Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 42A
tel. +48 87 566 61 06, +48 87 566 70 35, fax. +48 87 566 74 97
e-mail: arrares@ares.suwalki.pl

Szukaj

 

11/2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 243256-2015 z dnia 2015-09-17 r.Ogłoszenie o zamówieniu - Suwałki
Dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne na potrzeby Agencji Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach. 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne na potrzeby...
Termin składania ofert: 2015-09-29


Suwałki: dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne na potrzeby Agencji Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach
Numer ogłoszenia: 277754 - 2015; data zamieszczenia: 19.10.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 243256 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach, ul. Teofila Noniewicza 42A, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 87 5666106, faks 87 5667497.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne na potrzeby Agencji Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach.

II.2) Rodzaj zamówienia:Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne na potrzeby Agencji Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach. 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne na potrzeby Agencji Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach o łącznym wolumie 399.000 kWh (+ - 10%) rocznie, tj. 798.000 kWh (+ - 10%) w okresie dostaw, tj. od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2017 roku. Punkty poboru: Budynek Domu Handlowego ARKADIA - zlokalizowany przy ulicy Noniewicza 42A w Suwałkach Suwalsko - Mazurska Szkoła Biznesu i Zarządzania - zlokalizowana przy ulicy Osiedle II blok 6A w Suwałkach..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):09.30.00.00-2, 09.31.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:12.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • GOEE Energia Sp. z o.o., Gwiaździsta 7c/2, 01-651 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 182542,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty:209839,23
  • Oferta z najniższą ceną:209839,23/ Oferta z najwyższą ceną: 214662,80
  • Waluta:PLN .

 

 

 

Początek strony