Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 42A
tel. +48 87 566 61 06, +48 87 566 70 35, fax. +48 87 566 74 97
e-mail: arrares@ares.suwalki.pl

Szukaj

 

13/2015 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Suwałki, dnia 09.12.2015 r.

                                                                                                                         

znak postępowania: 13/2015

 

Dotyczy:Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów biurowych, papieru ksero oraz tonerów  na potrzeby realizacji Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Suwałkach.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zamawiający – Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach(siedziba: ul. Noniewicza  42A, 16–400 Suwałki, NIP 844-000-57-67, Regon 005411883, tel.(87)566-61-06, fax.(87)566-74-97, http://www.ares.suwalki.pl, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Białymstoku,  XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000051749, kapitał zakładowy: 1.357.000,- PLN w całości opłacony), działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą PZP., informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów biurowych, papieru ksero oraz tonerów  na potrzeby realizacji Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Suwałkach. W niniejszym postępowaniu złożona została tylko jedna oferta. Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty na podstawie kryteriów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

Wygrała oferta nr 1,  Wykonawcy:

 

„GRAFIX” K. Olszewska-Piotrowska,

M. Tyrała Spółka Jawna

Ul. I Armii Wojska Polskiego 2 a,

15-103 Białystok

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta złożona przez: „GRAFIX” K. Olszewska-Piotrowska, M. Tyrała Spółka Jawna, Ul. I Armii Wojska Polskiego 2 a, 15-103 Białystokspełniła wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia co do treści, a wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu. Kryterium oceny ofert była cena oraz czas dostawy. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ: najniższa cena 95 %+ czas dostawy 5  %.

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena oferowana brutto

Czas dostawy

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium czas dostawy

Suma punktów

2

 

„GRAFIX” K. Olszewska-Piotrowska,

M. Tyrała Spółka Jawna

Ul. I Armii Wojska Polskiego 2 a,

15-103 Białystok

 

3000,65 zł

1 dzień

95,00

5

100 pkt.

 

 

 

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że z uwagi na to, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęła tylko jedna oferta, Zamawiający korzystając z uprawnienia art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), który stanowi:  „Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy pzp, jeżeli: w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę,”  zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu wskazanym w art. 94 ust. 1 ustawy pzp.Umowa zostanie zawarta w dniu 14.12.2015 r.

 

 

 

Początek strony