Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 42A
tel. +48 87 566 61 06, +48 87 566 70 35, fax. +48 87 566 74 97
e-mail: arrares@ares.suwalki.pl

Szukaj

 

12/2015 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Suwałki, dnia 28 października  2015 r.

znak postępowania: 12/2015

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę tonerów na potrzeby Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zamawiający – Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach (siedziba: ul. Noniewicza  42A, 16–400 Suwałki, NIP 844-000-57-67, Regon 005411883, tel.(87)566-61-06, fax.(87)566-74-97, http://www.ares.suwalki.pl, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Białymstoku,  XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000051749, kapitał zakładowy: 1.357.000,- PLN w całości opłacony), działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”, informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę tonerów na potrzeby Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Wygrała oferta nr 1  Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe

RADBULL Radosław Banasiewicz

Ul. Targowa 3, 09-100 Płońsk

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta złożona przez:  Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe RADBULL Radosław Banasiewicz, Ul. Targowa 3, 09-100 Płońskspełniła wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia co do treści, a wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu. Kryterium oceny ofert była cena + czas dostawy. Wybrana oferta uzyskała maksymalną ilość punktów w kryterium udziału w postępowaniu przetargowym określonym w SIWZ: najniższa cena + czas dostawy.

Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena oferowana brutto

Czas dostawy

Suma punktów

1

 

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe RADBULL Radosław Banasiewicz

Ul. Targowa 3, 09-100 Płońsk

 

1367,76  zł

5  dni

100,0

 

 

Jednocześnie  informujemy, że w ww. postępowaniu oferty złożyli:

1.       TREMARK Sp. z o.o., Ul. Modlińska 129/U22, 03-186 Warszawa, cena ofertowa: BRUTTO1708,48 , czas dostawy: 5 dni,  suma punktów:  81,05 pkt.

Oferta spełniła wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia co do treści, a wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu.

2.        PRINTEX K. Borkowski, K. Mirowski Sp. j., Al. Piłsudskiego 105 B, 05-270 Marki, cena  ofertowa: BRUTTO1381,29 , czas dostawy: 5 dni,  suma punktów:  99,07 pkt.

Oferta spełniła wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia co do treści, a wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu.

3.      TMB SP. z o.o., Ul. Piastowska 202, 42-202 Częstochowa, cena ofertowa: BRUTTO1714,62 , czas dostawy: 5 dni,  suma punktów:  80,78 pkt.

Oferta spełniła wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia co do treści, a wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu.

4.      PRAXIS Łódź Pilecka i Petlak Spółka Jawna, Ul. Wólczańska 66, 90-516 Łódź,  cena ofertowa: BRUTTO1474,77  , czas dostawy: 5 dni,  suma punktów:  93,10 pkt.

Oferta spełniła wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia co do treści, a wykonawca    spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu.

5.      MTL SYSTEM Tomasz Lachowicz , Ul. Babimojska 9, 54-426 Wrocław, cena ofertowa: BRUTTO1375,14 , czas dostawy: 5 dni,  suma punktów:  99,49 pkt.

Oferta spełniła wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia co do treści, a wykonawca    spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu.

 

Ponadto Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.), informuje że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykluczył  Wykonawcę:

 

AXEL Computer Sp. z o.o. Ul. Chodowieckiego 5, 80-208 Gdańsk

 

UZASADNIENIE:

Wykonawca został wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.).

                Zamawiający, działając na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907), pismem sygn. OrI/615/2015 z dnia 19.10.2015 r. wniósł o przedłużenie do dnia 19 listopada 2015 r. (tj. o okres 30 dni) terminu związania ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę tonerów na potrzeby Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach.

                Wykonawca do terminu wskazanego przez Zmawiającego  nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający działając w trybie art.  24 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) wykluczył  z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę:  AXEL Computer Sp. z o.o. Ul. Chodowieckiego 5, 80-208 Gdańsk, gdyż Wykonawca nie zgodził  się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Zgodnie z art. 24 ust. 4  ustawy PZP, ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Zgodnie z art. 89  ust. 1 pkt.5 ustawy PZP, Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert.

Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907), nastąpi w terminienie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, tj.  09.11.2015 r.

Początek strony