Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 42A
tel. +48 87 566 61 06, +48 87 566 70 35, fax. +48 87 566 74 97
e-mail: arrares@ares.suwalki.pl

Szukaj

 

13/2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 323900-2015 z dnia 2015-11-30 r.Ogłoszenie o zamówieniu - Suwałki
dostawa materiałów biurowych, papieru ksero oraz tonerów na potrzeby realizacji Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Suwałkach. 1.Toner do kserokopiarki Konica MinoltaBizhub 361 TN 551. Okres gwarancji: co najmniej 24...
Termin składania ofert: 2015-12-08


Suwałki: dostawa materiałów biurowych, papieru ksero oraz tonerów na potrzeby realizacji Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Suwałkach
Numer ogłoszenia: 344306 - 2015; data zamieszczenia: 16.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 323900 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach, ul. Teofila Noniewicza 42A, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 87 5666106, faks 87 5667497.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:dostawa materiałów biurowych, papieru ksero oraz tonerów na potrzeby realizacji Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Suwałkach.

II.2) Rodzaj zamówienia:Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:dostawa materiałów biurowych, papieru ksero oraz tonerów na potrzeby realizacji Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Suwałkach. 1.Toner do kserokopiarki Konica MinoltaBizhub 361 TN 551. Okres gwarancji: co najmniej 24 miesiące od dnia odbioru toneru przez Zamawiającego, toner równoważny opisanemu musi być kompatybilny z ww. drukarką i spełniać wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia-sztuka 2.2.Toner do drukarki HP Laser Jet P 1005 (szt.). Okres gwarancji: co najmniej 24 miesiące od dnia odbioru toneru przez Zamawiającego, toner równoważny opisanemu musi być kompatybilny z ww. drukarką i spełniać wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia -sztuka 3. 3.Karteczki samoprzylepne 76 x 76 mm (szt.) sztuka 10.4. Skoroszyt A4 kolorowy, zawieszany wykonany z mocnego i sztywnego PCV, przednia okładka przezroczysta, tylna kolorowa, papierowy, wysuwany pasek opisowy, po przeciwnych stronach grzbietu 2 wycięcia ułatwiające wysuwanie paska, zaokrąglone rogi, boczna perforacja (szt.) sztuka 200.5.Papier biały o parametrach A4 80 +g m2, białość CIE 161+2, wilgotność % 3,8-5,0, zaklejenie g m2 25+, przepuszczalność powietrza cm3 min -1 250, gładkość cm3 min 180+ 50, grubość um 108+3, nieprzezroczystość % 90, jasność D65 (zUV) % 110+2 (ryza 500 szt.)ryza 212.6.Segregator A4 7cm dwu-ringowy mechanizm dźwigniowy, okucie metalowe na dolnych krawędziach, dwustronna wymienna etykieta na grzbiecie, na przedniej okładce dwa otwory rado ułatwiające zamykanie segregatora, wzmocniony otwór na palec ułatwiający wyjmowanie segregatora, oklejony z zewnątrz folią polipropylenową,sztuka 20.7.Segregator A4 5cm dwu-ringowy mechanizm dźwigniowy, okucie metalowe na dolnych krawędziach, dwustronna wymienna etykieta na grzbiecie, na przedniej okładce dwa otwory rado ułatwiające zamykanie segregatora, wzmocniony otwór na palec ułatwiający wyjmowanie segregatora, oklejony z zewnątrz folią polipropylenową- sztuka 20. 8.Metalowy dziurkacz o solidnej konstrukcji, wygodny, gumowy uchwyt, posiada wskaźnik środka strony oraz precyzyjny ogranicznik formatu papieru, posiada przezroczysty pojemnik na odpadki, którego dwuczęściowa budowa ułatwia jego opróżnianie, dziurkuje do 60 kartek sztuka 1.9.Zszywacz metalowy z tworzywa wysokiej jakości; antypoślizgowa podstawa, zszywanie zamknięte i otwarte. Dostosowany do zszywek o rozmiarach 24-6 - 24-8 - 26-6mm. zszywa od 2 do 50 kartek, głębokość wsuwania kartek 85 mm. sztuka 1.10.Taśma samoprzylepna przezroczysta 24mm x 30m sztuka 30.11.Długopis plastikowy z mechanizmem włącz- wyłącz z gumową antypoślizgową skuwką, wkład niebieski, grubość linii 0,7 mm sztuka 100.Liczba dostaw: 1Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia : 1.Zamawiający wymaga dostawy materiałów eksploatacyjnych fabrycznie nowych, oryginalnych wyprodukowanych przez producenta sprzętu lub materiałów eksploatacyjnych równoważnych. 