Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 42A
tel. +48 87 566 61 06, +48 87 566 70 35, fax. +48 87 566 74 97
e-mail: arrares@ares.suwalki.pl

Szukaj

 

13/2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.ares.suwalki.pl


Suwałki: dostawa materiałów biurowych, papieru ksero oraz tonerów na potrzeby realizacji Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Suwałkach
Numer ogłoszenia: 323900 - 2015; data zamieszczenia: 30.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach , ul. Teofila Noniewicza 42A, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 87 5666106, faks 87 5667497.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.ares.suwalki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:dostawa materiałów biurowych, papieru ksero oraz tonerów na potrzeby realizacji Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Suwałkach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:dostawa materiałów biurowych, papieru ksero oraz tonerów na potrzeby realizacji Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Suwałkach. 1.Toner do kserokopiarki Konica MinoltaBizhub 361 TN 551. Okres gwarancji: co najmniej 24 miesiące od dnia odbioru toneru przez Zamawiającego, toner równoważny opisanemu musi być kompatybilny z ww. drukarką i spełniać wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia-sztuka 2.2.Toner do drukarki HP Laser Jet P 1005 (szt.). Okres gwarancji: co najmniej 24 miesiące od dnia odbioru toneru przez Zamawiającego, toner równoważny opisanemu musi być kompatybilny z ww. drukarką i spełniać wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia -sztuka 3. 3.Karteczki samoprzylepne 76 x 76 mm (szt.) sztuka 10.4. Skoroszyt A4 kolorowy, zawieszany wykonany z mocnego i sztywnego PCV, przednia okładka przezroczysta, tylna kolorowa, papierowy, wysuwany pasek opisowy, po przeciwnych stronach grzbietu 2 wycięcia ułatwiające wysuwanie paska, zaokrąglone rogi, boczna perforacja (szt.) sztuka 200.5.Papier biały o parametrach A4 80 +g m2, białość CIE 161+2, wilgotność % 3,8-5,0, zaklejenie g m2 25+, przepuszczalność powietrza cm3 min -1 250, gładkość cm3 min 180+ 50, grubość um 108+3, nieprzezroczystość % 90, jasność D65 (zUV) % 110+2 (ryza 500 szt.)ryza 212.6.Segregator A4 7cm dwu-ringowy mechanizm dźwigniowy, okucie metalowe na dolnych krawędziach, dwustronna wymienna etykieta na grzbiecie, na przedniej okładce dwa otwory rado ułatwiające zamykanie segregatora, wzmocniony otwór na palec ułatwiający wyjmowanie segregatora, oklejony z zewnątrz folią polipropylenową,sztuka 20.7.Segregator A4 5cm dwu-ringowy mechanizm dźwigniowy, okucie metalowe na dolnych krawędziach, dwustronna wymienna etykieta na grzbiecie, na przedniej okładce dwa otwory rado ułatwiające zamykanie segregatora, wzmocniony otwór na palec ułatwiający wyjmowanie segregatora, oklejony z zewnątrz folią polipropylenową- sztuka 20. 8.Metalowy dziurkacz o solidnej konstrukcji, wygodny, gumowy uchwyt, posiada wskaźnik środka strony oraz precyzyjny ogranicznik formatu papieru, posiada przezroczysty pojemnik na odpadki, którego dwuczęściowa budowa ułatwia jego opróżnianie, dziurkuje do 60 kartek sztuka 1.9.Zszywacz metalowy z tworzywa wysokiej jakości; antypoślizgowa podstawa, zszywanie zamknięte i otwarte. Dostosowany do zszywek o rozmiarach 24-6 - 24-8 - 26-6mm. zszywa od 2 do 50 kartek, głębokość wsuwania kartek 85 mm. sztuka 1.10.Taśma samoprzylepna przezroczysta 24mm x 30m sztuka 30.11.Długopis plastikowy z mechanizmem włącz- wyłącz z gumową antypoślizgową skuwką, wkład niebieski, grubość linii 0,7 mm sztuka 100.Liczba dostaw: 1Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia : 1.Zamawiający wymaga dostawy materiałów eksploatacyjnych fabrycznie nowych, oryginalnych wyprodukowanych przez producenta sprzętu lub materiałów eksploatacyjnych równoważnych. 2.Przez materiał eksploatacyjny równoważny Zamawiający rozumie produkt: a.fabrycznie nowy, nie regenerowany, pochodzący z bieżącej produkcji, wytworzony seryjnie w cyklu produkcyjnym, zgodnym z normą ISO 9001 lub normami równoważnymi, nie powodujący utraty gwarancji, b.opakowany hermetycznie, nie noszący śladów użytkowania, c.którego wydajność, zgodnie z normą ISO IEC 19752 dla kaset z tonerem do drukarek monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla kaset z tonerem do kolorowych drukarek laserowych, oraz ISO IEC 24711 dla wkładów drukujących, jest co najmniej taka jak materiału oryginalnego zalecanego przez producentów sprzętu,d.który zapewnia jakość wydruku co najmniej taką, jak materiał oryginalny, zalecany przez producenta sprzętu,e.który nie ogranicza pełnej współpracy z programem sprzętu, monitorującym stan zasobników z tuszem lub tonerem,f.który w żadnym stopniu nie narusza praw patentowych ani innej własności intelektualnej, g.w którym wszystkie części są nowe, w szczególności bęben światłoczuły, listwa podająca, listwa zbierająca, wałek magnetyczny, h.w którym zastosowano toner - tusz dopasowany do pracy z danym urządzeniem. 