostały zmienione.

b)    Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać złożoną ofertę. W tym celu Wykonawca złoży Zamawiającemu pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty, podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (wraz dołączonym aktualnym odpisem z właściwego rejestru Wykonawcy albo centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej). Zamawiający zwróci Wykonawcy jego ofertę, bezpośrednio do rąk osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy lub osoby upoważnionej przez Wykonawcę, (na podstawie Pełnomocnictwa które należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnictwo – musi  zawierać zakres upełnomocnienia) – za pokwitowaniem.

4.       Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty.

Załącznik nr 2 –Oświadczenie.

Załącznik nr 3 –Wzór umowy.

Początek strony