2.Przez materiał eksploatacyjny równoważny Zamawiający rozumie produkt: a.fabrycznie nowy, nie regenerowany, pochodzący z bieżącej produkcji, wytworzony seryjnie w cyklu produkcyjnym, zgodnym z normą ISO 9001 lub normami równoważnymi, nie powodujący utraty gwarancji, b.opakowany hermetycznie, nie noszący śladów użytkowania, c.którego wydajność, zgodnie z normą ISO IEC 19752 dla kaset z tonerem do drukarek monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla kaset z tonerem do kolorowych drukarek laserowych, oraz ISO IEC 24711 dla wkładów drukujących, jest co najmniej taka jak materiału oryginalnego zalecanego przez producentów sprzętu,d.który zapewnia jakość wydruku co najmniej taką, jak materiał oryginalny, zalecany przez producenta sprzętu,e.który nie ogranicza pełnej współpracy z programem sprzętu, monitorującym stan zasobników z tuszem lub tonerem,f.który w żadnym stopniu nie narusza praw patentowych ani innej własności intelektualnej, g.w którym wszystkie części są nowe, w szczególności bęben światłoczuły, listwa podająca, listwa zbierająca, wałek magnetyczny, h.w którym zastosowano toner - tusz dopasowany do pracy z danym urządzeniem. 3.Wszystkie oferowane materiały winny być opatrzone znakiem firmowym producenta, etykietą zawierającą numer katalogowy, kod kreskowy, listę modeli sprzętu, do których jest przeznaczony oraz termin ważności. 4.Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania materiałów eksploatacyjnych napełnianych powtórnie lub skopiowanych w sposób naruszający prawo polskie lub UE.5.Wszystkie materiały eksploatacyjne muszą posiadać:a.dla poszczególnych tonerów dokumenty-testy wydajnościowe, z których w sposób nie budzący wątpliwości winno wynikać, że oferowany materiał posiada takie same lub lepsze parametry techniczne, wydajnościowe i jakościowe zgodnie z normami: ISO-IEC 19752 - dla tonerów monochromatycznych ISO-IEC 24711 - dla wkładów atramentowych , ISO-IEC 19798 - dla tonerów kolorowych,b.certyfikaty - dokumenty potwierdzające, że proces produkcji zaproponowanego asortymentu przebiega zgodnie z normami ISO 9001: 2008. Powyższe dokumenty Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć wraz z dostawą materiałów do siedziby Zamawiającego. 6.Jeżeli w trakcie trwania umowy Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych produktów odbiega na niekorzyść od parametrów produktu oryginalnego (pochodzącego od producenta urządzenia, do którego materiał jest przeznaczony) lub jeżeli produkt nie sygnalizuje we właściwy sposób stanu zużycia tuszu lub tonera, może zażądać od Wykonawcy zamiany materiału oferowanego na materiał nowy.7.W przypadku trzeciej reklamacji danego typu materiału eksploatacyjnego Zamawiający może żądać dostaw materiałów oryginalnych.Oferta równoważna:wszystkie wskazane materiały należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Zamawiający dopuszcza dostawę materiałów eksploatacyjnych równoważnych do drukarek co do jakości i zastosowanych rozwiązań technicznych i technologicznych opisywanych w niniejszej specyfikacji. Jeżeli Wykonawca składający ofertę zaoferuje rozwiązania równoważne, to na Wykonawcy spoczywa obowiązek (ciężar dowodu) wykazania równoważności poprzez złożenie w ofercie odpowiednich dokumentów potwierdzających tą równoważność.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):30.19.21.13-6, 30.12.51.10-5, 30.19.20.00-1, 30.19.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:tak, projekt/program: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 - 2020 we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:14.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • GRAFIX K.Olszewska-Piotrowska, M.Tyrała, Sp. jawna, ul. I Armii Wojska Polskiego 2 a, 15-103 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 3011,79 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty:3000,65
  • Oferta z najniższą ceną:3000,65/ Oferta z najwyższą ceną: 3000,65
  • Waluta:PLN .
Początek strony