3.Wszystkie oferowane materiały winny być opatrzone znakiem firmowym producenta, etykietą zawierającą numer katalogowy, kod kreskowy, listę modeli sprzętu, do których jest przeznaczony oraz termin ważności. 4.Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania materiałów eksploatacyjnych napełnianych powtórnie lub skopiowanych w sposób naruszający prawo polskie lub UE.5.Wszystkie materiały eksploatacyjne muszą posiadać:a.dla poszczególnych tonerów dokumenty-testy wydajnościowe, z których w sposób nie budzący wątpliwości winno wynikać, że oferowany materiał posiada takie same lub lepsze parametry techniczne, wydajnościowe i jakościowe zgodnie z normami: ISO-IEC 19752 - dla tonerów monochromatycznych ISO-IEC 24711 - dla wkładów atramentowych , ISO-IEC 19798 - dla tonerów kolorowych,b.certyfikaty - dokumenty potwierdzające, że proces produkcji zaproponowanego asortymentu przebiega zgodnie z normami ISO 9001: 2008. Powyższe dokumenty Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć wraz z dostawą materiałów do siedziby Zamawiającego. 6.Jeżeli w trakcie trwania umowy Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych produktów odbiega na niekorzyść od parametrów produktu oryginalnego (pochodzącego od producenta urządzenia, do którego materiał jest przeznaczony) lub jeżeli produkt nie sygnalizuje we właściwy sposób stanu zużycia tuszu lub tonera, może zażądać od Wykonawcy zamiany materiału oferowanego na materiał nowy.7.W przypadku trzeciej reklamacji danego typu materiału eksploatacyjnego Zamawiający może żądać dostaw materiałów oryginalnych.Oferta równoważna:wszystkie wskazane materiały należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Zamawiający dopuszcza dostawę materiałów eksploatacyjnych równoważnych do drukarek co do jakości i zastosowanych rozwiązań technicznych i technologicznych opisywanych w niniejszej specyfikacji. Jeżeli Wykonawca składający ofertę zaoferuje rozwiązania równoważne, to na Wykonawcy spoczywa obowiązek (ciężar dowodu) wykazania równoważności poprzez złożenie w ofercie odpowiednich dokumentów potwierdzających tą równoważność..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):30.19.21.13-6, 30.12.51.10-5, 30.19.20.00-1, 30.19.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w dniach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie analizy oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu złożonego przez wykonawcę.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie analizy oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu złożonego przez wykonawcę.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie analizy oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu złożonego przez wykonawcę.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie analizy oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu złożonego przez wykonawcę.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie analizy oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu złożonego przez wykonawcę.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Czas dostawy - 5

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Stosownie do art. 144 ustawy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której wybrano Wykonawcę, polegającej na:zmianie osób wyznaczonych do uzgodnień i koordynacji przedmiotu niniejszej umowy,sprostowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych, zmianie terminu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego jak również Wykonawcy, w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych. Konieczność zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezawinionych przez strony nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty, na podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku: - gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu umowy; - zaistnienia siły wyższej (powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej) mającej wpływ na realizację umowy. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych ustawą oraz postanowieniami niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ares.suwalki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach, ul. T. Noniewicza 42 A, 16-400 Suwałki, od poniedziałku do piątku, godziny urzędowania od 07:30 do 15:30..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:08.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach, ul. T. Noniewicza 42 A, 16-400 Suwałki, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 - 2020 we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Początek strony